10
Iniit́ autoridad jém Pablo juuts tu̱m apóstol
Ɨch aPablo. Jém tánO̱mi Cristo achi jɨ̱xi iga d́a amalo, iga atóyóypa, jeeyucmɨ maŋcunucsáypa. Nɨmyajpa iga d́a amalo cuando tawagait́t́a, pero tsa̱m apɨɨmɨ́yóypa cuando atsɨ́y juumɨ de mimicht́am. Sɨɨp maŋcunucsáypa iga iñchaguiñ iga immalwatpa, jesɨc cuando nɨcpa mánám, d́a maŋwogáypa. Porque algunos de mimicht́am nɨmyajpa iga ɨch ammalwatpa juuts cualquier jém pɨxiñt́am. Ɨch ait́ dispuesto iga anáŋámmocpa jém pɨxiñt́am iga aŋwogáypa. Nu̱ma taɨcht́am yɨ́p naxyucmɨpɨc tapɨxiñt́am, pero d́a je̱mpɨc táŋa̱támpa juuts yɨ́p naxyucmɨpɨc pɨxiñt́am. Cuando táŋa̱támpa con jém Dios ipɨ̱mi, jesɨc tammɨswadáypa jém Woccɨɨwiñ ipɨ̱mi. Je̱mpam tammɨswatpa jém mɨgooyi y cualquier jém malopɨc jɨ̱xi jém iniit́wɨɨp jém pɨxiñt́am ia̱namaŋjo̱m, jém d́apɨc ijɨ́cpa iga icupɨcpa Dios. Taŋcoñwɨ́ypa jém pɨxiñt́am ijɨ̱xi iga icupɨguiñ jém Cristo. Cuando wɨ̱quejpa iga iŋwattámpa it́u̱mpɨy juuts ixunpa Dios, jesɨc ɨch wɨa̱p anchi castigo jém tantɨ̱wɨtam, jém d́apɨc iwatyajpa it́u̱mpɨy juuts ixunpa Dios.
Mimicht́am íñixt́ámpa jém pɨxiñt́am jém nɨmyajpáppɨc iga icupɨcpa Cristo. Wɨ̱ iga ijo̱dóŋa̱iñ iga aɨcht́am aŋcupɨctámpat́im Cristo. Siiga más jáyaŋ anacujípta̱p anyaac iga tánO̱mi accám juuts tu̱m aŋjagooyi, d́a atsaa̱p. Achi jém cargo iga manyo̱xpáttámpa iga más y más iŋwattámpa juuts ixunpa Dios. D́a achi jém cargo iga mammalwadayt́ámpa. D́a ansunpa iga mantsɨgaŋjecpa con jém to̱to jém maŋcutsadayñewɨɨp. 10 Nɨmyajpa iga tsa̱m pɨ̱mi maŋwogáypa con jém to̱to cuando manjáyáy. Pero cuando oy manjóyáy mimicht́am, ɨch juuts d́a t́i anjo̱doŋ. Nɨmyajpat́im iga jém anaŋma̱t́i d́a para t́i wɨ̱. 11 Pero jém nɨmyajpáppɨc así wɨ̱ iga ijo̱dóŋa̱iñ iga jext́im jém anaŋma̱t́i cuando manjáyáypa juutst́im cuando ait́ con mimicht́am.
12 Aɨch d́a anɨmpa iga atsɨ́ypa juuts jeeyaj. D́a ajex juuts jém nacujípta̱páppɨc iyaac. Jeeyaj tsa̱m jɨ̱xit́ogoyñeyaj porque iyaac naquípsyajt́a̱p con iquípsóycuy. Iámpa siiga ictsɨ́ypa con jém tuŋgac it́ɨ̱wɨ siiga jext́im iwɨ̱. 13 Pero aɨcht́am d́a aŋnaspa iga anacujípta̱p. Dios taŋquejáypa hasta ju̱t́ tanúcpa iga tayo̱xa̱p. Ajɨ́gayt́a iga anúcta hasta ju̱t́ miit́t́a. 14 Ɨch aŋwatpa nada más juuts aŋquejáy Dios. Wiñt́i aoy hasta ju̱t́ miit́t́a mimicht́am iga manaŋmadáy jém wɨbɨc aŋma̱t́i jém Cristopɨc tachiiñe. 15 D́a anacujípta̱p anyaac juuts ɨch aŋwat jém tuŋgac pɨ̱xiñ iyo̱xacuy juutst́im ɨch aŋwat jém yo̱xacuy. Pero ɨch anɨmpa más wɨ̱ siiga más y más iŋcupɨcpa Cristo wɨa̱p anyo̱xata con mimicht́am. Pero ɨch aŋwattámpa siempre juuts anɨ́mayñe Dios. D́a wɨa̱p annasca. 16 Ocmɨ ananɨctamtooba jém Dios iŋma̱t́i hasta más juumɨ ju̱t́ miit́t́a. Pero d́a wɨa̱p anacujípta̱ juuts iga aŋwatta jém yo̱xacuy jém iwatnewɨɨp tuŋgac pɨ̱xiñ.
17 Siiga algunos nacujípta̱tooba, más wɨ̱ iga icujíbiñ jém tánO̱mi Jesucristo. 18 Dios iwɨ̱aŋja̱m tu̱m pɨ̱xiñ siiga iwatpa juuts ixunpa tánO̱mi Cristo. D́a ipɨctsoŋpa iga agui nacujípta̱p iyaac.