5
PWE jamero lapalap karoj, me pilipildar jan ren aramaj akan, pan kajapwilada, pwen jauaj a aramaj akan ren Kot, pwen wiada kijakij o mairon pweki dip; Me kak pamada duen me japun o jalonala kan, pwe i pil me lued. I me a udan kida mairon pein dip a, dueta a kin tomeki dip en aramaj akan. O jota amen, me kin kajapwilada pein i, pwe a pan kajapwilada jan ren Kot dueta Aron. Pil dueta Krijtuj, me jota kalinanada pein i, pwen wiala jamero lapalap, a i me wiadar me majani on i: Koe nai Ol, ran wet I kaipwi uk adar. Duen a pil kotin majani ekij waja: Koe jamero duen al en Melkijedek kokolata. O ni ran akan, me a kotikot ni pali uduk, a kotin maironki laolao, o nidinid, o kaukauwet, o tontonir on i, me pan kak dorela i jan a pan matala, o pweki a wauneki Kot, a laolao pil pwaidar. I me Japwilim a, ari jo, a kotin padakki peik ni a kalokolok. O ni a unjokalar a kotin wnilar kamaur pan maur joutuk on irail karoj, me kin oke i. 10 O Kot pil kotin kamare kin i jamoro lapalap duen al en Melkijedek. 11 Iran mepukat kajoi toto mi re at, a me apwal en kaweweda, aki omail jota dedeki. 12 Nan a daulier anjau, me komail en wiala jaunpadak, ari jo, me pil mau on, amen en kawewe on komail tapin lamalam en majan en Kot, wialar jon dueta irail, me kin tunole pil en didi, e kaidin kijin mana. 13 Pwe amen amen me kin tunole didi, me man jalon ni majan en pun, pwe a rajon jeri pwelel. 14 A me unjokalar akan me mau on kijin mana, pwe irail me anlar lamalam pweki ar laudelar, ap aja duen me mau o me jued.