4
Quejpa juppɨc jém malopɨc espíritu jém tamɨgóyaypáppɨc
Mantɨ̱wɨtam mantoyt́ampáppɨc, odoy cupɨ̱cɨ it́u̱mpɨy jém aŋmat́cɨɨwiñ jém nɨmyajpáppɨc iga iniit́ jém Dios iA̱nama. Pero wiñt́i cutɨɨtsɨ jém iŋquímayooyi, jesɨc quejpa siiga Dios icutsatne. Porque tsa̱m it́ jém malopɨc aŋmat́cɨɨwiñ jém tamɨgóyaypáppɨc. Ininúcyajpa jém mɨgooyi ju̱t́iŋquej. Siiga jém aŋmat́cɨɨwiñ nɨmpa iga jém Jesucristo oy yɨ́p naxyucmɨ juuts tu̱m pɨ̱xiñ, maayɨ́yt́im juuts taɨcht́am, jesɨc tanjo̱doŋ iga jém aŋmat́cɨɨwiñ iniit́ jém Dios iA̱nama. Je̱mpɨgam tánixpɨcpa siiga iniit́ jém Dios iA̱nama. Pero siiga d́a iŋmatpa jém pɨ̱xiñ iga maayɨ́yt́im jém Cristo juuts taɨcht́am, jesɨc d́a inii̱ jém Dios iA̱nama. Jém pɨ̱xiñ iniit́ jém mal espíritu. Y jém mal espíritu it́ en contra de jém Cristo. Micht́am iñjo̱doŋtam iga miñpa jém áŋa̱páppɨc contra jém Cristo y sɨɨp núcneum yɨ́p naxyucmɨ.
Pero mimicht́am, mamma̱nɨctam, Dios mimɨɨchit́am. Iŋcoñwɨyñeum jém malopɨc aŋmat́cɨɨwiñ jém tamɨgóyayyajpaap. Porque jém Dios iA̱nama, jém iniit́wɨɨp íña̱namaŋjo̱m, más wɨa̱p que jém iniit́wɨɨp jém malopɨc pɨxiñt́am ia̱namaŋjo̱m, jém d́apɨc icupɨcneyaj Dios. Jém malopɨc aŋmat́cɨɨwiñ iniit́yaj yɨ́p naxyucmɨpɨc jɨ̱xi, jesɨc cuando iŋmatyajpa jém malopɨc aŋquímayooyi, yɨ́p naxyucmɨpɨc pɨxiñt́am imatoŋyajpa. Pero taɨcht́am Diosam tamɨɨchit́am. Cuando tanaŋmatpa jém Dios iŋma̱t́i, jesɨc jém icupɨcneyajwɨɨp Dios imatoŋyajpa. Pero jém d́apɨc je Dios imɨɨchi jeeyaj d́a imatoŋyajpa. Je̱mpɨgam wɨa̱p tánixpɨc jém Dios iA̱nama y jém mal espíritu jém tamɨgóyaypáppɨc.
Dios tsa̱m tóyóypa
Mantɨ̱wɨtam mantoyt́ampáppɨc, wɨ̱ iga taɨcht́am tanatoyt́amta̱iñ con jém tantɨ̱wɨtam porque Dios tachiiñe jém jɨ̱xi iga tanatoyt́amta̱iñ. Y it́u̱mpɨy jém it́oyyajpáppɨc it́ɨ̱wɨ je jém Dios ima̱nɨctam y jeeyaj iixpɨcyajpa Dios. Jém d́apɨc it́oypa it́ɨ̱wɨ jesɨc d́at́im iixpɨcpa Dios porque tsa̱m tóyóypa Dios. Dios taŋquejáy ju̱t́pɨc tatoypa cuando icutsat yɨ́p naxyucmɨ jém t́u̱mpɨc iMa̱nɨc iga tachiit́ámiñ jém vida jém d́apɨc cuyajpa. 10 Yɨɨmpɨc quejpa jém wɨbɨc tóyooyi. D́a iga tantoypa Dios, pero iga Dios tatoyt́ámpa taɨcht́am. Jeeyucmɨ icutsat iMa̱nɨc iga tayojáy tantáŋca.
11 Mantɨ̱wɨtam mantoyt́ampáppɨc, iga tsa̱m tatoypa Dios jesɨc wɨ̱t́im iga tanatoyt́amta̱iñ con jém tantɨ̱wɨtam. 12 D́a i̱ nunca oypa iix jém tanJa̱tuŋ Dios, pero siiga tanatoyt́amta̱p con tantɨ̱wɨtam, jesɨc tanjo̱doŋ iga tanait́t́a Dios tána̱namaŋjo̱m. Y mást́im quejpa iga tatóyóypa. 13 Dios tachiiñeta jém iA̱nama, jeeyucmɨ tanjo̱doŋ iga tait́ con Dios y Dios it́ con taɨcht́am. 14 Anyaac ánixñeta jém Jesucristo y sɨɨp anaŋmattámpa ju̱t́iŋquej iga jém tanJa̱tuŋ Dios icutsat jém iMa̱nɨc yɨ́p naxyucmɨ iga icɨacputpa it́u̱mpɨy jém pɨxiñt́am jém it́yajwɨɨp yɨ́p naxyucmɨ. 15 Siiga tu̱m pɨ̱xiñ iŋmadáypa jém it́ɨ̱wɨtam iga jém Jesucristo jém Dios iMa̱nɨc, jesɨc jém pɨ̱xiñ it́ con Dios y jém Dios it́ con jém pɨ̱xiñ.
16 Tanjo̱doŋ y taŋcupɨcpa iga Dios tsa̱m tatoypa porque Dios tsa̱m tóyóypa. Y jém pɨ̱xiñ jém tóyoypáppɨc it́ con Dios y Dios it́t́im con jém pɨ̱xiñ. 17 Siiga seguido tait́t́ámpa con Dios, jesɨc más taŋcutɨɨyɨyt́ámpa jutsa̱p tantoy Dios. Y cuando núcpa jém ja̱ma iga Dios ichiiba castigo jém malopɨc pɨxiñt́am, jesɨc taɨcht́am d́a taŋcɨ̱ŋtámpa. Taɨcht́am tajext́im juuts jém Cristo cuando jáy i̱t́i yɨ́p naxyucmɨ. 18 Ju̱t́ it́ jém tóyooyi d́a i̱ jém cɨ̱ŋi porque jém nu̱mapɨc tóyooyi iccáypa it́u̱mpɨy jém cɨ̱ŋi. Pero siiga tu̱m pɨ̱xiñ icɨ̱ŋpa jém Dios icastigo, jesɨc quejpa iga d́a inii̱ jém nu̱mapɨc tóyooyi.
19 Taɨcht́am tantoyt́ámpa Dios porque wiñt́i tatoyt́a. 20 Pero siiga tu̱m pɨ̱xiñ nɨmpa iga: Ɨch antoypa Dios, pero ijóyixpa it́ɨ̱wɨ, jesɨc mɨgóypa jém pɨ̱xiñ. Porque siiga d́a it́oypa it́ɨ̱wɨ jém iixñewɨɨp, jesɨc d́at́im wɨa̱p it́oy jém Dios jém d́apɨc tánixpa. 21 Dios tachi yɨ́p aŋquímayooyi: “Siiga iñt́oypa Dios, jesɨc to̱yɨt́im mex jém iñt́ɨ̱wɨtam.”