13
METET ai pwar won komail kajilepak, karoj ap pan pun kila jaunkadede riamen de jilimen. A duen me i inda maj o o pil ni ai pwar won komail er kariapak iduen i pil indan komail anjau wet, mon ai pan mi re omail, irail me wiadar dip maj o, o pil me tei kan karoj, i lao pwar won komail kajilepak, i jota pan dukedi, karoj lao punier. Pwe komail kin rapaki kilel eu, duen me Krijtuj kotin kalokaia ia, me jota luet nan pun omail, a a kin manaman nan pun omail, Pwe a kamatala ni a luet, ap id ieiajki manaman en Kot, a ma kit ian i luet, kit ap pan ian i memaureki manaman en Kot nan pun omail. Komail jojon pein komail, ma komail kin weweideki pojon; komail kajaui pein komail; de komail jo aja duen pein komail, me Iejuj Krijtuj kotikot lol omail? A ma jo, komail me japun. A i kaporoporeki, me komail pan dedeki, me kaidin kit me japun. A je kin kapakap ren Kot, komail ender wia me jued. Kaidin pweki kit en indand mau a pwe komail en wia me pun a kit en dueta me jo katepa. Pwe kit jota kak palian melel, a kapwaiada me melel. Pwe kit peren, ma je me luet, a komail me kelail, o i me je men, komail en unjokala. 10 Ari, i me i intinki wei mepukat ni ai doo wei, pwe i de nil patik ni ai koren, duen manaman, me Kaun o kotiki on ia, pwen kamaui, a kaidin pwen kawela. 11 Ari ri ai kan, komail en pereperen o unjokala, o injenemau pena, komail lol ta pot o popol! Kot en limpok o popol ap pan kotikot re omail. 12 Komail ranamauki pena metik jaraui. En jaraui kan karoj ar ranamau won komail. 13 Mak en Kaun Iejuj Krijtuj, o limpok en Kot, o atail jaupena ren Nen jaraui en kotikot re omail karoj! Amen.