NEHMAIA
Oaralap en Pwuhk wet
Pwuken Nehmaia, kak pwalpeseng wiahda pali pahieu: 1) Duwen Nehmaia eh sapahldohng Serusalem, nanmwarki lapalap en Persia me ketin kadarala pwe en kaunda wehin Suda. 2) Kokouda sapahl en kelen Serusalem. 3) Duwen Esra eh wadekada Kosonned en Koht oh duwen sakarkidahn dipen aramas akan. 4) Pil ekei wiewiahn Nehmaia ni eh wia kepinahn Suda.
Irair kesempwal en nan pwuhk wet iei: duwen en Nehmaia eh kin koapworopworki Koht oh duwen eh kin kalap kasakasohng.
Audepe ni Oaralap
Nehmaia sapahllahng Serusalem 1.1—2.20
Onohnda sapahl en kelen Serusalem kan 3.1—7.73
Kosonnedo wadawada, oh onohnda sapahl en inowo 8.1—10.39
Pil ekei wiewiahn Nehmaia 11.1—13.31
1
Iet koasoiepen Nehmaia, nein Akalaia.
En Nehmaia eh Pwunodki Serusalem
Ni sounpwong Kislep ni karieisek en sounpar me Ardaserksihs a wiewiahki nanmwarki lapalap en Persia, ngehi, Nehmaia, mihmi nan Susa, poahsoan kaunen kahnimwo. Eri, Ananai, emen riei ko, ahpw lel wasao, iangahki ekei aramas sang Suda. Ngehi eri idekda rehrail duwen iren mehn Suhs ako me sapahllahngehr uhdakarail oh duwen iren Serusalem. Irail eri ndahng ie, me irail ko me luhwehdi rehn me sapahllahngehr uhdakarail, re kin patopato nan apwal laud, oh mehn liki kan me kapilirailpene, re kin mwamwahlikin irail. Re pil koasoiaiong ie me dene kelen Serusalem mihmihte nanpwel, oh ewen kehl kan en kahnimwo saikinte onohnsapahlda sang ni ahnsou me re ohkihla kisiniei. Eri, ni ei rong koasoi pwukat, I mwohndihte sengiseng.
I ahpw wie sengiseng erein rahn ekei oh sohte tungoale mehkot. I ahpw kin kapakapohng Koht, patopatohwan, “Maing KAUN, Koht en Nanleng! Komwi me lapalahpie oh lammwin kowahlahpie. Komwi me loalopwoat mehlel oh kin ketin dadaurete sapwellimomwi inou ong irail kan me kin poakohng komwi oh kin kapwaiada sapwellimomwi mahsen kan. Komwi ketin mahsanih ie Maing KAUN, oh ketin karonge ei pekipek ni ei kin patohwan pekipeki ni rahn oh nipwong pwe komwi en kupwure sapwellimomwi ladu kan, iei mehn Israel kan. Ei, kiht, sapwellimomwi aramas akan en Israel, se patohwan kahngiangihkinkomwihda dipat akan. Semei mehn mahs ako oh pil ngehi se patohwan dipadahr. Se patohwan kahngiangihkomwihda oh sohte kapwaiada omwi mahsen kan. Se patohwan kauwehla sapwellimomwi kosonned kan me komw ketin mahsanihong sapwellimomwi ladu Moses, pwe en patohwanohng kiht. Komw ketin tamanda sapwellimomwi mahsen ong Moses, me mahsanih, ‘Ma kumwail mehn Israel kan sohte pahn dadaur loalopwoat ong ie, I pahn kamwarangkumwailpeseng nanpwungen wehi teikan.+ A ma kumwail pahn kin wekiong ie oh kapwaiada me I kin koasoanediong kumwail, I pahn kasapahlkumwaildohng wasa me I piladahr pwe kumwail en kin wia kaudok ong ie, mehnda ma kumwail mihmi ni imwin sampah.’+
10 “Maing Kaun, sapwellimomwi ladu kei kiht, uhdahn sapwellimomwi. Komwi me ketin kapitkinkitala sapwellimomwi manaman en roson lapalahpie. 11 Komw ketin karonge ei pekipek oh pil pekipek en sapwellimomwi ladu kan koaros me kin wauneki komwi. Komw ketin kupwure ie rahnwet, pwe I en kak diar kalahngan rehn nanmwarkio.”
Ni ahnsowo ngehi me kin apwahpwalih konot wain ong nanmwarki lapalapo.
a 1:1 ARDARSERKSIHS: Ardaserkihs Keieu wiewiahki nanmwarki lapalap en Persia sang pahr 465 lel 424 mwohn Krais. Karieisek en sounpar, iei pahr 446 mwohn Krais. + 1:8 Lip 26.33. + 1:9 Deud. 30.1-5.