2
Nümoo na guwà tâmogòori pâ, go wakè ba gòo ba kàwà, ma tèpa cèikî wâ Laodicée, ma mwara tàpé na càra caa pâji ipitibà. Ba nümoo naa pagòowà diri, ma guwà o caapwi naa na pimeaari kàwà. Â guwà o cèikî ba mwü naa goo ê pwina é pwa wà Pwiduée, gée goo na guwà tâmogòori bwàti ê auniimiri kêe ba kâjè, na ia tàbinyiri béaa. Â ê êre pwi auniimiri kêe bèepwiri, âna wà Kériso.
+Wà Kériso, âna wàé ê *aamwari kà Pwiduée, ba tâa gooé diri ê autâmogòorimuru ma ê tàmanga kêe na tàbinyiri, [â wàé co na é paari tâjè].
+Go ina tàwà ê pâ pwiibà, ba na ticè jè âboro cèna ipa-imwüruwà, goro ê pâ pwâratùra na po nea. +Ba wiàna go jèe wâiti jiiwà, â go ciburà niimiriwà. Â go nye dau ipwàdée kaa, na go têre pâ wâdé wâro kàwà, â guwà pitòimiriwà, â é tà mwü ê cèikî kàwà naa goo wà Kériso.
Tâa goo Kériso
Guwà jèe tòpi wà Kériso Iésu, ba na é Pwi Ukai kàwà. Â wâdé na guwà ciburà tâa gooé, +ba na guwà wâro gée gooé, [pwacèwii ê upwâra] na wàawà, naa napuu na wâdé. Â guwà tà mwü na cèikî, na bà jèe pacâmuriwà goo, [pwacèwii ê wâ, na bari] naa gòro ê pàaé na mwü. Â guwà ipwaolé tà Pwiduée, gée na diri ê pwâranümawà.
Guwà cibwaa nama rà ipa-imwüruwà, wà pàra tàpé, goro pâ picòo na pwâ. Ê popai kàra, âna [wàra muru na po dau] tàmanga, êco na nye piticèmuru naa goo. Ba nye auniimiri ma nyamanya kâra âboro co, na me gée goro ê pâ duée gopaérenao*. Â càcaa popai me gée goo Kériso.
+Wiàna é pa naiiri âboro wà Kériso, êco na ipaiwàilu ma wà Pwiduée Caa, naa na diri pàra ére. 10  +Â guwà jèe tòpi ê wâro kàwà na tâbawêe, gée goo na guwà tâa gooé. Wàé na tâa têe diri ê tàrù ma pàtàmee, naa goro diri pâ pitûâ, [ma duée] ma pàtàma.
É jèe naa tàwà âji wâro
11  +Jèpwi mwara: Ûna guwà jèe medari Kériso, â [jèe pwacèwii na] pwa *kamaî tàwà. Càcaa ê pai pwa kamaî naa na naiiri âboro, [â nye kamaî târa pwâranümajè]. Ba wà Kériso na é tapàgà tâjii ê pàtàmara pâ câbawâdé kàwà na èpà, na rà ciburà dàtiwà pâ, ma guwà pwa na èpà.
12  +Ba, na ia jèe *upwaawà, âna pwacèwii na ipwàniriwà, ma wà Kériso. Â guwà jèe wâro côwâ gée na aubà ma wàé, ba guwà cèikî naa goro ê pàtàma Pwiduée na é nama é wâro côwâ. 13  +Ba béaa, âna guwà tèpa âboro bà, [ba càcaa tâa tàwà ê *âji wâro] gée goro ê pâ èpà kàwà. Â, na pwi pàara-bà, âna càcaa pâji tapàgà tâjii ê pâ câbawâdé kàwà na èpà.
Nabàni, âna wà Pwiduée, âna é nama jè wâro naima ma wà Kériso. Â é cau pwanauri diri ê pâ èpà kâjè. 14  +Â é jèe câtùra ê ‘kéredi’ kâjè—[pai ina wèe pâ, êdiri pâ muru èpà na jè pwa] na o mwa pitèijè goo. Â é nama tiàu ê pàtàmara ê pâ pwiibà, ba jèe tanamiri naa goro i *satauro, na ia é bà wà Kériso. 15 Â gée goro ê satauro, âna wà Pwiduée§, âna é piétò naa na paa kàra, ma pâ duée ma pitûâ na rà cicaraé. Â é jèe popa jiirà diri ê pitûâ kàra ma pàtàmarà. Â é piirà, â é dàtirà pâ, [naa na pai kamu kàra] na ara pâ âboro diri*.
Jè cibwaa ipacè naa goro naèà na pwâ
16  +Guwà cibwaa nama rà naa cè naèà tàwà wà tèpa âboro. Guwà cibwaa nama rà pitèiwà, goro ê utimuru, ma ê pwina guwà wâdo, é, géepà, [na câguwà caa papwicîri] ê pâ tòotù [na rà ina pâ, pwicîri]—pwacèwii tòotù goro pai êbé parui, ma pwi jè tòotù naa na nadàpàra pwapwicîri. 17  +Êdiri pâ pwiibà, âna po ânuuru co ê pwina o mwa tèepaa. Ê âjimuru, âna wà Kériso.
