5
Kehnaudek en me Semwehmwe kan
Mwurin ahnsou kei aramas tohto, ohl oh lih, tapihada kaulime iangarail mehn Suhs kan. Ekei patohwan, “Atail peneinei me tohto, kitail anahne wahnsahpw pwe kitail en kak mour.”
Ekei patohwan, “Kitail kihongehr me kitail pweipwandohng kan atail mwaht akan oh mwetin wain kan oh imwatail kan pwe kanatail mwenge en kak itarohng kitail pwe kitail dehr duhpekla.”
Ekei pil patohwan, “Kitail anahne pekihda mwohni mehn pwainla daksis en atail mwaht akan oh mwetin wain kan. Kitail pil mehn Suhs duwehte iangatail mehn Suhs kan. Neitail seri kan seu pil mwahu duwehte neirail kan? Ahpw kitail wiahkilahr neitail seri kan lidu. Ekei neitail serepein kan netilahr nin duwen lidu kei. Solahr sawasepatail pwehki atail mwaht oh mwetin wain kan kohsangkitailehr.”
Ni ei rongada arail kaulim kan, I lingeringerkihda oh medewehda I en wia mehkot. I lahlahwehda kaun akan oh lapalap akan en aramas ako oh patohwanohng irail, “Kumwail kahpwalihalahr riamwail kan!”
I ahpw kapokonepene aramas akan pwe se en tehk kahpwal wet,+ ngehi eri patohwan, “Kitail nannantihong uwen atail kak en pwurehng pwaindo riatail mehn Suhs kan me pein netikiniraillahr ong mehn liki kan. Eri met, kumwail idihding riamwail kan en pein netikinirailla ong kumwail, iangarail mehn Suhs kan!” Kaun ako eri nennenla oh sohte kak lokaia.
Ngehi eri patohwan, “Me sapwung dahme kumwail wiewia! Kumwail en lemmwiki Koht oh wia dahme pwung. Eri, kumwail sohte pahn kahrehiong atail imwintihti kan, oh mehn liki kan, arail pahn kouruhrkin kitail. 10 Ngehi oh iengei kan iangahki ohl akan me kin doadoahkohng ie, mweidohngehr aramas akan mwohni oh wahnsahpw me re peki. Eri, kitail pwilikihdi atail repenpwung ong ni pweipwand kan. 11 Kumwail kemehla arail pweipwand koaros ong kumwail—mwohni de wahnsahpw de wain de lehn olip. Oh kapwurehla arail mwaht akan, mwetin wain kan, mwetin olip, oh imwarail kan ahnsou wet!”
12 Kaun ako eri sapeng, patohwan, “Se pahn kapwaiada dahme komwi mahsanih. Se pahn kapwurehla dahme arail oh solahr ale arail pweipwand kan.”
Ngehi eri ekerodo samworo kan oh kihong kaun ako en kahula mwohrail pwe re en kapwaiada inou me re ahpwtehn wiahda. 13 Ngehi eri kapwuhrasang sasd me pire likopeie oh siped. I ahpw patohwan, “Ih met duwen Koht eh pahn ketin itik mehmen rehmwail me sohte pahn kapwaiada amwail inou. Koht pahn ketikihsang imwamwail kan oh mehkoaros me kumwail ahneki, oh sohte ketin mweidohng kumwail en ahneki mehkot.”
Koaros me iang patopato wasao, ahpw patohwan, “Amen!” oh kapikapinga KAUN-O. Kaun ako eri kapwaiada arail inowo.
En Nehmaia eh Kadek
14 Erein sounpar eisek riau me I wiewiahki kepinahn wehin Suda, sang ni kerieisek en sounpar me Ardaserksihs wiewiahki nanmwarki lapalap lao lel ni kesilihsek riau en sounpar, ngehi de ei peneinei sohte tungoale mwenge me uhdahn kin kohieng kepina men. 15 Koaros me wia kepina mwohi wia mehn katoutou ong aramas akan oh re kin idingohng aramas akan en kin patohwanda mwohni silper pahisek ong ehuehu rahn ong mwenge oh wain. Neirail sounpapah kan pil kin kahpwalihala aramas akan. Ahpw I sohte duwehte irail, pwehki ei wauneki Koht. 16 I nantihong uwen ei kak en onehda sapahl kehlo oh I sohte kalaudehla sapwei. Koaros me kin doadoahkohng ie iang wia doadoahk en ononsapahlo. 17 I kin katungoale sang pohn ei tehpel mehn Suhs epwiki limehk oh arail kaun akan rahn koaros, likin aramas koaros me kin patohdo rehi sang nan wehi kan me kapilkitpene. 18 I kin doadoahngkihla emen kou, wenemen sihpw kaselel, oh kiden malek rahn koaros, oh erein rahn eisek koaros I kin patohwanda wain kapw. Ahpw I ese wisik toutou me aramas akan toutoukilahr, kahrehda I sohte repenpwung ong mwohni me uhdahn kin kohieng kepina.
19 Maing Koht, I patohwan kapakapohng komwi, komwi ketin kupwukupwurehte soahng mwahu koaros me I wiahiongehr aramas pwukat.
+ 5:7 Eks. 22.25; Lip 25.35-37; Deud. 23.19-20. d 5:13 SAS: Ni ahnsowo sohte pwekid kin mie ni likou, kahrehda kisin dipwisou tikitik kan kin kohieng nan sas, me duwehte kateng me kin pirapiriong ni lukepen aramas. Ma re pahn kin siped, met kin wia kilel ehu me re pahn katihasang mehkoaros.