3
Dios tawɨ̱tsagáypa tantáŋca cuando taŋcupɨcpa Cristo
Sɨɨp mantɨ̱wɨtam, maymáya̱taamɨ porque Cristo mimɨɨchit́am. Para ɨch d́a je molestia iga e̱ybɨc manaŋmadáypa jeet́im jɨ̱xi juuts manjáyayñe. Wɨ̱ para mimicht́am iga e̱ybɨc immatoŋpa. Nawattamta̱jɨ cuenta de jém chimpa, jém malopɨc obrero, jém iŋmatpáppɨc jém mɨgooyi. Inimiñpa jém aŋquímayooyi iga Dios ipɨxiñt́am tienes que iwatpa jém marca de circuncisión jém imɨjta̱yyucmɨ. Pero taɨcht́am tanait́ jém nu̱mapɨc marca iga Dios tamɨɨchi. Tanait́ Dios iA̱nama tána̱namaŋjo̱m jeeyucmɨ wɨa̱p tanjɨ̱s Dios. Tsa̱m tamaymay iga Jesucristo tamɨɨchi. Taɨchtam tanjo̱doŋ iga tanyaac d́a t́i wɨa̱p taŋwat iga tapɨctsóŋiñ Dios. Siiga jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi wɨa̱p tacɨacput, jesɨc ɨch pecam acɨɨputne, porque ɨch ampɨ̱mi̱mɨ seguido aŋwatpa juuts nɨmpa jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi. Awadayt́a̱ jém marca de circuncisión cuando ocho día anayñe. Ɨch Israelpɨc apɨ̱xiñ de jém tribu de Benjamín. Anaŋmatpat́im jém aŋma̱t́i hebreo juuts iŋmatpa jém anja̱tuŋ. Aŋcuyujcane jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi con jém fariseopɨc pɨxiñt́am. Ɨch tsa̱m pɨ̱mi antoypa id́ɨc jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi. Jeeyucmɨ tsa̱m pɨ̱mi ammalwadáy jém icupɨcneyajwɨɨp Jesús. Anjɨ̱spa iga d́a atáŋcaɨ́y porque aŋwatne it́u̱mpɨy cosa juuts nɨmpa jém wiñɨcpɨc aŋquímayooyi. Pero it́u̱mpɨy jexpɨc cosa, jém anjɨ̱spáppɨc id́ɨc iga tsa̱m wɨ̱, sɨɨp d́a t́i cuwatcuy para ɨch porque aŋcupɨcneum Cristo. It́u̱mpɨy cosa jém anait́wɨɨp id́ɨc sɨɨp anjɨ̱spa iga it́ wɨ̱ siiga togoypa porque ánixpɨc jém tánO̱mi Jesucristo. Jém Cristo icuyucmɨ togoy it́u̱mpɨy jém anait́wɨɨp id́ɨc, sɨɨp it́u̱mpɨy jexpɨc cosa ánixpa juuts pu̱chi porque más wɨ̱ iga ampɨctsoŋ Cristo, atsɨ́ypa juuts jém Cristo imɨɨchi. Dios d́a apɨctsoŋpa iga wɨbɨc apɨ̱xiñ o porque agui aŋwɨ̱watne juuts nɨmpa jém Moisés iŋquímayooyi, pero apɨctsoŋpa iga aŋcupɨcne Cristo. Dios apɨctsoŋ iga wɨbɨc apɨ̱xiñ porque Dios awɨ̱wadáy por medio de jém fe. 10 Ɨch ansunpa iga más y más ánixpɨguiñ Cristo y más anaid́iñ jém Dios ipɨ̱mi jém icpɨsnewɨɨp Cristo. Anyaachɨ́ypa cuando ayaachwatta̱p jém Cristo icuyucmɨ. Hasta núcpa iga anait́pa jexpɨc jɨ̱xi ána̱namaŋjo̱m juuts iniit́ jém tánO̱mi Cristo cuando ijɨ́cpa iga accaata̱. 11 Anaŋjócpa iga acpɨsta̱p de ju̱t́ it́ jém caaneyajwɨɨp.
Wɨ̱ iga taŋwatpa juuts ixunpa Dios con it́u̱mpɨy tampɨ̱mi
12 D́a mannɨ́máypa iga anactsɨ́yum it́u̱mpɨy. D́at́im wɨa̱p aŋwat it́u̱mpɨy cosa juuts ixunpa Dios, pero seguido antúŋɨ́ypa hasta anactsɨ́ypa it́u̱mpɨy juuts ixunpa Dios. Jeeyucmɨ amɨɨcha̱neum jém tánO̱mi Jesucristo. 13 Mantɨ̱wɨtam, ɨch d́a mannɨ́máypa iga anactsɨ́yñeum it́u̱mpɨy. Sɨɨp no más tu̱m cosa aŋwatpa. Anja̱mnotpa jém wiñɨcpɨc cosa, tsɨ́ypa antuuñiaŋcɨɨm, pero con it́u̱mpɨy ampɨ̱mi aŋwatpa jém cosa jém miñpáppɨc. 14 Juuts tu̱m apuesto, poyi̱mɨ anɨcpa iga aŋcoñwɨ́yiñ jém premio, jém taŋwejayñewɨɨp Dios sɨŋyucmɨ iga tachiiba porque Cristo Jesús tamɨɨchi.
15 Tantu̱mpɨy, jém taŋwɨ̱cupɨcnewɨɨp, wɨ̱ iga tanjɨ̱stámpa je̱mpɨc. Pero siiga algunos de mimicht́am tuŋgac cosa iñjɨ̱spa, jesɨc Dios micjo̱dóŋa̱pt́im. 16 Wɨ̱ iga cada tu̱mtu̱m seguido taŋwattámiñ de acuerdo con jém jɨ̱xi jém tampɨctsoŋnewɨɨp.
17 Mantɨ̱wɨtam, acuixt́aamɨ juuts ɨch aŋwatpa. Ámtaamɨ i̱ iwɨ̱watpa juuts ɨch manaŋquejayñe. 18 Mannɨ́mayñeum wa̱t́cɨy, sɨɨp e̱ybɨct́im mannɨ́máypa hasta awejpa, iga tsa̱m jáyaŋ pɨxiñt́am ijóyixpa jém aŋquímayooyi iga accaata̱ Cristo cunusyucmɨ. 19 Núcpa ja̱ma iga ipɨctsoŋyajpa jém castigo jém d́apɨc cuyajpa. Ipuu jém idios. Tsa̱m nacujípta̱p iyaac iga iwatpa jém malopɨc cosa jém aguipɨc tatsaa̱p. Tsa̱m ijɨ̱spa yɨ́p naxyucmɨpɨc jɨ̱xi. 20 Pero taɨcht́am sɨŋyucmɨpɨc tapɨxiñt́am. Sɨ́p tanaŋjócta iga miñpa sɨŋyucmɨ jém tacɨacputpáppɨc, jém tánO̱mi Jesucristo. 21 Tacucagáyáypa jém tammɨjta̱y jém sɨɨppɨc tanait́ jém d́apɨc wɨa̱p. Tachiiba tu̱m jo̱mipɨc mɨjta̱y juuts jém Cristo imɨjta̱y tsa̱mpɨc wɨa̱p. Tawadáypa así con ipɨ̱mi jém wɨa̱paap iŋjac it́u̱mpɨy cosa.