12
Cotsta̱p jém Dios ima̱nɨctam iga más iwɨ̱watyajiñ
Jeeyucmɨ wɨ̱ iga tantsacpa jém tantáŋca jém tsa̱mpɨc tacmalwatpa. Wɨ̱ iga tanyaachɨ́yiñ it́u̱mpɨy cosa iga taŋwattámpa juuts ixunpa Dios porque tánix iga jáyaŋ jém wiñɨcpɨc pɨxiñt́am agui icupɨcneyaj iga Dios wɨa̱p iyo̱xpát juuts tacuwo̱yxe̱tne jém ucsɨ. Wɨ̱ iga tánámmatspa jém Jesús jém tachiipáppɨc jém fe. Tsa̱m tayo̱xpát cuando moj taŋcupɨc Dios y seguido tayo̱xpátpa hasta tanaccupacpa. Tsa̱m maymay jém Jesús iga yaachwatta̱ cunusyucmɨ porque ijo̱doŋ iga asíam icoñwɨ́ypa jém ienemigoyaj. D́a tsaa̱p iga accaata̱ juuts tu̱m malopɨc pɨ̱xiñ. Ocmɨ nɨc co̱ñi jém Dios itrono iŋwɨ̱mɨ. Jɨ̱staamɨ iga agui iyaachɨ́y jém Jesús cuando iyaachwatyaj jém malopɨc pɨxiñt́am. Jeeyucmɨ mannɨ́máypa: Odoy sopstaamɨ iga iŋwattámpa juuts ixunpa Dios, odoy tsactaamɨ iga iŋcupɨcpa Dios. Nu̱ma tsa̱m pɨ̱mi míŋa̱támpa contra jém táŋca, pero hasta sɨɨp d́anam mictegáy iññɨɨpiñ. ¿Que iñjaamaŋnotneta iga Dios miŋquím juuts mima̱nɨc? Nɨmpa así jém Dios iŋma̱t́i ju̱t́ jayñeta̱:
Mamma̱nɨc, odoy jóyca̱ɨ cuando micótspa jém iñJa̱tuŋ Dios.
Yaachɨɨyɨ cuando michiiba castigo iga iŋcupɨguiñ.
Porque jém tanJa̱tuŋ Dios iñuumaŋquímpa jém it́oyyajpáppɨc.
Icótspa it́u̱mpɨy jém ipɨctsoŋpáppɨc juuts ima̱nɨc.
Yaachɨyt́aamɨ mimicht́am cuando iññascaaba jém yaacha̱ji. Asíam miŋquejáypa Dios iga iŋwɨ̱wad́iñ. Miwɨ̱ixpa Dios juuts tu̱m mima̱nɨc. ¿Que it́ tu̱m tsɨ̱xi d́a icótspa ija̱tuŋ? Pero siiga Dios d́a micótspa juuts iñascaaba it́u̱mpɨy jém ima̱nɨctam, jesɨc d́a je Dios mima̱nɨc. Michɨ́ypa juuts mipejpen. Yɨ́p naxyucmɨpɨc tanja̱tuŋ tacótspa, pero d́a tajóypa, taŋwɨ̱ixpa. Jesɨc más wɨ̱ iga taŋcupɨcpa jém anJa̱tuŋ Dios jém d́apɨc tánixpa, jesɨc tanait́pa jém vida. 10 Yɨ́p naxyucmɨpɨc tanja̱tuŋ tacótspa tu̱m rato juuts je iwɨ̱aŋja̱m. Pero jém tanJa̱tuŋ Dios tacótspa iga tayo̱xpátpa iga taŋwɨ̱wattámiñt́im juuts iwatpa je iga d́a tatáŋcaɨ́ypa. 11 Nu̱ma tu̱m pɨ̱xiñ d́a iwɨ̱aŋja̱m cuando cótsta̱p. Jeet́i rato tsa̱m toypa. Pero ocmɨ siiga taŋcupɨcpa, tayo̱xpátpa iga taŋwɨ̱watpa, agui tamaymay.
D́a wɨ̱ tanɨmpa iga d́a para t́i wɨ̱ jém Dios iŋma̱tí
12 Chi̱ɨ pɨ̱mi jém iŋcɨ jém sopsnewɨɨp. Chi̱ɨ pɨ̱mi jém iŋco̱so jém d́apɨc cámpa it́e̱ñ. 13 Nu̱mtsa̱cɨ jém tuŋ ju̱t́ miwit́t́ámpa, jesɨc jém cu̱xujpɨc id́ɨc d́a putpa tuŋjo̱m, pɨspa.
