2
Miñpa jém mɨgoyyajpaap
(Jud. 4-13)
Pero wiñɨc it́t́im id́ɨc jém Dios ipɨxiñt́ámaŋjo̱m jém malopɨc profeta jém mɨgoypaap. Jesanet́im sɨɨp it́t́im jém mɨgoyyajpaap mimicht́ámaŋjo̱m. Miyámaŋquejáypa jém mɨgooyi, jém tsa̱mpɨc mimalwadáypa. Iŋnécyajpa jém tánO̱mi Cristo jém tayojayñewɨɨp tantáŋca. Iga tsa̱m imalwatyajpa jém pɨxiñt́am, d́a jáypa ichiiba castigo Dios. Iñuntaactogoypa. Jáyaŋ pɨxiñt́am it́úŋɨyyajpa jém mɨgooyi jém inimiñpáppɨc yɨ́p malopɨc maestroyaj. Jeeyaj icuyucmɨ tsa̱m malnɨ́mayt́a̱p jém nu̱mapɨc aŋquímayooyi. Tsa̱m icusúnɨyyajpa jém tumiñ. Jeeyucmɨ ijɨ̱xquím jém mɨgooyi iga mit́obáypa jém iñt́umiñ. Pero d́a jáypa chiit́a̱p castigo porque dende wiñɨgam Dios ijɨycámayñe iga icyojpa jém it́áŋca jexpɨc pɨxiñt́am.
Wiñɨc Dios d́a iwadáy perdón jém sɨŋyucmɨpɨc pɨxiñt́am jém iwatnewɨɨp táŋca. Icot jém josjo̱m, pajneta̱ jém piichcɨɨm, jém infierno, hasta que núc jém ja̱ma iga cɨɨpiŋta̱p. Ni d́at́im iwadáy perdón jém wiñɨcpɨc pɨxiñt́am, jém it́yajwɨɨp yɨ́p naxyucmɨ cuando it́ jém Noé. Dios icutsat jém diluvio iga ictogoypa jém malopɨc pɨxiñt́am. Pero icɨacput jém Noé jém iŋmadayñewɨɨp jém pɨxiñt́am iga iwɨ̱wad́iñ juuts ixunpa Dios. Cɨacputyajta̱ ocho con jém Noé. Dios ictogoyt́im jém wɨste̱n attebet jém Sodoma y Gomorra. Iñooquet. Tsɨ́y naps cuyjam. Iwadáy je̱mpɨc iga tsɨ́yiñ juuts tu̱m ejemplo jém wɨste̱n attebet para jém malopɨc pɨxiñt́am jém miñpáppɨc ocmɨ. Pero Dios icɨacput jém wɨbɨc pɨ̱xiñ jém Lot. Yɨ́p pɨ̱xiñ tsa̱m aŋyác iga agui imalwatyajpa jém malopɨc pɨxiñt́am. Yɨ́p wɨbɨc pɨ̱xiñ iwaganait́ jém malopɨc pɨxiñt́am. It́u̱mpɨy ja̱ma tsa̱m ijɨ̱spa ia̱namaŋjo̱m, tsa̱m aŋyácpa cuando iix y imatoŋ iga pɨ̱mi imalwatyajpa jeeyaj. TánO̱mi Dios ijo̱doŋ jutsa̱p icɨacput jém wɨbɨc pɨxiñt́am, jém icupɨcneyajwɨɨp, cuando cutɨ́tsta̱p. Pero jém malopɨc pɨxiñt́am ichacpa aparte hasta núcpa jém ja̱ma iga cɨɨpiŋta̱p, chiit́a̱p castigo.
10 Dios ichiiba castigo it́u̱mpɨy jém malopɨc pɨxiñt́am, jém imétsyajpáppɨc iga imalwatpa juuts ixunpa iyaac, jém ijóyixpáppɨc iga iŋjacpa Dios. D́a iwɨ̱aŋja̱myaj iga iŋjacpa. Tsa̱m jáyayaŋjɨ̱chɨch. D́a matóŋóypa. D́a icɨ̱ŋpa jém mɨjpɨc aŋjagooyiyaj jém it́wɨɨp sɨŋyucmɨ, tsa̱m imalnɨ́máypa. 11 Pero jém sɨŋyucmɨpɨc pɨxiñt́am aunque más wɨa̱p y tsa̱m iniit́ ipɨ̱mi, d́a iniquímpa quejaj Dios iwiñjo̱m contra jém malopɨc.
