8
Jém ma̱yi jém accaaneta̱wɨɨp jém watnas iwiñjo̱m
Sɨɨp manaŋmadáypa jém asunto de jém ma̱yi jém accaaneta̱wɨɨp jém watnas iwiñjo̱m. Nu̱ma tantu̱mpɨyt́am tajɨ̱xiɨyt́a, pero d́a wɨ̱ iga tanacujípta̱p. Jesɨc siiga tanait́ jém nu̱mapɨc tóyooyi, jáyaŋa̱p jém wɨbɨc jɨ̱xi. Siiga algunos ijɨ̱spa iga agui jɨ̱xiɨ́y, todavía it́ogóyáy jém jɨ̱xi jutsa̱p ijo̱dóŋa̱. Siiga tantoypa Dios, jesɨc Dios taixpɨcpa.
Sɨɨp manaŋmadáypa siiga wɨ̱ taŋcɨɨs jém ma̱yi, jém accaaneta̱wɨɨp jém watnas iwiñjo̱m. Tanjo̱doŋtam iga d́a t́i cuwatcuy jém tuŋgac dios iwatnas icuwɨ̱t́i yɨ́p naxyucmɨ. D́a i̱ más tuŋgac Dios. Nada más tu̱m Dios it́. Mex id́iñ sɨŋyucmɨ y naxyucmɨ jáyaŋ jém diosyaj jém d́apɨc je nunta Dios. Jém pɨxiñt́am tsa̱m ijɨ̱syajpa jém diosyaj juuts io̱mi. Pero taɨcht́am tanjo̱doŋ iga it́ nada más t́u̱m Dios jém tanJa̱tuŋ Dios. Je iwat it́u̱mpɨy cosa y taɨcht́am tait́t́a iga tanjɨ̱stámiñ Dios. It́t́im nada más tu̱m jém tánO̱mi Jesucristo. Iwagawatyaj it́u̱mpɨy cosa con tanJa̱tuŋ Dios. Jém Jesucristo tachiit́im jém tamvida.
Pero it́ jém pɨxiñt́am d́a iwɨ̱jo̱doŋ iga tu̱m Dios it́. Algunos como iŋyujne id́ɨc iga ijɨ̱syajpa jém watnasyaj, icɨ̱ŋpa iga icɨɨspa jém ma̱yi jém accaaneta̱wɨɨp jém watnas iwiñjo̱m. Jém pɨxiñt́am d́a iwɨ̱cutɨɨyɨ́ypa jém Dios iŋma̱t́i. Ijɨ̱spa ijɨ̱xiaŋjo̱m iga ictáŋcaɨ́ypa jém ma̱yi iga icɨɨspa. Dios d́a tapɨctsoŋpa siiga taŋcɨɨspa jém ma̱yi o siiga d́a taŋcɨɨspa. Jext́im siiga taŋcɨɨspa y jext́im siiga d́a taŋcɨɨspa. Mimicht́am iñjo̱doŋtam iga wɨa̱p iŋcɨɨsta t́i quej. Pero cuidado iga inicwatpa táŋca tu̱m iñt́ɨ̱wɨ, jém d́apɨc iwɨ̱cutɨɨyɨyñe jém Dios iŋma̱t́i. 10 Por ejemplo, siiga nɨcpa iŋcɨɨs ma̱yi ju̱t́ ijɨ̱syajpa jém watnas porque iñjo̱doŋ iga jém watnas d́a inii̱ ipɨ̱mi, jesɨc siiga miixpa tu̱m iñt́ɨ̱wɨ, jém d́apɨc iwɨ̱cutɨɨyɨyñe jém Dios iŋma̱t́i, jesɨc wɨa̱p iñe̱jacutɨɨyɨ́y, mojpa icupɨc iga jém watnas iniit́ ipɨ̱mi. 11 Mimicht́am iga tsa̱m iŋwɨ̱cutɨɨyɨ́ypa jém Dios iŋma̱t́i, asíam inictogoypa tu̱m iñt́ɨ̱wɨ, jém d́apɨc iwɨ̱cutɨɨyɨ́ypa jém Dios iŋma̱t́i. Accaata̱ jém Cristo iga icɨacpud́iñt́im mex jém pɨ̱xiñ. 12 Cuando inicmalwatpa tu̱m jém iñt́ɨ̱wɨ jém d́apɨc iwɨ̱cutɨɨyɨyñe jém Dios iŋma̱t́i, jesɨc mást́im iñe̱jacutɨɨyɨ́ypa jém Dios iŋma̱t́i. Siiga iŋwatpa je̱mpɨc, jesɨc iŋwatpat́im tu̱m táŋca jém d́apɨc iwɨ̱aŋja̱m jém Cristo. 13 Jesɨc siiga anactáŋcawatpa antɨ̱wɨ iga aŋcɨɨspa jém ma̱yi jém accaaneta̱wɨɨp jém watnascɨɨm, jesɨc d́a nunca aŋcɨɨspa jém ma̱yi iga odoy anactáŋcawad́iñ jém antɨ̱wɨ.