2
É pame pai udò na dau pwényuâa
Jè cibwaa nama piticèmuru naa goo
Gée goo pwiri*, â wâdé na jè pâra bwàti wiâra ê popai na jè têre. Ba péa jè tà pâiti jii. +Ba napwa naa goo ê *Naèà kà Moosé, âna é nama rà pwa wârimuru wà diri tàpé, na càra caa pâra wiâra bwàti.
+Êco na [wà Pwiduée, âna] é jèe naa tâjè ê naigé, ba na jè udò; pwi naigé na dau maina ma pwényuâa [jii ê naèà]! Â jè o wànau târa cè pai uru kâjè jii ê wârimuru, wiàna câjè caa câbaâjupâraê?! Ba nye wà Pwi Ukai Iésu kaa, na ia é mara inapàpari tâjè ê naigé bèepwiri. Â wà tàpé na rà têreê, âna rà jèe *paâjupâraê tâjè.
+Â wà mwara Pwiduée, âna é paâjupâraê, goro pâ *câmu kâra pàtàmee—muru na rà pò goo wà tèpa âboro. Â é jèpa naa pâ âraimeai, na é naigé mee ê *Nyuâaê Pwicîri, wiâra câbawâdé kêe.
É ipakîriê boo ba kâjè
Go gére patùrawà goro ê Mwaciri na o mwa tèepaa. Â o càcaa tèpa *angela, na ée mwa nama rà pitûâ naawê, wà Pwiduée. +Ba é ina têe wà pwi jè âboro, na jè ére gée goo ê *Tii Pwicîri pâ:
 
Wàilàapà wà pwi âboro,
na gà o niimiriê,
[co Pwiduée]?
Gorodà na piâranümagà wàé,
wà *Pwina naîri âboro§?
Gà pakîriê boo
jii tèpa angela
na ji pàara,
na càcaa gòiri.
Gà naa têe korona—
bwe kâra ukai.
Gà nama pwamainaê.
Gà nama é pitûâ
naa gòro diri pâ muru!
Psaume 8.5–7
 
Ba nye ticè jè muru, cèna o tâa gòroigé jii ê pitûâ kêe*. Êco na nabàni, âna jè côo bwàti pâ, càcaa pâji coo diri ê popai bèepwiri. +Â jè côo mwara pâ, jèe pakîri wà Iésu, na ji pàara, na arana tèpa angela. Ba é pwamaagé côo, â é bà ba kâjè diri tèpa âboro, gée goro ê *pimeaari imudi kà Pwiduée. Â gée goo ê pwina é pwa wà Iésu, â jèe naa têe korona—bwe kâra ukai. Â jè côo pâ ipwamainaê, [pwacèwii ê popai bèepwiri naa na Tii Pwicîri].
É pwi cià diri tèpa naî Pwiduée
10 Wà Pwiduée, âna é tòpò ba kêe diri pâ muru, â é tàgére wéaa goorà. Pwa pàra tèpa naî Pwiduée mwara, na rà dau wâru, [âna wàijè kaa]. Â wâdé têe, na é nama jè cau tâa na ê pai maina ma muugère kêe. Pinaigé mara ê pwiibà, ê pai maagé côo kà Iésu ma pai bà kêe. Â gée goo kaa pwiri, â wà Pwiduée, âna é naa tà Iésu ê autâa na tâbawêe, na pâriê. Ba wà Iésu, âna é pwi ukai, na é pa-udò diri tèpa naî Pwiduée, ma pwi a poparà pâ, [naa na *âji wâro].
11  +Üu, nye wà Iésu kaa, na é pwina é popajè tèpa âboro kêe, pâdari wà Pwiduée§, [pwi caa kêe] ba na o caapwi caa kâjè diri, wàijè ma wàé. Â gée goo kaa pwiri, âna câé caa kamu, na é ina goojè pâ jè tèpa aéjii kêe. 12  +Ba wàé na ia é jèe ina tà Pwiduée pâ:
 
