4
+Wâguwà tèpa pitûâ, âna guwà piwéaari bwàti tàpé na rà tèpa *ênawéna kîri kàwà, naa na ê pai pwa wèe na wâdé ma *tàrù. Ba guwà cibwaa ipwanauri pâ, nye wâguwà mwara, âna pwa pwi a pitûâ kàwà, na é wânidò *napwéretòotù.
Bénabwé popai
+Guwà ciburà pwapwicîri. Â guwà ciburà tàcî, naa goro ê pwâra pwapwicîri kàwà, â guwà pwaolé tà Pwiduée. +Â guwà pwapwicîri mwara ba kâbà, ba na ée mwa naa tâbà cè pai pwa wèe, ma bà picémara ê popai kêe—popai goro ê auniimiri kêe, na tàbinyiri béaa, [â na é pacoo nabà naa] goo Kériso. [Guwà pwapwicîri kôo mwara, ba] go tâa ni na karapuu goro pai picémara kôo ê pwi popai-bà. Â guwà ilari pâ, na o pâri ma go napéaati bwàti ê pai pwa goo pwi popai-bà tà tèpa âboro. Ba wàépwiri ê wakè kôo.
+Napwa naa goowà, âna wâdé na guwà wakèri bwàti ê pwi pàara na guwà pitànaima ma tàpé na càra caa tèpa cèikî. Â guwà wârori ê wâro na pitòimiri naa jaarà. +Guwà patùrarà bwàti, ba na o nümarà na rà ciburà têrewà*. Â wâdé na guwà tâmogòori tòpi bwàti târa diri pâ âboro, goro ê pwina rà tawèeriwà goo.
Ipwabwàcu
7-9  +++Go cùru paé dariwà wà Tychique, pwi bére wakè kôo, ma wà Onésime, wà pwi âboro gée jaawà. Ru tupédu âji béejè, ma tupédu ênawéna na ru dau pitêre dà Pwi Ukai. Â ru mwa pwa jèkutâ tàwà goobà, ma pagòowà.
10-11  +Rà naa bwàcu kàwà mwara wà Maréko, pwi bòru wà Barnabas; ma wà Iésu na pi-ina mwara gooé pâ Justus; ma wà Aristarque, na bu pwa karapuu naima.
Wâru tèpa *Juif nabàni na rà jèe cèikî naa goo Kériso. Êco na wàco tàpéebà, gée goorà diri, na rà pitu tôo ma pagòo-o, naa na wakè târa ê *Mwaciri kà Pwiduée.
Napwa naa goo wà Maréko, âna pwiri ée mwa tèepaa mariwà. Â wiàna wàrapwiri, â wâdé na guwà tòpié bwàti, pwacèwii pai ina kâbà tàwà béaa.
12  +É naa bwàcu kàwà mwara wà Épafras, pwi a me gée jaawà, na é pwi ênawéna kà Kériso Iésu. Ba é ipaa ba kàwà, naa na pâ pwâra pwapwicîri kêe. Â é ciburà ilari jii Pwiduée mwara pâ, na o mwü ma tâbawêe ê cèikî kàwà, â na guwà o tâmogòori ê câbawâdé kà Pwiduée, ma guwà pitêre dèe. 13 É wakè ba gòo ba kàwà, ma tèpa cèikî mwara naa du ville Laodicée ma Hiérapolis.
14 Ru naa bwàcu kàwà mwara wà Luka, pwi gòrobéejè na pwi dotée, ma wà Démas.
15 Guwà naa bwàcu kâbà tà diri tèpa cèikî béejè wâ Laodicée. Naa bwàcu tà Nimfa, ma wà tèpa cèikî na rà ipitiri na pwârawâ kêe.
16 Na guwà jèe pûra diri i tii bèeni naa jaawà, â guwà naa târa ê wâra pwapwicîri wâ Laodicée, ba na rà o pûra mwara. Â guwà pûra mwara ê tii kôo, na rà o naa paé tàwà.
17  +Guwà taniimiri tà Arkippe pâ, wâdé na é tubanabwé bwàti ê wakè na é naa têe wà Pwi Ukai.
Ipicijii
18  +Wâgo Paulo, âna go pa i bépwa tii, ba na go tubanabwé ê tii bèeni. Â guwà cibwaa ipwanaurio, na go tâa ni na karapuu!
Wâdé na é *pwényunyuâariwà wà Pwiduée goro ê *pimeaari imudi kêe!
Cidòri nyuâawà!
+ 4:1 Éféso 6.9 + 4:2 Éféso 6.18; Filipi 4.6 + 4:3 Roma 15.30; Éféso 6.19 + 4:5 Éféso 5.15–16 + 4:6 Éféso 4.29; 1 Pétéru 3.15 * 4:6 1re phrase—Wà Paulo, âna é pwa ucina naa na grec, ba é ina pâ, ê pai tùra kâjè na wâdé, âna pwacèwii ê utimuru na pwa còo na, â wâdé nümee. + 4:7-9 Éféso 6.21 + 4:7-9 Éféso 6.22 + 4:7-9 Philémon 1.10–12 + 4:10-11 Apostolo 12.12, 13.13, 15.37–39 4:10-11 Maréko—Jè nee mwara Ioane, é, Ioane-Maréko. (Côo Apostolo 12.12.) Wà pwiibà, âna wàé pwi awii tii kà Maréko. Côo mwara 2 Timotéo 4.11; Philémon 1.24; 1 Pétéru 5.13. 4:10-11 Iésu—Càcaa wà Pwi Ukai Iésu Kériso. Wâru tèpa âboro na neerà Iésu naa jaa tèpa Juif, pwacèwii du neere âboro Bwàé ma Téâ naa jaajè. + 4:12 Kolosé 1.7; 2 Timotéo 4.10–11; Philémon 1.23–24 + 4:17 Philémon 1.2 + 4:18 1 Korénito 16.21