16
Aŋquímyajta̱p jém Pablo iamigoyaj
Sɨɨp manaŋquímpa iga iŋwɨ̱pɨctsoŋtámiñ jém tanyo̱mtɨ̱wɨ jém Febe, jém icuyo̱xapáppɨc id́ɨc jém Dios ipɨxiñt́am jém attebet Cencrea. Wɨ̱pɨctsoŋtaamɨ yɨ́p yo̱mo jém tánO̱mi Cristo iñɨyi̱mɨ juuts siempre jém Dios ipɨxiñt́am iwɨ̱pɨctsoŋyajpa jém it́ɨ̱wɨtam. Yo̱xpáttaamɨ, chiit́aamɨ t́it́am it́ogóyáy. Porque yɨ́p yo̱mo tsa̱m iyo̱xpát wa̱t́i jém tantɨ̱wɨtam, tsa̱m ayo̱xpátt́im mex aɨch.
Dioschit́aamɨ jém Priscila con jém iwɨd́a̱ya Aquila. Aŋwaganayo̱xata cuando aŋwatta jém Jesucristo iyo̱xacuy. Jeeyaj acɨacput jém ánenemigoyaj icɨɨjo̱m hasta por uxaŋ accaata̱pt́im mex jeeyaj. Sɨɨp ɨch, con it́u̱mpɨy jém Dios ipɨxiñt́am, jém d́apɨc je de Israel, annɨ́mayt́ámpa iyucuɨpdios jém Priscila y Aquila iga tsa̱m ayo̱xpát. Dioschit́aamɨt́im it́u̱mpɨy jém Dios ipɨxiñt́am jém aŋtuuma̱yajpáppɨc jém Priscila y Aquila it́ɨccɨɨm. Wa̱t́idioschi̱ɨ jém tantɨ̱wɨ Epeneto, jém tsa̱mpɨc antoypa, jém mojwɨɨp icupɨc Cristo jém naxyucmɨ de Asia. Dioschit́aamɨ jém Malía, jém tsa̱mpɨc pɨ̱mi yo̱xa̱p mimicht́ámaŋjo̱m. Dioschit́aamɨ jém Andrónico y Junias jém antɨcmɨpɨc pɨxiñt́am. Awagapajtamta̱ cárcel con jeeyaj. Agui wɨa̱p iwatyaj jém apóstol iyo̱xacuy. Icupɨcneyaj jém Cristo antes que d́anam aŋcupɨcne aɨch.
Dioschit́aamɨ jém Amplias jém wɨbɨc ánamigo porque icupɨcnet́im Cristo. Dioschit́aamɨ jém Urbano jém aŋcompañero, aŋwagacuyo̱xata jém Cristo. Wa̱t́idioschi̱ɨ jém ánamigo Estaquis, jém tsa̱mpɨc antoypa. 10 Dioschit́aamɨ jém Apeles jém tsa̱mpɨc cutɨ́tsta̱ siiga nu̱ma icupɨcne Cristo. Wa̱t́idioschiya̱jɨ jém it́yajwɨɨp jém Aristóbulo it́ɨccɨɨm. 11 Dioschit́aamɨ jém Herodión, jém antɨcmɨpɨc pɨ̱xiñ, con jém it́yajwɨɨp jém Narcisco it́ɨccɨɨm, jém icupɨcneyajwɨɨp tánO̱mi Cristo. 12 Dioschit́aamɨ jém Trifena y Trifosa, jém tsa̱mpɨc iwatyajpa jém Dios iyo̱xacuy. Wa̱t́idioschit́aamɨ jém Pérsida jém tantoypáppɨc. Agui pɨ̱mi icuyo̱xa̱p jém tánO̱mi. 13 Dioschit́aamɨ jém Rufo jém tsa̱mpɨc wɨa̱p con jém ia̱pa. Jém yo̱mo tsɨ́yt́im juuts ɨch ána̱pa. 14 Wa̱t́idioschiya̱jɨ jém Asíncrito, jém Flegonte, jém Hermas, jém Patrobas, jém Hermes con it́u̱mpɨy jém tantɨ̱wɨtam jém it́yajwɨɨp con jeeyaj. 15 Dioschit́aamɨ jém Filólogo y Julia, jém Nereo con jém iyo̱mtɨ̱wɨ, jém Olimpas con it́u̱mpɨy jém Dios ipɨxiñt́am jém it́yajwɨɨp con jeeyaj.
16 Nadioschit́amta̱jɨ mimicht́am con tu̱m aŋna̱catsuuchi juuts iwatyajpa jém Cristo ipɨxiñt́am. It́u̱mpɨy jém Dios ipɨxiñt́am jém aŋtuuma̱yajpáppɨc ju̱t́iŋquej micutsadáypa wa̱t́idios.
