Jém wiñt́ipɨc carta jém ijáyayñewɨɨp Pablo jém it́yajwɨɨp jém attebet Tesalónica
1
Jém Pablo con icompañeroyaj ijáyáy jém Dios ipɨxiñt́am
Ɨch aPablo. Ait́t́a yɨɨm con wɨste̱n jém tantɨ̱wɨtam jém Silvano y Timoteo. Sɨɨp manjáyayt́ámpa mimicht́am jém miit́t́aŋwɨɨp jém attebet Tesalónica jém iŋcupɨcnetaŋwɨɨp Jesucristo. Mimicht́am jém tanJa̱tuŋ Dios mimɨɨchit́am y jém tánO̱mi Jesucristo mimɨɨchit́im. Sɨɨp Dios miyo̱xpáttámiñ iga wɨa̱p iŋwatta juuts ixunpa Dios, iga odoy iniid́iñ jém co̱bacpi̱ji.
Jém Tesalónicapɨc pɨxiñt́am tsɨ́yyaj juuts ejemplo iga iwɨ̱cupɨcyajpa jém Dios iŋma̱t́i
Siempre anchiiba gracia Dios para mimicht́am cuando anaŋwejpáttámpa Dios. Seguido manjɨ̱stámpa jém tanJa̱tuŋ Dios iwiñjo̱m. Iŋcuyo̱xatámpa Dios porque iŋwɨ̱cupɨcneta. Iŋwɨ̱wattámpa porque iñt́oyt́ámpa jém tánO̱mi. Iñyaachɨyt́ámpa cuando mimalwadayt́a̱p porque iniŋjóctámpa iga miñgacpa jém tánO̱mi Jesucristo. Mantɨ̱wɨtam, mit́oyt́ampáppɨc Dios, anjo̱doŋtam iga micupiŋneta Dios iga michɨ́yt́ámiñ juuts jém ima̱nɨctam. Oy manaŋmadayt́a jém wɨbɨc aŋma̱t́i, pero d́a je solamente con ɨch anaŋma̱t́i. Oy manaŋmadayt́a jém wɨbɨc aŋma̱t́i con Dios ipɨ̱mi y con Dios iA̱nama. Annuntawɨ̱jo̱doŋ iga d́a je mɨgooyi. Mimicht́am iñjo̱doŋtam jutsa̱p maŋwaganait́t́a cuando oy manyo̱xpát.
Mimicht́am mojpa iŋwatta juuts aɨcht́am, iŋwattámpat́im juuts iwatpa jém tánO̱mi Jesús. Aunque tsa̱m pɨ̱mi miyaachwattamta̱, iŋwɨ̱pɨctsoŋneta jém aŋma̱t́i con jém wɨbɨc maymáya̱ji jém michiiñewɨɨp Dios iA̱nama. Hasta que mimicht́am michɨ́yt́ámpa juuts ejemplo para it́u̱mpɨy jém icupɨcneyajwɨɨp Jesús jém naxyucmɨ de Macedonia y Acaya. De mimicht́ámaŋjo̱m nɨc juumɨ jém tánO̱mi iŋma̱t́i. D́a no más jém naxyucmɨ de Macedonia y de Acaya, pero waŋpa ju̱t́quej iga mimicht́am iŋwɨ̱cupɨcneta Dios. Hasta aɨcht́am d́am t́i más wɨa̱p annɨ́mayt́a jém pɨxiñt́am porque iwɨ̱cutɨɨyɨyyaj. Porque jeeyaj mismo wɨa̱p iŋmatyaj jutsa̱p mu ampɨctsoŋta mimicht́am cuando oy manjóyáy. Iŋmatyajpa jutsa̱ mu iñchacta iga iñjɨ̱stámpa jém watnas iga iŋcuyo̱xatámpa jém nu̱mapɨc Dios, jém d́apɨc caane. 10 Iŋmatyajt́im iga iniŋjóctámpa iga miñgacpa jém Dios iMa̱nɨc jém nɨcnewɨɨp sɨŋyucmɨ, jém acpɨsneta̱wɨɨp de ju̱t́ it́ jém caaneyajwɨɨp. Yɨ́pt́im Jesús tacɨacputtámpa de jém mɨjpɨc castigo jém miñpáppɨc.