6
Michɨ̱xt́am, como Cristo mimɨɨchit́am, cupɨctaamɨ jém iñja̱tuŋ y íña̱pa. Je̱mpam iwɨ̱aŋja̱m Dios. Naid́aayɨ respeto jém iñja̱tuŋ y íña̱pa. Yɨ́p jém wiñt́ipɨc aŋquímayooyi jém tachiiñewɨɨp con promesa iga miwɨ̱id́iñ y yagatsa̱p imvida yɨ́p naxyucmɨ siiga iŋwatpa así.
Mimicht́am mija̱tuŋpɨc, odoy tsɨcjooyɨ jém imma̱nɨctam. Wɨ̱actsa̱mɨ jém imma̱nɨctam iga icupɨcyajiñ jém tánO̱mi iŋquímayooyi. Aŋquejaayɨ iga iwatyajiñ juuts ixunpa Dios.
Miesclavotam, cupɨctaamɨ jém íño̱mi yɨ́p naxyucmɨ. Wɨ̱ixt́aamɨ, cɨ̱ŋtaamɨ, cuyo̱xataamɨ con it́u̱mpɨy íña̱nama juuts iŋcuyo̱xatámpa jém tánO̱mi Cristo. Cuyo̱xataamɨ íño̱mi juuts Cristo miesclavotam, d́a no más iga miwɨ̱ixiñ jeeyaj. Wattaamɨ con it́u̱mpɨy íña̱nama juuts ixunpa Dios. Wɨ̱wattaamɨ jém iñyo̱xacuy juuts iŋcuyo̱xa̱p jém tánO̱mi Cristo y d́a juuts jém pɨxiñt́am. Porque iñjo̱doŋtam iga t́it́am taŋwatpa yɨ́p naxyucmɨ tawɨ̱yojpa jém tánO̱mi Cristo siiga taŋwɨ̱watne siiga taesclavo o d́a taje.
Mimicht́am mio̱mipɨc, wɨ̱wadayt́aamɨt́im jém íñesclavo. Odoy ot́jɨ́maayɨ iga iŋcótspa. Jɨ̱staamɨ iga iŋcuɨstɨctam miŋjacpa tánO̱mi jém it́wɨɨp sɨŋyucmɨ. Je iixpa it́u̱mpɨy pɨxiñt́am jext́im.
Jutsa̱p tanáŋa̱ta con jém malopɨc enemigoyaj
10 Sɨɨp, mantɨ̱wɨtam, nait́t́aamɨ jém tánO̱mi ipɨ̱mi porque je tsa̱m wɨa̱p y michiiba jém pɨ̱mi iga tsa̱m miwɨa̱pt́im. 11 Nacupujta̱jɨ con jém armadura jém michiiñewɨɨp Dios iga odoy iñchaguiñ jém Dios iŋma̱t́i cuando mimɨgóyáypa jém Woccɨɨwiñ. 12 Porque d́a sɨ́p tanáŋa̱ta con yɨ́p naxyucmɨpɨc pɨxiñt́am jém maayɨywɨɨp jém pagɨywɨɨp. Tanáŋa̱támpa jém Woccɨɨwiñ jém iniit́wɨɨp ipɨ̱mi con it́u̱mpɨy jém mal espíritu jém malopɨc aŋjagooyi jém it́wɨɨp jém piichcɨɨm. Tanáŋa̱támpa jém mal espíritu iŋjagooyiyaj jém sɨɨpáppɨc sa̱uyucmɨ. 13 Jeeyucmɨ pɨctaamɨ it́u̱mpɨy jém armadura jém Diospɨc tachiiñe iga wɨa̱iñ iñyaachɨyt́a cuando micutɨ́tsta̱p jém malopɨc ja̱ma. Cuando yajum miwɨ̱tsacta, seguido cámte̱ñɨ, cupɨ̱cɨ Dios iŋma̱t́i. 14 Jesɨc micámte̱ññe. Pɨ̱cɨ jém nu̱mapɨc aŋma̱t́i juuts tu̱m soldado ichencámpa jém icinturón. Siempre micupujpa siiga iŋwɨ̱watpa juuts tu̱m soldado iccámpa jém icoraza. Jesɨc jém enemigo d́a wɨa̱p mimalwadáy. 15 Accámne̱ɨ iŋcɨac impuyyucmɨ iga miit́ listo iga iniŋmatpa jém wɨbɨc aŋma̱t́i. 16 Nai̱t́ɨ jém fe juuts tu̱m escudo, jesɨc wɨa̱p inicpich jém Woccɨɨwiñ ica̱pi jém juctɨɨywɨɨp. 17 Accaamɨ jém casco iga micɨacputpa Dios juuts tu̱m casco icupujáypa jém soldado ico̱bac. Pɨ̱cɨ jém espada jém tachiiñewɨɨp jém Dios iA̱nama. Jém espada je jém Dios iŋma̱t́i. 18 Odoy tsa̱cɨ iga iniŋwejpátpa Dios juuts miŋquejáy jém Dios iA̱nama. Cunucsaayɨ Dios, wágaayɨ t́it́am mit́ogóyáy. It́t́aamɨ al tanto, odoy aŋyaacɨ íña̱namaŋjo̱m. Aŋwejpaatɨ Dios para it́u̱mpɨy jém Dios ipɨxiñt́am. 19 Aŋwejpaatɨt́im Dios para aɨch iga achiiñ aŋma̱t́i iga wɨa̱p anaŋmat iga odoy acɨɨŋiñ iga anacjo̱dóŋa̱yajpa jém pɨxiñt́am jém wɨbɨc aŋma̱t́i jém aŋnécnewɨɨp id́ɨc. 20 Ɨch atsɨ́y juuts tu̱m embajador de jém wɨbɨc aŋma̱t́i. Jeeyucmɨ atsenneta̱ con cadena. Aŋwejpáttaamɨ Dios para ɨch iga odoy acɨɨŋiñ y wɨa̱p anaŋmat jém wɨbɨc aŋma̱t́i.
Jém Pablo iŋquímpa jém iamigoyaj
21 Sɨɨp maŋcutsadáypa jém Tíquico, jém tantɨ̱wɨ jém tsa̱mpɨc antoypa. Je d́a ichacpa iga iŋmatpa jém tánO̱mi iŋquímayooyi. Micjo̱dóŋa̱p t́i annasca y t́i sɨ́p aŋwat. 22 Jeeyucmɨ maŋcutsadáy jém Tíquico iga iñjo̱dóŋa̱iñ jutsa̱ne áni̱t́i, iga miyo̱xpád́iñ iga odoy miŋyáctámiñ.
23 Sɨɨp mantɨ̱wɨtam, tanJa̱tuŋ Dios con tánO̱mi Jesucristo michiiñ jém paz, jém wɨbɨc tóyooyi y jém wɨbɨc jɨ̱xi iga seguido iŋcupɨctámpa Dios. 24 Dios iwɨ̱wadáyiñ it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am jém it́oyyajpáppɨc jém tánO̱mi Jesucristo jém d́apɨc nunca ichacyajpa. Jemum cuyaj.