7
IEI Melkijedek nanmarki en Jalem o jamero en Kot lapalap amen, me kotilan tu on Apraam, ni a pure do jan a kaloedi nanmarki kai, ap kapaida I. Me Apraam pil kotiki on eijok kij eu jan ni a dipijou karoj. let wewe kaieu en mar a Nanmarki en pun; ap pil: Nanmarki en Jalem, iet wewe: Nanmarki en popol; Me jota jam a, jota in a, jota a kainok, jota tapin a ran akan, pil jota imwin maur. A a raj on Japwilim en Kot, o a pan jamero kokolata. Komail kilan ol lapalap men et, me jam atail Apraam kotiki on eijok kij eu en a dipijou, me lodier. Melel eta kadaudok en Lewi, me kajapwiladan dodok en jamero, arail kujoned mia, me ren ale jan ren aramaj akan, iei ri arail akan, eijok kij eu, duen kapun, a ir pil kijan kadaudok en Apraam. A i, me jota kijan irail, ale eijok kij eu jan ren Apraam o kapaiada i, me aleer inau o. Nan melel kaualap me tikitik o kin paida jan ren me lapalap. Ari met, aramaj akan me udan mela, kin ale eijok kij eu, a mo amen, me kadedepa mia, duen a ieiajata. Ari melel, pil kadaudok en Lewi me kin ale eijok kij eu, kida eijok kij eu on (Melkijedek) ki Apraam. 10 Pwe a mimieta nan lonelon en jam a, ni anjau Melkijedek kotilan tu on i. 11 Ari, ma dodok en jamero Lewi unjokela pwe i anjau irail aleer kapun o da katepan amen jamero en pwarado ni al en Melkijedek, a kaidin ni al en Aron? 12 Pwe ma dodok en jamero wukila, nan kapun pan pil wukila. 13 A i, me je indinda, i kijan eu kainok, a jota amen jan nan kadaudok wet apwalier pei jaraui. 14 Pwe meid janjal, me Kaun patail tapi jan luda. Ari, iran jau wet Mojej jota katitiki meakot duen jamero. 15 Mepukat janjal melel, ma amen jamero pan kotido ni al en Melkijedek, 16 Me jota kajapwiladar pan tiak en kujoned uduken, pwe pan manaman en maur joutuk. 17 Pwe iet kadedepa: Komui jamero joutuk amen duen al en Melkijedek. 18 Pwe i me kujoned en maj nikier, pwe me luet o jota katepa, 19 Pwe kapun jota kak kaun jokkala meakot, a kaporopor me mau jan men maj, pan id pwarado, me kitail kak tuki on Kot. 20 O iet pil eu kajampwal: Pwe a kajapwil kida kaula a irail wiala jamero ni jota kaula. 21 A men et japwilikida kaula ren i, me kotin majani on i: Kaun o kaular, a ap jota pan kalukila: Komui jamero joutuk amen duen al en Melkijedek. 22 Iei me lejuj pil wiala kapun pan inau, me mau jan men maj. 23 A irail me toto, me wialar jamero, pweki ar matalar, kareda, me irail jota kak mimieta. 24 A i me potopoteta, pwe a kotin aleer dodok en jamero joutuk. 25 Ari, i me a kotin kak kamaureda melel ir karoj, me kai ki on Kot i, pwe a kotin ieiajata, pwen laolao kin ir. 26 Pwe iduen jamero lapalap me mau on kitail, me jaraui, o jo japun, o jo jamin, o me liki jan me dipan akan, o ileila jan nanlen. 27 Me jota rajon jamero lapalap akan, me kin kida maj mairon pweki pein dip arail ap pweki en aramaj akan ni ran karoj. Pwe i me a kotin wiadar pan pak ta ieu, ni a kotin mueid on Kot pein i. 28 Pwe kapun kin kajapwiladan jamero aramaj luet akan, a majan en kaula, me wiauier murin kapun, kajapwiladar Japwilim a, me unjokalar joutuk.