3
A IADUEN kit pil kaindandeki pein kit? De nai me mau on kijin likau en kapin on komail de jan komail? At kijin likau komail, me intinidi on nan monion it, me aramaj akan karoj kin aja o wadok. Pwe komail janjaleda, me komail kijin likau en Krijtuj, me wiauier re at ni at papa, me kaidin intinidier ki ink, a Nen en Kot ieiaj; pil kaidin pon jlet takai, pwe jlet uduken en monion akan. Iei atail kaporoporeki Krijtuj mon Kot. Pwe kaidin udan at koiok, me je kak lamelameki meakot, me tapi jan pein kit, pwe at koiok tapi jan ren Kot, Me pil kotin kaiane kin kit, en papa en inau kap kaidin inau, me intinidier, a inau en nen. Pwe intin kin kamela, a nen kin kotin kamaureda. A ma dodok en mela, me intinidier nan pali en takai, me linan, pwe jeri en Ijrael akan jota kak kilan jilan en Mojej, pweki linan en jilan i, a linan wet eu, me pan joredi, Daduen, dodok en nen a jota pan linan jikida jan? Ari, ma dodok en kadeik o me linan, nan melel kaualap, dodok en pun me linan melel. 10 Pwe men moa me kalinanadar jota kak paroki on linan wet. 11 A ma linan mia ren me pan jorela, iaduen wan linan en me pan mimieta! 12 Ni at kaporoporeki mepukat, kit kin aima melel. 13 O kaidin dueta Mojej, me pera kila likau eu jilan i, pwe jeri en Ijrael akan ender kilan imwi en me pan nikila. 14 A monion arail me kapitakailar. Pwe lao lel ran wet pera o mimieta anjaun ar wadawadok inau marin; ari, pera o me jaroka janer ren Krijtuj. 15 A lao lel ran wet ni arail wadawadok Mojej, pera mimieta mon monion arail. 16 A ma re pan wuki on Kaun o, pera o pan jaroka jan. 17 Kaun o iei Nen, a waja me Nen en Kaun kotikot ia, nan i wajan maio. 18 A kitail karoj, me maj atail jo perapa, kin ududial linan en Kaun o, ap wuki on ni mom ota o kakairida ni linan pweki Kaun iei Nen.