14 Wadaayɨ caso iga iŋwɨ̱nanɨgáypa it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am. Seguido wɨ̱wa̱tɨ juuts ixunpa Dios porque jém d́apɨc iwɨ̱watpa d́a iixpa tanJa̱tuŋ Dios. 15 Nawatta̱jɨ cuenta iga odoy iñchaguiñ jém wɨbɨc aŋma̱t́i iga Dios tayaachaŋja̱mpa y tayo̱xpátpa. Odoy tsɨɨyɨ ni tu̱m de mimicht́am juuts tu̱m t́i̱chɨc tsa̱mpɨc ta̱m jém iŋna̱yi. Imalwadáypa jáyaŋ jém it́yajwɨɨp je̱m. 16 Ni tu̱m de mimicht́am odoy pejoyt́aamɨ ni odoy yamtsaaya̱jɨ tu̱m wo̱ñi. Odoy jóyi̱xɨ jém Diospɨc imɨɨchi juuts iwat jém Esaú. Por tu̱m chi̱ma wíccuy icucac jém herencia jém imɨɨchipɨc id́ɨc. 17 Micht́am iŋwɨ̱jo̱doŋtam iga cuando jém Esaú ipɨctsoŋtooba t́it́am ichiiba id́ɨc jém ija̱tuŋ, d́a i̱ ichi. Mex tsa̱m wej jém Esaú, d́am wɨa̱ icucac ijɨ̱xi iga imalwat. 18 Mimicht́am d́a iŋcunúcta jém co̱tsɨc jém wɨa̱paap tantsɨc juuts icunúcyaj jém Israelpɨc pɨxiñt́am. Agui yótpa jém juctɨ, cupiicha̱. Ocmɨ más pɨ̱mi piichɨ, agui pɨ̱mi poypa jém sa̱wa. 19 Mimicht́am d́at́im immatoŋta jém trompeta iŋjɨ̱yi ni jém Dios ijɨ̱yi. Jém imatoŋyajwɨɨp icunucsayyaj iga odom más jɨ́yiñ. 20 D́a wɨa̱p iyaachɨyyaj t́it́am iñɨ́máy Dios. Nɨ́mayyajta̱: “Siiga tu̱m pɨ̱xiñ ichɨcpa jém co̱tsɨc o tu̱m ani̱mat, jesɨc nácscataamɨ tsaamɨ o tɨpcata̱iñ con ca̱pi.” 21 Tsa̱m pɨ̱mi ichɨgaŋjéc jém Moisés cuando iix. Tsa̱m cɨ̱ŋpa. Nɨmpa: “Tsa̱m pɨ̱mi acɨ̱ŋ hasta acuetsáypa.”
22 Pero, mimicht́am, iŋcunúcnetámum jém co̱tsɨc Sión, jém vivopɨc Dios iattebet, jém sɨŋyucmɨpɨc Jerusalén, ju̱t́ aŋtuuma̱neyaj tsa̱m jáyaŋ mil jém sɨŋyucmɨpɨc pɨxiñt́am 23 iga icujípyajpa Dios. Iŋcunúcneum ju̱t́ aŋtuuma̱neyaj jém Dios ima̱nɨctam jém icupɨcneyajwɨɨp Jesucristo jém accámayñeyajta̱wɨɨp iñɨ̱yi sɨŋyucmɨ. Iŋcunúcnetámum jém tanJa̱tuŋ Dios, jém icɨɨpiŋpáppɨc it́u̱mpɨy pɨxiñt́am, y hasta ju̱t́ it́ jém wɨbɨc pɨxiñt́am ia̱namayaj jém iwɨ̱tsagayñeyajwɨɨp Dios. 24 Iŋcunúcnetámum jém Jesús jém tacupujpáppɨc con jém jo̱mipɨc trato, y jém iñɨɨpiñ jém tacuáyñewɨɨp. Tsa̱m wɨ̱ quejpa iga más wɨ̱ que jém Abel iñɨɨpiñ.
25 Mimicht́am, cupɨctaamɨ t́it́am taŋmadayt́a Dios, odoy jóyi̱xɨ. Porque siiga d́a cɨɨputyaj jém wiñɨcpɨc pɨxiñt́am cuando aŋmadayyajta̱ yɨ́p naxyucmɨ, jesɨc mucho más mimicht́am d́a micɨɨputtámpa siiga d́a immatoŋtámpa cuando Dios mijɨ́yayt́ámpa dende sɨŋyucmɨ. 26 Wiñɨgam cuando jɨypa Dios, agui tsɨgóypa jém nas. Pero sɨɨp ijɨycámne, nɨmpa: “E̱ybɨc anactsɨgóypa jém nas, pero d́a solamente jém nas, anactsɨgóypat́im jém sɨŋ.” 27 Cuando nɨmpa: “E̱ybɨc anactsɨgóypa”, taŋcutɨɨyɨ́ypa iga Dios iccáypa jém tsɨgoypáppɨc, jém iwatnewɨɨp Dios, ichacpa jém cosa jém d́apɨc tsɨgóypa. 28 Tatɨgɨyt́ámpa ju̱t́ iŋjacpa Dios ju̱t́ d́a i̱ ictsɨgóypa, jeeyucmɨ tanchiit́ámpa gracia Dios. Tanjɨ̱stámpa Dios juuts je iwɨ̱aŋja̱m. Tantoyt́ámpa y taŋcɨ̱ŋtámpa. 29 Jém tanJa̱tuŋ Dios je tu̱m mɨjpɨc juctɨ, nooquedóypa.