10
PWE kapun o iei motan dipijou en mur, a kaidin pein mom en dipijou, a jota kak kaunjok kilar mairon ota irail, me kin wia ir ada ni par karoj. A ma iei, arail mairon pan dukedi, pwe jolar kataman pan dip en irail, me apwali mairon; Pwe mepukat kin wiaui, pwen katamanda dip ni par karoj. Pwe ntan kau ol o kut jota kak wa jan dip akan. Ari, ni a kotin pwara don jappa, majani: Mairon o kijakij komui jota kotin mauki, a komui kotiki on ia er pali war ai. Kom jota peren kida mairon ijij o mairon men tom. I ap inda: Kilan, I kokodo, nan puk o me intinidier duen nai, pwen kapwaiada kupur omui, Main Kot. Maj a majanier: Mairon, o kijakij, o mairon ijij, o mairon men tom, kom jota kotin mauki, o kom jota kupur peren ki mepukat, me wiauier duen kapun o. Ap pil majanier: Kilan, I pwara don kapwaiada kupur omui. A kotiki jan men maj, pwen kapwaiada men mur. 10 Ni kupur wet kitail kajarauilar ki mairon en war en Iejuj Krijtuj pan me pak. 11 Jamero karoj me kajapwiladar, pwen apwali dodok ni ran karoj o purepure mairon ota, me jo kak lapwada dip akan. 12 A men et, me kotin maironki pan mepak dip akan, ap kaipokedi ni pali maun en Kot kokolata. 13 O a kotin auiaui, lao a imwintiti pan wiala utipan aluwilu a kan. 14 Pwe a kotin kaunjokila tom ta ieu karoj, me pan kajarauila. 15 Nen jaraui pil kotin kadede on kitail duen mepukat, pwe murin a kotin majanier: 16 let inau, me I pan wiai on irail murin ran pukat, me Kaun o kotin majanier: I pan ki on monion arail ai kapun, o I pan intiniedi on nan nen arail. 17 Dip arail, o arail japun kan I jolar pan tamanda. 18 A ma re lapwadar, ap jolar mairon en dip pan wiaui. 19 Ari ri ai kan, ma a muei on kitail er, en pedelon on nan pera jaraui ki ntan Iejuj, 20 Pwe a kotin wiai on kitail er al en maur kap pot et lel pali lan likau ki uduk a. 21 A ma atail jamero kajampwal en tanpaj en Kot mia. 22 Kitail ap pan pwaralan i ni melel en monion atail, o pojon melel, o ujupeki monion atail, o maio jan injen jued, o widenki pil makelekel war atail, 23 O kitail en tenedi on atail kadede en kaporopor o kder wukiwuk jili, pwe i me melel, me kotikida inau o. 24 O kitail en apwali nan pun atail ni atail kainon ion limpok o wiawia mau kan. 25 O kitail ender dukedi jan atail mod on kandok pena, duen me kin wiaui ren akai. A kitail en nantion panau pena, pwe komail kilan, me ran o me korendor. 26 Pwe ma kitail inon ion wia dip, murin atail marainiki melel, jolar mairon men tom ki dip atail, 27 A kitail pan mimieta ni atail majak kadeik apwalia o onion en kijiniai, me pan karojela imwintiti kan. 28 Ma amen pan tiakedi kapun en Mojej, a jota pan diar mak, pwe a pan kamela, ma jaunkadede riamen de jilimen mia. 29 Ari, da me komail lamelame, duen me pan tiakedi Japwilim en Kot, o kajaminela ntan inau kap, me a kajarauilar o lalaue Nen en mak, a jo pan kalokolok laud jan irail? 30 Pwe kitail ajai, me majanier: Ikepa ai dok, I pan depuki on. O pil eu: Kaun o pan kotin kapun on japwilim a aramaj akan. 31 Nan meid kalom, en lodi on ni lim en Kot ieiaj. 32 A komail tamanda ran en maj oko murin omail marainlar, ap dadaurata ni omail kalokolok laud. 33 Ni omail kenkaurur janjal o pan kidau o kamekam, o ni omail riane kin ir, me pil lel mojued. 34 Pwe komail ianaki me jalidi kan ni ar kalokolok, o komail pil pereperen ni omail kapwa kan kulia wei jan, pwe komail aja, me komail aja, me komail aneki dipijou en lan, me mau jan o me jota pan jorala. 35 Komail ari der kajela omail liki, me pan kareda katinpa Iapalap. 36 Pwe kanonama me mau on komai, pwen kapwaiada kupur en Kot o konodi inau o. 37 Anjau tar kij, me onoper pan pwarado, a jota pan pwand. 38 A me pun o pan maureki pojon, a nen i jota pan peren kida, ma a pan pure wei jan. 39 A kitail jota kijan ir, me pure wei jan, ap lokidokila, a kijan irail, me kin pojon ap kamaurr nen arail.