11
I mauki, komail en mueid on ia kijin pweipwei, iei ta komail pan mueid on ia. Pwe nai me per kin komail dueta Kot, pwe nai me kileledier komail on ol amen, pwe i en kajale komail on Krijtuj duen jeripein makelekel amen. A i majak jerpent widinok, me kotaue Ewa, ma a jota pan pil kawela omail lamelam jan ni opampap en Krijtuj. Pwe ma amen pan pwarado, me kin padaki duen amen Iejuj, me je jota padaki, de ma komail pan ale eu nen, me komail jota aleer, de eu ronamau, me komail jota wuki on, kaidin komail pan peren kida? Pwe i lamelame, me nai kaidin tikitik jan wanporon lapalap akan. A ma i jota koiok on lokaia a kaidin ni ai dedeki, pwe kit janjal on komail ni jon o waja karoj. De nai me wiadar dip eu ni ai akmalkila pein nai? Pwe komail en indandala ki ai padaki on komail ronamau en Kot jo pwaipwai. I atia jan momotijou tei kan ni ai aleer pwain en dodok, pwe i en kak dodok on komail. O ni ai mimi re omail o lao jamamala, kaidin amen, me i uki pa meakot, pwe ni ai jolar ai meakot, ri atail akan me kodo jan Majetonien me kija don ia; nai ari jota katoutoui komail ni meakot, o i pil pan due! 10 A duen melel en Krijtuj mimi lol i, iduen i jota pan mueid on amen, en kawela kapin wet nan jap en Akaia kan. 11 Pwekida? Pweki ai jo pok on komail? Kot me kotin manier. 12 A me i kin wia, i me i pan wiada, pwen kawela karep en akai me inon ion karep en ar juaiki dene irail dueta kit, jota lipilipil ij i. 13 Pwe wanporon likam pukat o toun dodok likam akan irail, kin kawukilan wanporon akan en Krijtuj pein irail. 14 A kaidin kapuriamui eu, pwe iduen Jatan kin kawukila pein i, wuki on tounlan en marain amen. 15 I me kaidin kapuriamui eu, ma nä papa kan pil pan wukilan papa en pun kan; a imwilar pan duen ar wiawia kan. 16 I puron indada, jota amen en akpweipwei kin ia, a ma iei, komail ap maki on ia ai pweipwei, pwe i en juai kin ia ekij. 17 A me i inda, kaidin Kaun o me i pwili jan, pwe a tapi jan ni tiak en pweipwei, pwe i juaiki pein nai; 18 Pwe me toto kin juaiki ni pali uduk, i pil pan juaiki pein nai. 19 Pwe komail kin mauki me lolepon kan, pweki komail me lolekon. 20 Pwe komail kin mueid on amen, en wia kin komail ladu kan, de ma amen kaloke komail, de ma amen kuli komail edi, de ma amen aklapalap, de ma amen pikir komail. 21 Mepukat i indan komail, pwen kanamenok ki komail, dene kit luetalar. A ma meamen aima, nai pil aima, i kin lokaia nin tiak en pweipwei. 22 Irail men Ipru, pil nai; irail men Ijrael, pil nai; irail kadaudok en Apraam, pil nai; 23 Irail me papan Krijtuj, i kin lokaia dueta me iak amen, nai me lapa jan; ai dodok laud jan, i kalokolok laud jan; i jalidier toto jan, i koren ion mela pan pak toto. 24 Pan me limpak Juj oko ki on ia wok paeijok, eu katoror jan, 25 A pan me jilepak re woki kin ia jokon; pan mepak me i pakajuk; pan me jilepak takepa i jop olar; pon o ran, me i pepe jili nan madau. 26 Ai jailok me toto; i diar ai apwal nan pilap akan; i diar ai apwal ren lolap akan; i diar ai apwal ren ai kainok; i diar ai apwal nan jap tan; i diar ai apwal nan madau; i diar ai apwal ren jaulan likam akan; 27 Ni dodok apwal, ni jonjonemaj, ni men manadar o men nim piladar, ni ijejol pan pak toto, ni pou o jo kidi pa; 28 O me pil kin lel on ia ni ran karoj, o ai apapwali momodijou akan karoj. 29 Ij me luet, a nai jota pan luet? Ij me kin kamakar, a nai jo? 30 Ma i en juaiki, i pan juaiki ai luet. 31 Kot o Jam en Kaun Iejuj, me iajanai kokolata, kin mani, me i jota kin likam. 32 Nan Damajkuj nain nanmarki Aretaj kopina amen jinjila kanim en men Damajkuj ni a inon ion jaik ia di. 33 I ap apikidi kopou eu jan ni wanim tuk en kel o, ap piti jan ni pa a kan.