13
Jém wɨbɨc tóyooyi
Siiga ɨch wɨa̱p anaŋmat it́u̱mpɨy jém aŋma̱t́i jém it́yajwɨɨp yɨ́p naxyucmɨ y wɨa̱pt́im anaŋmat jém sɨŋyucmɨpɨc pɨxiñt́am iŋma̱t́i, pero d́a atóyóypa, jesɨc d́a t́i acuwatcuy. Ajex juuts tu̱m campana jém aguipɨc aŋjɨypa. Ajex juuts tu̱m platillo jém tsa̱mpɨc pɨ̱mi aŋjɨypa. Siiga wɨa̱p anaŋmat jém Dios iŋma̱t́i y wɨa̱pt́im aŋcutɨɨyɨ́y it́u̱mpɨy jém jɨ̱xi jém d́apɨc i̱ ijo̱doŋ y siiga tsa̱m pɨ̱mi ajɨ̱xiɨ́y y tsa̱m aŋcupɨcpa iga Dios wɨa̱p tayo̱xpát hasta annɨ́máypa jém co̱tsɨc iga cáyiñ ju̱t́ it́ y cáypa, pero d́a atóyóypa, jesɨc d́a t́i acuwatcuy. Siiga aŋwécpa it́u̱mpɨy jém anait́wɨɨp y siiga acɨɨjuŋcotpa ammɨjta̱y iga nooquetta̱iñ, pero d́a atóyóypa, jesɨc d́a para t́i wɨ̱ iga aŋwatpa así.
Jém tóyoypáppɨc iyaachɨ́ypa siiga malwadayt́a̱p, d́a malo, d́a na̱jajóypa, d́a nɨmpa iga ɨch agui awɨa̱p, d́at́im nacujípta̱p. Jém tóyoypáppɨc pɨ̱xiñ iwɨ̱ixpa jém it́ɨ̱wɨtam, d́a icusúnɨ́ypa jém más wɨbɨc cosa para je mismo, d́at́im jóyt́ero, d́a iccáypa jém jooya. Jém pɨ̱xiñ, jém tóyoypáppɨc, d́a maymáya̱p cuando tu̱m pɨ̱xiñ iwatpa táŋca, maymáya̱p cuando iwɨ̱watpa tu̱m pɨ̱xiñ. Jém tóyoypáppɨc d́a cut́íña̱p. D́a nunca ichacpa iga icupɨcpa Dios, ijo̱doŋ iga tanJa̱tuŋ Dios tawɨ̱wadáypa. Siempre iyaachɨ́ypa cuando yaachwatta̱p.
Jém tóyooyi d́a nunca cuyajpa. Pero núcpa jém ja̱ma iga cuyajpa jém ipɨctsoŋpáppɨc jém Dios iŋma̱t́i, d́a más ipɨctsoŋpa. Cuyajpat́im jém pɨ̱mi iga iŋmatpa jém tuŋgac aŋmat́i̱mɨ. Cuyajpat́im it́u̱mpɨy jém jɨ̱xi jém it́wɨɨp yɨ́p naxyucmɨ. D́a it́u̱mpɨy taŋcutɨɨyɨ́ypa. D́a capspa tanaŋmat t́it́am tanɨ́máypa Dios. 10 Pero núcpa jém ja̱ma iga capspa jém tanjɨ̱xi iga taŋcutɨɨyɨ́ypa. Pero jém d́apɨc capsne jém jɨ̱xi, cuyajpa.
11 Cuando ɨch atsɨ̱xiñam, aŋmatpa juuts tsɨ̱xi, jext́im anjɨ̱xi y je̱mpɨct́im aŋcutɨɨyɨ́ypa. Pero cuando amɨja̱, antsac jém tsɨ̱xt́am ijɨ̱xi. 12 Sɨɨp tajex juuts tu̱m pɨ̱xiñ iámpa iwiñpac tu̱m tescatjo̱m d́a ja̱yawɨ̱quejpa. Pero ocmɨ taŋwɨ̱ixpa. Sɨɨp d́a taŋcutɨɨyɨ́ypa it́u̱mpɨy cosa, pero ocmɨ taŋcutɨɨyɨ́ypa it́u̱mpɨy cosa juuts Dios taixpɨcpa taɨch. 13 D́a cuyajpa iga taŋcupɨcpa Dios, d́at́im cuyajpa iga tanjɨ̱spa iga Dios tayo̱xpátpa y d́at́im cuyajpa jém tóyooyi. Icutres d́a cuyajpa. Pero más pɨ̱mi wɨ̱ jém tóyooyi.