18 Üu, guwà cibwaa nama rà pacoowà jii ê ipwàdée kàwà, [goro ê pâ naèà kàra]. Ba rà tacoo goojè pâ, wâdé na jè dau piaabòrijè, [naa na naiiri âboro, ba na jè paari ê pidàpwicâari. Â rà ina mwara pâ, wâdé] na jè ipwamaina tèpa *angela. Wà tèpa âboro-bà, âna rà niimiri pâ, rà piwéna jiijè, gée goo [na rà tòpi ê ‘autâmogòorimuru’ gée na] âcôwâ. Êco na ê auniimiri kàra, âna auniimiri kâra âboro co!
19  +Tàutàra na rà tâa goo Kériso, na é pwi [ukai kâra ê wâra pwapwicîri kêe, pwacèwii ê] pûru âboro [na é pitûâ kâra ê naiié]. Ba wà Kériso na é pitûâ ma wéaari diri pâ ére gée goro naiié, ba na caapwi naiiri âboro. Â é pa-ija ê naiié, â wà Pwiduée, âna é nama é maina too.
Tipiwà jii pâ pitûâ na èpà
20  +Wâguwà, âna guwà jèe bà ma Kériso, â é jèe tipiwà jii ê pâ pitûâ ma duée gopaérenao. Â wiàna wàrapwiri, â gorodà na guwà nye ciburà pâra wiâra pâ naèà [goro ê pwapwicîri] na rà me gée goo ê auniimiri kâra pâ âboro? 21 Ba rà ina pâ: «Guwà cibwaa popa ê pwini!» â «Guwà cibwaa ija ê pwi bèepwiri!» â «Guwà cibwaa tu naa goo!»
22  +Ê pâ naèà bèepwiri, âna târa pâ muru, na o tiàu na pàara na jè wakè goo. Munaa, naa na auniimiri kà tèpa âboro, 23 âna nye ê naèà na po dau tàmanga. Ba rà niimiri pâ, wiàna jè pâra wiâra, â jè o wârori ê wâro na wâdé tà Pwiduée§. Pwa na rà pitûâri tâjè pâ, na jè pwamaina tèpa angela*, ma ipakîrijè, ma pitòimiri bwàti ê pâ naiijè goro cè pai pwa wèe cèna gòo. Bwa! Piticèmuru naa goo diri ê pwiibà! Ba [go jèe nye ina pâ] nye naèà me gée goo auniimiri kâra âboro co! Â nye ticè nii kàra, naa goro ê pâ câbawâdé na èpà, na tâa na pwâranümajè, na rà cètùujè ma jè pwa na èpà.
+ 2:3 1 Korénito 1.24,30 + 2:4 Roma 16.18 + 2:5 1 Korénito 5.3 + 2:7 Éféso 3.17 * 2:8 Na me gée goro ê pâ duée… é, Auniimiri, goro ê pai pwa goo ê gòropuu ma napwéretòotù. + 2:9 Ioane 1.14,16 2:9 Ipaiwàilu ma wà Pwiduée Caa… Grec: Wà Pwiduée, âna é tâa bamwara goo wà Kériso. + 2:10 Éféso 1.21–22 + 2:11 Roma 2.29 + 2:12 Roma 6.4 + 2:13 Éféso 2.1,4–5 2:13 2e phrase—Grec: Â gée goo na càcaa pwa kamaî tàwà. + 2:14 Éféso 2.14–16; 1 Pétéru 2.24 § 2:15 Pwiduée—é, Kériso. * 2:15 Wà tèpa Roma (tàpé na rà pitûâ kâra ê gòropuu na pwi pàara-bà), âna rà mu popa diri tèpa coda na rà piétò jiirà goro paa, â rà paarirà na ara tèpa âboro diri naa na pai kamu kàra. Wàépwiri ucina goo wà Kériso na é piétò awé jii diri tèpa duée ma pitûâ na rà cicaraé. + 2:16 Roma 14.1–12 + 2:17 Hébéru 8.5 + 2:19 Éféso 2.21, 4.16 2:19 2e phrase—Grec: Ba, gée gooé, na caajuri diri ê naiié, goro pâ aupitòobàra ma otàpwe (jointures et ligaments) na naa tàra. + 2:20 Galatia 4.3,9; 1 Timotéo 4.3 2:20 Duée gopaérenao—é, Pâ auniimiri kâra âboro gòropuu. + 2:22 Mataio 15.9 § 2:23 2e phrase—Grec: Ê pai pwapwicîri na dau gòo. * 2:23 Na jè pwamaina tèpa angela—é, Na jè pwamainaê {Pwiduée}. 2:23 Nye ticè nii kàra… é, Rà nama pimaina too ê pâ câbawâdé na èpà.