12 Yɨ́pyaj ijóyixpáppɨc Dios jex juuts jém jɨmñi ani̱matyaj d́apɨc jɨ̱xiɨ́y. Nay iga matsta̱p y accaata̱p. Tsa̱m imalnɨ́máypa jém wɨbɨc jɨ̱xi jém d́apɨc icutɨɨyɨ́ypa. Núcpa ja̱ma iga accaayajta̱p jeeyaj juuts jém jɨmñi ani̱matyaj. 13 Tsa̱m yaachwatta̱p jeeyaj iga agui iyaachwatyaj jém it́ɨ̱wɨtam.
Tsa̱m maymay iga imalwatyajpa sɨŋñi ju̱t́ ixt́a̱p, d́a tsaa̱p. Nɨ́maŋtaaya̱p iga icupɨcpat́im Cristo iga mimɨgóyáypa. Tsa̱m táŋcaɨ́y, tsa̱m imalwatyajpa iganam miwagawíctámpa. 14 Tsa̱m icusúnɨ́ypa jém malopɨc yo̱mtam. D́a cuspa imalwatyaj. Tsa̱m imɨgóyáypa jém tantɨ̱wɨtam iga icmalwatpa jém d́apɨc iwɨ̱cupɨcne jém wɨbɨc aŋquímayooyi. Agui iŋyujne iga icusúnɨ́ypa jém it́ɨ̱wɨtam imɨɨchi. Dios ijɨycámayñe iga ichiiba castigo jexpɨc pɨxiñt́am. 15 Togoyñeyaj porque ichacyaj jém nu̱mapɨc tuŋ. Iwatyajpa juuts iwat jém wiñɨcpɨc aŋmat́cɨɨwiñ jém Balaam jém Beor ima̱nɨc. Jém Balaam imalwatpa iga icoñwɨ́ypa tumiñ. 16 Pero wogayt́a̱ jém profeta Balaam iga imalwatpa. Jém iburro ijɨ́yáy juuts tu̱m pɨ̱xiñ. Mex iga d́a jɨypa jém ani̱matyaj, iŋjɨyjac iga ichaguiñ iga locoja̱ne.
17 Yɨ́pyaj pɨxiñt́am juuts tu̱m nɨixcuy tɨtsnewɨɨp, jex juuts jém ucsɨ jém d́apɨc tujɨ́y, jém tsa̱mpɨc inipoy jém sa̱wa. Dios ijɨycámáy iga ichiiba castigo jém piichcɨɨm, ju̱t́ tsa̱m pɨ̱mi piichɨ, ju̱t́ d́a nunca putpa. 18 Tsa̱m aŋmatyajpa, pero d́a t́i cuwatcuy jém iŋma̱t́i. Iñɨ́mayyaj jém pɨxiñt́am iga wɨ̱ iga imalwatyajpa. Nɨ́mayt́a̱p iga wɨa̱p iwatyaj t́it́am icusúnɨ́ypa ia̱namaŋjo̱m. Icmalwatpa jém pɨxiñt́am jém yaguiñpɨc ichacneyaj jém malopɨc vida. 19 Iñɨ́máy jeeyaj iga iniit́ libertad iga iwatyajpa juuts ixunpa iyaac. Pero yɨ́p malopɨc maestro je mismo tsɨ́y juuts tu̱m esclavo. D́at́im wɨa̱p iwat juuts ixunpa iyaac, pero jém malopɨc jɨ̱xi iŋjacpa juuts tu̱m esclavo. Siiga i̱ iŋjacpa jém malopɨc jɨ̱xi, tsɨ́ypa juuts esclavo. 20 Siiga i̱ iixpɨcpa jém tánO̱mi Jesús, jém tacɨacputpáppɨc, y siiga ichac iga imalwatpa juuts iwatyajpa jém it́yajwɨɨp yɨ́p naxyucmɨ, pero ocmɨ e̱ybɨct́im mojpa imalwat juuts iwatpa wiñt́i, jesɨc jém malopɨc jɨ̱xi icoñwɨ́y. Tsɨ́y jém pɨ̱xiñ juuts tsenta̱ con cadena. Más pɨ̱mi malo que cuando d́anam icupɨcne Cristo. 21 Más wɨ̱ jém pɨ̱xiñ meega d́a iixpɨcne jém nu̱mapɨc tuŋ que iga cuando iixpɨcne, ocmɨ ichacpa iga icupɨcpa jém wɨbɨc aŋquímayooyi jém ichiiñewɨɨp Dios. 22 Iñascaaba jém pɨ̱xiñ juuts nɨmpa jém aŋma̱t́i jém d́apɨc je mɨgooyi: “Jém chimpa e̱ybɨc icútpa jém iɨɨchi. Jém yo̱ya, jém wɨ̱acchiŋneta̱wɨɨp, e̱ybɨc chiŋpa tuutjo̱m.”