18
Are xantte ciudad de Babilonia
Después de cain jihi, janha vicon iná ángel que jixincanjinxin de ngajni conixin tsje joachaxin, co ngoixin ngataha nontte vingasantaha de ixin chíẍo que joiaho ángel mé. Co jitoyao soji co ndac̈ho:
―Ovetsinga Babilonia, tti ciudad anto importante, co jai ndacjan nchiandoha demonio, co cuevé cainxin clase de espíritu jianha, co caqué cain conttoa ttjoaha co feo. Ixin chojni de cainxin nación ndavic̈hoe na de ixin tti jianha que nchehe chojni de ngain ciudad mé, co cain cosa jianha mé inchin ná vino que nchecoan chojni mé, co cainxin rey de ngoixin mundo joinchehe na joxon cosa jianha ngain ciudad jihi, co xicomerciante de ngoixin mundo ndacjan xa rico de ixin cain cosa rentte que vaquehna ngain ciudad mé co vanchecji ngain icha chojni.
Cottimeja coian tté Dios que joixin de ngajni co ndac̈ho:
―Dac̈hjexin ra de ngain ciudad yá, jaha ra ẍo chojnina janha, para que sincheha ra tti jianha que nchehe icha chojni de ngain ciudad yá, ni rrotseha ra castigoe na. Ixin tti jianha que jehe na tenchehe na, anto ndacotsje co vixintja chó co joiji hasta tti ngajni, co Dios ẍaxaon co nichja de ixin cain tti jianha mé que jehe na tenchehe na. Danjo ra ngain ciudad yá inchin jehe joanjo ngain icha chojni, co ttjenguehe ra ciudad yá hna doble de tti jehe joinchehe nganji ra. Co ttinttecjan ra ná tti sihi yó nttiha icha soji que tti jehe ciudad yá cointtecjan para icha chojni. Inchin c̈hjoinxin que conohe ciudad yá co c̈hjoin que vehe, jamé tsjexin dolencia co tangui ncheguetan ra ciudad yá, ixin ndac̈ho ngain ansén: “Nttihi tarrihi janha inchin ná reina; janha jeha ganha na, ni ẍonhi tiempo setan tangui.” Mexinxin ngain nacoa nchanho, tsí cain castigoe ciudad yá: jehe ndasenhe, co tsa joachjaon, senhe jintta co rroche conixin ẍohi, ixin Dios tti jichonda cain joachaxin jañá joinchecondená ciudad yá.
Cain rey de ngoixin mundo tti joinchehe jianha ngain ciudad yá co ché, cain rey mé rrotsjanga co tsa joachjaon de ixin ciudad yá are jehe sicon tsajinhi nchin are rroche ciudad yá. 10 Cjin sintte cain rey mé ixin rroẍagoen castigo que sayé ciudad yá co rrondac̈ho:
―¡Ay! ¡Anto tangui para ixin jaha, ciudad que anto jie Babilonia, ciudad que chonda anto joachaxin! Ixin ngain nacoa rato joí cain castigoa.
11 Cai cain xicomerciante de ngoixin mundo rrotsjanga xa co tsa xa joachjaon de ixin tti tsonhe jehe ciudad yá, ixin iseha quensen tsené xa carga que tsiaho xa. 12 Inchin carga de oro, de plata de ẍo anto fino, de perla, de manta fino que dinhi lino, de seda de color morado co jatse; cai de cain clase de nttá que c̈hjoin ẍajni, de cain cosa que diconchjian joxon marfil, de nttá que anto rentte, de bronce, de hierro, co de marmol, 13 co carga de canela co icha ca que c̈hjoin ẍajni, tsjoca, mirra, perfume, vino, aceite, harina fina, trigo, co cai coxigo que tama, coleco, conxin, carro, co hasta chojni vanchecji xa para vaguittohe na de esclavo. 14 Cain xicomerciante mé rrondac̈ho xa ngain ciudad jihi:
―¡Ichondaha cain cosa c̈hjoin que anto vanttaẍoxinha, co ndajoinchetján para cainxin tiempo cain cosa rentte co cain cosa que anto jian que joarichonda!
15 Cain tti chojni que vanchexin negocio de ixin cain cosa yá co ndacorrico na de ixin ciudad yá sinttengattjen na cjin de jehe ciudad, ixin rroẍagoen na tti castigo que sayé ciudad yá co rrotsjanga na co tsa na joachjaon, 16 co rrondac̈ho na:
―¡Ay! ¡Anto tangui para ixin ciudad que anto jie vehe! Ciudad yá vehe inchin ná nc̈hí que vengá lontto fino conixin lontto de color morado co jatse, co vetsonji nc̈ha de oro, co de ẍo que anto fino conixin perla. 17 ¡Co ngain nacoa rato ndajoexin tti anto tsje cosa rentte que vechonda ciudad yá!
Cainxin xicapitán de ngain barco conixin cain chojni pasajero conixin cain ximarinero, co cain chojni que nchehe ẍa ngain ndachaon, tavinttengattjen na cjin, 18 co are vicon na nchin que jittjinxin de ngain ẍohi que jichexin ciudad yá, jehe na coyao na co ndac̈ho na:
―¿Quexehe iná ciudad vehe icha importante inchin ciudad jihi?
19 Co de ixin joachjaon que coá na cointtjitte na jinche já na, co tsjanga na, coá na joachjaon, coyao na, co ndac̈ho na:
―¡Ay! ¡Anto tangui para ixin tti ciudad que anto jie vehe! ¡Conixin cain cosa rentte que vechonda ciudad yá corricoxin cain xí que chonda xa barco ngain ndachaon! ¡Co ngain nacoa rato ndaxantte ciudad yá!
20 Pero cain jaha ra ẍo te ra ngajni, co jaha ra ẍo cjoi ra representanté Jesucristo, co jaha ra ẍo nichja ra joajna que dayehe ra de ngain Dios, co cain ra ẍo chojní Dios, cain jaha ra mé chaha ra ixin ciudad yá goan condenado co Dios joinchehe jie para ixin jaha ra.
21 Cottimeja ná ángel que chonda tsje joachaxin tsín ná ẍo, co ẍo mé jí ẍo inchin ná ẍoc̈hin jie co joancahngui ẍo ngangui ndachaon, co ndac̈ho:
―Cai janhi setsiangui Babilonia, tti ciudad anto jie, co iẍonhi tiempo rrocjan ra sicon ra ciudad iná. 22 Iẍonhi tiempo rrocjan tsinhi ni ngá nttié ciudad mé soen arpa, flauta, co trompeta. Ni iseha ngain ciudad mé ni ná chojni que chonxin ni ná tipo de ẍa, ni itsinha ni tti ruido que nchechjian ẍottja ngataha ẍoc̈hin. 23 Ni isingasanha ngain ciudad yá ni ná ẍoí lámpara co iẍonhi tiempo tsinhi ni tti ruido de tti quié chojni que tottehe. Jamé tsonhe masqui xicomerciante que vintte ngain nttiha are saho vechonda anto tsje joachaxin, co masqui ciudad yá joincheyehe chojni de ngoixin mundo conixin joattosohe.
24 De ngain ciudad yá vinchoexin jní chojni que nichja de ixin Dios, co jní chojní Dios, co jní cain chojni que vinttegoen na ngoixin ngain mundo jihi de ixin causexin Dios.