6
Je̱mpɨgam taŋwattámpa hasta tanúcpa juuts tu̱m pɨ̱xiñ jɨ̱xiɨywɨɨp. D́a e̱ybɨc taŋcuyujcase̱tpa jém Cristo iŋquímayooyi jém mojwɨɨp taŋcuyujca. D́a tanatsucumse̱tpa e̱ybɨc jém base. D́a e̱ybɨc taŋcuyujcaaba jutsa̱p tantsac jém wiñɨcpɨc costumbre jém taccaapáppɨc, porque tantsacneum. D́a e̱ybɨc taŋcuyujcaaba jutsa̱p taŋcupɨc Dios porque taŋcupɨcneum. D́a e̱ybɨc taŋcuyujcase̱tpa jutsa̱p icchiŋta̱ jém Dios ipɨxiñt́am, ni jém costumbre cuando jém pastor ichɨccunúc icɨ jém ico̱bacyucmɨ jém icupɨcnewɨɨp Cristo, ni jutsa̱p icpɨsyajta̱ jém caaneyajwɨɨp, ni jém aŋquímayooyi iga cɨɨpiŋyajta̱p jém pɨxiñt́am y chiit́a̱p castigo jém d́apɨc cuyajpa. Je̱mpɨgam taŋwattámpa siiga Dios iwɨ̱aŋja̱m.
Siiga tu̱m pɨ̱xiñ ipɨctsoŋ jém wɨbɨc juctɨaŋtso̱ca, y ixucneum iga agui wɨ̱ jém wɨbɨc xaja, jém tachiiñewɨɨp Dios, y ipɨctsoŋneum jém Dios iA̱nama, agui iwɨ̱aŋja̱m jém Dios iŋma̱t́i y iixñet́im iga tsa̱m wɨ̱ jém Dios ipɨ̱mi jém miñpáppɨc tachiiba. Siiga e̱ybɨc cutɨŋpa jém pɨ̱xiñ, d́a e̱ybɨc wɨa̱p ichucum. D́a e̱ybɨc icucacpa jém ijɨ̱xi. Porque jeeyaj iyaac sɨ́p icunúñyaj cunusyucmɨ jém Dios iMa̱nɨc, tsa̱m ixaayɨyyajpa jém pɨxiñt́am iwiñjo̱m, jex juuts jém nas jém iucpáppɨc tuj. Siiga wɨ̱putpa jém ñipñibooyi, jesɨc wɨ̱ para jém pɨxiñt́am jém iyo̱xacapaap y Dios ichi bendición jém nas. Pero siiga chióypa jém a̱pit́yaj y jém malopɨc pɨm, d́a para t́i wɨ̱. Ichiiba castigo Dios, ocmɨ nooquetta̱p.
Siiga seguido taŋcupɨcpa, d́a i̱ wɨa̱p tactsac jém Dios iŋma̱t́i
Pero mex iga manaŋmadáypa je̱mpɨc, mantɨ̱wɨtam, mantoyt́ampáppɨc, anjo̱doŋ iga micht́am iniit́t́a jém más wɨbɨc bendición, jém tachiiñewɨɨp Dios cuando tacɨacputpa. 10 Porque nu̱mcɨɨpíŋóypa jém tanJa̱tuŋ Dios. Jeeyucmɨ d́a ijaamaŋnotpa t́it́am iŋwatneta y iga hasta sɨɨp tsa̱m iñyo̱xpáttámpa jém iñt́ɨ̱wɨtam jém icupɨcneyajwɨɨp Cristo porque tsa̱m iñt́oyt́ámpa Dios. 11 Pero ansuntámpa iga cada tu̱mtu̱m de mimicht́am seguido iŋwɨ̱wattámiñ con it́u̱mpɨy íña̱nama hasta jém íŋaŋpɨgam ja̱ma hasta que iccupacpa Dios t́it́am tajɨycámayñe. 12 D́a ansunpa iga micut́íña̱támiñ, pero ansunpa iga iŋwattámiñ juuts jém pɨxiñt́am jém iŋjócyajpáppɨc t́it́am ijɨycámayñe Dios. Ipɨctsoŋyajpa porque seguido icupɨcyajpa iga Dios wɨa̱p iyo̱xpát. Iyaachɨyyajpa cuando d́a jobit́ cupacpa jém promesa.
13 Cuando Dios ijɨycámayñe jém Abraham, iñɨ́máy: “Ɨch anyaac manjɨycámáypa annɨyi̱mɨ iga maŋwɨ̱wadáypa.” D́a i̱ tuŋgac más wɨa̱paap, jeeyucmɨ nɨmpa: “Ɨch annɨyi̱mɨ.” 14 Nɨmpa Dios: “Nu̱ma, tsa̱m pɨ̱mi maŋwɨ̱wadáypa. Manchiiba tsa̱m jáyaŋ íño̱cma̱nɨctam.” 15 Jém Abraham tsa̱m iyaachɨ́ypa, iŋjócpa hasta que ipɨctsoŋpa t́it́am ijɨycámayñe Dios. 16 Cuando jém pɨxiñt́am ijɨycámpa, nɨmyaj: Wɨ̱jo̱dios porque ijo̱doŋ iga Dios más wɨa̱p que jeeyaj y wɨa̱p ichi castigo siiga d́a iñuumaŋmatpa. Siiga i̱ ichacpa Dios juuts tu̱m testigo iga d́a mɨgóypa, jesɨc d́a t́i más wɨa̱p iñɨmyaj. 17 Dios iŋquejáy jém pɨxiñt́am jém ipɨctsoŋyajpáppɨc jém herencia iga iccupacpa juuts ijɨycámayñe y d́a nunca icucacpa ijɨ̱xi. Jeeyucmɨ iyaac ijɨycám iga d́a mɨgóypa. 18 It́ wɨste̱n cosa jém d́apɨc cucacpa, con jeam quejpa iga Dios d́a mɨgóypa. Jeeyucmɨ tanait́t́ámiñ tu̱m wɨbɨc maymáya̱ji iganam tanaŋjócpa iga Dios tayo̱xpátpa. 19 Yɨ́p esperanza tsɨ́y juuts ancla para jém tána̱nama, wɨ̱cámne iga odoy tantsaguiñ jém Dios iŋma̱t́i. Tayo̱xpátpa iga tanúcpa jém Dios iwiñjo̱m, jém puctuctaañi iwe̱ñt́aŋ, jém sɨŋyucmɨpɨc ma̱stɨcjo̱m, 20 ju̱t́ tɨgɨyñe jém Jesús por taɨcht́am iga táŋáyáy jém tuŋ. Je tsɨ́y juuts tu̱m pa̱nij jém d́apɨc nunca putpa, jext́im juuts jém Melquisedec.