17 Sɨɨp maŋcunucsáypa, mantɨ̱wɨtam, iga ixpɨctaamɨ jém pɨxiñt́am jém nawécta̱páppɨc jém Dios ipɨxiñt́am. Iŋmatyajpa jém mɨgooyi jém d́apɨc jex juuts jém iŋcuyujcanewɨɨp mimicht́am. Odoy waganasɨɨya̱jɨ jeeyaj. 18 Jexpɨc pɨxiñt́am d́a icuyo̱xayajpa jém tánO̱mi Jesucristo. Tsa̱m imétsyajpa t́it́am icusúnɨ́ypa iyaac. Agui wɨa̱p iŋmatyaj juuts tu̱m wɨbɨc pɨ̱xiñ hasta imɨgóyáypa jém tantɨ̱wɨtam, jém d́apɨcnam iwɨ̱cupɨcne jém Dios iŋma̱t́i. 19 Ju̱t́ quej jo̱dóŋa̱ta̱ iga mimicht́am tsa̱m iŋcupɨctámpa jém wɨbɨc aŋquímayooyi. Jeeyucmɨ agui amaymay con mimicht́am. Ansunpa iga mijɨ̱xiɨyt́ámiñ iga iŋwɨ̱wattámiñ. Ansunpa iga michɨ́ypa juuts tu̱m tsɨ̱xi, jém d́apɨcnam wɨa̱p imalwat. 20 Jém tanJa̱tuŋ Dios d́a ixunpa iga it́pa jém pleito. D́a jáyñe iccutɨŋpa jém Woccɨɨwiñ hasta naxyucmɨ iga micht́am wɨa̱p iŋcunepquet con jém impuy. Sɨɨp tánO̱mi Jesucristo miwɨ̱wadayt́ámiñ.
21 Micutsadayt́ámpa wa̱t́idios jém Timoteo, jém aŋwaganayo̱xapaap. Midioschit́amtoobat́im jém Lucio, jém Jasón y jém Sosípater, jém antɨcmɨpɨc pɨxiñt́am.
22 Ɨch aTercio, aŋcɨɨmɨ manjáyáypa yɨ́p to̱to iganam apɨɨmɨ́ypa jém Pablo. Maŋcutsadáypam wa̱t́idios iñt́u̱mpɨyt́am jém tánO̱mi Cristo iñɨyi̱mɨ.
23 Micutsadáypat́im wa̱t́idios jém Gayo, jém anucsayñewɨɨp it́ɨc. Je̱mt́im aŋtuuma̱yajpa jém Dios ipɨxiñt́am. Midioschit́ámpat́im jém tantɨ̱wɨ Cuarto y jém Erasto, jém tesorero de yɨ́p attebet.
24 Sɨɨp jém tánO̱mi Jesucristo miwɨ̱wadayt́ámiñ mimicht́am iñt́u̱mpɨyt́am. Amén.
Juumɨ núc jém wɨbɨc aŋma̱t́i
25 Sɨɨp taŋcujíptámpa jém tanJa̱tuŋ Dios. Je wɨa̱p miwatta cuenta iga odoy iñchactámiñ iga iŋcupɨctámpa Jesucristo. Tanjo̱doŋ iga wɨa̱p porque asíam nɨmpa jém wɨbɨc aŋma̱t́i, jém ɨchpɨc anaŋmatpa, jém Jesucristo iŋquímayooyi, jém sɨɨppɨc Dios taŋquejayñe. Aŋnécne id́ɨc yɨ́p aŋquímayooyi dende wiñɨgam antes que Dios iwat yɨ́p nas. 26 Pero sɨɨp taŋquejayñeum con jém Dios iŋma̱t́i, jém ijaychacnewɨɨp jém wiñɨcpɨc aŋmat́cɨɨwiñ, porque asíam ipɨɨmɨ́y tanJa̱tuŋ Dios, jém d́apɨc nunca cuyajpa. Sɨɨp it́u̱mpɨy pɨxiñt́am icuwɨ̱t́i yɨ́p naxyucmɨ ijo̱dóŋa̱yajum jém cosa, jém d́apɨc id́ɨc i̱ ijo̱doŋ, iga icupɨcyajiñ Cristo, iga iwatyajiñ juuts nɨmpa jém Cristo iŋquímayooyi.
27 Sɨɨp taŋcujíptámpa jém tanJa̱tuŋ Dios jém tu̱mpɨc, jém tsa̱mpɨc jɨ̱xiɨ́y. Taŋcujíptámpa para siempre porque tánixpɨctámpa jém tánO̱mi Jesucristo. Amén. Jemum cuyaj.