6
Jutsa̱p taŋwɨ̱tsac jém pleitoyaj
Siiga tu̱m de mimicht́am iniit́ algun pleito con tuŋgac jém tantɨ̱wɨ, ¿que d́a michaa̱p iga iníŋa̱pa jém tantɨ̱wɨ jém aŋjagooyicɨɨm ju̱t́ it́ jém aŋjagooyi jém d́apɨc icupɨcpa Dios? Más wɨ̱ iga iŋwɨ̱tsacpa jém pleito con jém Dios ipɨxiñt́am. ¿Que d́a iñjo̱doŋtam iga núcpa jém tiempo iga jém Dios ipɨxiñt́am icɨɨpiŋyajpa yɨ́p naxyucmɨpɨc pɨxiñt́am? Siiga iŋcɨɨpiŋtámpa jém pɨxiñt́am, jém it́yajwɨɨp yɨ́p naxyucmɨ, ¿jesɨc t́iiga d́a wɨa̱p iŋwɨ̱tsac tu̱m pleito d́apɨc juchaŋ? ¿Que d́a iñjo̱doŋtam iga núcpa jém ja̱ma iga taŋcɨɨpiŋpat́im jém sɨŋyucmɨpɨc pɨxiñt́am? Jesɨc t́iiga d́a más wɨa̱p taŋwɨ̱tsac tu̱m asunto jém sɨɨppɨc it́. Siiga micht́am iniit́ algun pleito, ¿t́iiga miñɨctámpa jém aŋjagooyicɨɨm iga iŋwɨ̱tsacpa? Porque jém aŋjagooyiyaj d́a t́i cuwatcuy para con jém Dios ipɨxiñt́am. Mannɨ́máypa iga michaatámiñ mimicht́am. ¿Que d́a i̱ ni tu̱m de mimicht́am jém wɨa̱paap iwɨ̱tsac jém pleito? ¿T́iiga iŋquejajwadáypa tu̱m jém tantɨ̱wɨ jém aŋjagooyicɨɨm? Porque jém aŋjagooyiyaj d́a icupɨcneyaj Cristo.
Cuando iŋwattámpa je̱mpɨc, quejpa iga d́a capsne iŋcupɨc jém Dios iŋma̱t́i. D́a wɨ̱ iga miniquejajwadayt́amta̱p con jém tantɨ̱wɨtam. Más wɨ̱ iga iñyaachɨ́yiñ iga mimalwadayt́a̱p y iga micunúmayt́amta̱p. Pero mimicht́am iñyaac immalwadayt́ámpa jém tantɨ̱wɨtam, iŋcunúmayt́ámpat́im.
¿Que d́a iñjo̱doŋtam iga jém malopɨc pɨxiñt́am d́a wɨa̱p it́ɨgɨyyaj ju̱t́ iŋjacpa Dios? Odoy jɨɨcɨ iga i̱ mimɨgóyáypa. D́a wɨa̱p it́ɨgɨyyaj ju̱t́ iŋjacpa Dios jém pejoyyajpáppɨc, ni jém ijɨ̱syajpáppɨc jém watnas, ni jém iyamtsaaya̱paap tu̱m yo̱mo o tu̱m wo̱ñi, ni jém pɨ̱xiñ jém tsɨ́ypaap juuts yo̱mo, 10 ni jém númyajpáppɨc ni jém icusúnɨypáppɨc tuŋgac pɨ̱xiñ imɨɨchi, ni jém tsa̱mpɨc ucyajpa, ni jém imotsyajpáppɨc jém it́ɨ̱wɨtam, ni jém imalwadaypáppɨc. Jeeyaj d́a tɨgɨyyajpa ju̱t́ iŋjacpa Dios. 11 Algunos de mimicht́am mimalot́im id́ɨc juuts jeeyaj. Pero sɨɨp miccáyayt́amta̱ jém iñt́áŋca. Dios mimɨɨchit́am. Miwɨ̱pɨctsoŋta jém tánO̱mi Jesucristo iñɨyi̱mɨ, sɨɨp wɨbɨgam mipɨxiñt́am. Impɨctsoŋta jém Dios iA̱nama.
Odoy tammalwad́iñ con jém tammɨjta̱y
12 Ɨch wɨa̱p aŋwat t́it́am ansunpa, pero d́a it́u̱mpɨy cosa tayo̱xpátpa. Wɨa̱p aŋwat t́it́am ansunpa, pero d́a atsɨ́ytooba juuts tu̱m esclavo de ninguna cosa. 13 Nu̱ma juuts nɨmyajpa jém pɨxiñt́am: “Dios iwat jém wíccuy para jém tampuu. Iwatt́im jém tampuu para jém wíccuy.” Pero núcpa jém ja̱ma iga Dios iccuyajpa jém wíccuy y jém tampuu. D́a tachiit́a̱ jém tammɨjta̱y iga tammalwatpa con jém malopɨc yo̱mtam. Tachiit́a̱ jém tammɨjta̱y iga taŋcuyo̱xa̱p tánO̱mi, y jém tánO̱mi tawadáypa cuenta jém tammɨjta̱y. 14 TanJa̱tuŋ Dios icpɨs jém tánO̱mi Jesucristo y taɨcht́am tacpɨstamta̱pt́im con jém Dios ipɨ̱mi.
15 ¿Que d́a iñjo̱doŋtam iga jém tammɨjta̱y tu̱mt́i con jém tánO̱mi Cristo imɨjta̱y? ¿Que wɨ̱ iga anchiiba tu̱m malopɨc yo̱mo jém Cristo imɨɨchi iga imɨɨcha̱p jém yo̱mo? ¡D́a wɨa̱p tanchi! 16 ¿Que d́at́im iñjo̱doŋ siiga tu̱m pɨ̱xiñ inimoŋpa tu̱m malopɨc yo̱mo jém pejoypáppɨc, jesɨc tsɨ́yyaj juuts tu̱mt́i mɨjta̱y? Nɨmpa así jém Dios iŋma̱t́i: “Jém pɨ̱xiñ y jém yo̱mo icuɨstɨc tsɨ́y juuts tu̱mt́i mɨjta̱y.” 17 Pero cuando imɨɨcha̱p jém Cristo tu̱m pɨ̱xiñ, jesɨc tu̱mt́i ia̱nama con Cristo.
18 Odoy malwa̱tɨ con jém malopɨc yo̱mtam, poyt́aamɨ. Jém tuŋgac táŋca, jém iwatpáppɨc jém pɨxiñt́am, d́a pɨ̱mi imalwadáypa jém imɨjta̱y. Pero siiga imalwatpa con jém malopɨc yo̱mtam, jesɨc namalwadayt́a̱p iyaac jém pɨ̱xiñ. 19 ¿Que d́a iñjo̱doŋ iga jém immɨjta̱y jém Dios iA̱nama ima̱stɨc, jém tachiiñewɨɨp Dios; jém Dios iA̱nama miñ i̱t́i tána̱namaŋjo̱m? Mich immɨjta̱y d́a immɨɨchi. 20 Porque Dios mijuy con tu̱m wɨbɨc precio. Jeeyucmɨ wɨ̱ iga taŋcujíppa Dios con tána̱nama y con tammɨjta̱y porque icuɨstɨc jém Dios imɨɨchi.