Go mwa pwamaina neegà
tà tèpa aéjii kôo.
Go mwa câdirigà
na rà pitapitirirà*.
Psaume 22.23
 
13  +Â é ina têe mwara pâ: Wâgo mwara, âna go mwa cèikî naa googà.Ésaïe 8.17
 jèpwi mwara:
Wâgo ni, ma wà tàpé
na é naarà tôo wà Pwiduée,
wàibà diri tèpa naîê.
Ésaïe 8.18
É pâ nau pwi âboro pwacèwiijè
14  +Wàijè tèpa naî Pwiduée, âna jè cau tâa tâjè diri, ê naiiri âboro na o mwa bà. Â é pa naiiri âboro wà Iésu, ba na é pwacèwiijè. Â é jèe bà ba kâjè, ba na tapàgà ê pàtàma *Caatana, wà pwina é nama jè bà. 15 Â, na wàrapwiri, â é tipijè jii ê pai wâgotâjè goro ê pwâra bà, na ia piijè béaa, diri tòotù.
16  +Jè tâmogòori bwàti pâ, câé caa me wà Iésu, ba na é pitu tà tèpa angela. É nye me nau pitu tà tèpa gòobàra *Abéraama. 17 Â é ipwacèwiijè, tèpa aéjii kêe, naa na diri pai pwa goo. Ba [wiàna càcaa wàrapwiri, â pwiri càcaa pâri ma] é pwi a-ipa popai nabibiu kâjè ma wà Pwiduée. Â é jèe pwi a pwa ârapwaailò maina kâjè, na é pitêre dà Pwiduée, naa na pai piênawéna kêe têe. Â é pwi a meaarijè, [wàijè na ticè nii kâjè]. Â é tòpò ê *ârapwaailò, târa pwanauri ê pâ èpà kâjè. 18 Â nye pâri ma é pitu tâjè, wiàna tèepaa marijè ê tacai. Ba é tâmogòori ê tacai, ma ê maagé côo.
* 2:1 Pwiri—Ê pai maina ma muugère kà Pwina naî Pwiduée, na napéaati naa naporomee 1. + 2:2 Galatia 3.19 2:2 Naèà kà Moosé—Grec: Popai na rà pame, wà tèpa angela, âna é coo. Rà ina wà tèpa Juif pâ, rà tòpi ê Naèà kà Moosé naigé mee wà tèpa angela. (Côo Apostolo 7.53.) + 2:3 Hébéru 10.29, 12.25 + 2:4 Maréko 16.20; 1 Korénito 12.4,11 2:5 Mwaciri—Grec: Gòropuu. + 2:6 Psaume 8.5–7 § 2:6 Wà Pwina naîri âboro—Popai me gée Psaume 8.4–6, na popai goojè tèpa âboro. Êco na wà pwina é wii ê tii tà tèpa Hébéru, âna é ina wà Iésu, na pitunee têe pâ Pwina naîri âboro. * 2:8 Pitûâ kêe—é, Pitûâ kâjè. Pwiri é inajè tèpa âboro, é, pwiri Iésu Kériso, Pwina naîri âboro. + 2:9 Filipi 2.8–9 2:10 Âna wàijè kaa—Bà jèe wii wàijè tèpa naîê naa na pâ nee tii 10–18, ba jè tèpa naî Pwiduée, wàijè na jè cèikî naa goo wà Iésu. (Côo Hébéru 3.6.) 2:10 É, Diri pâ muru, âna kêe {kà Pwiduée}, â rà me gée gooé, â rà tâa gée gooé. Â é popa tèpa naîê na rà wâru naa na pai maina ma muugère. Â wâdé têe na é nama é tâbawêe {wà Iésu} naigé mee ê pai maagé côo kêe, wàé {wà Iésu} na é pwina é tapoo ê pai udò kàra. Ê pâ popai é nama é tâbawêe {wà Iésu}, âna pwiri pai tòpi kêe ê autâa kêe napwéretòotù, é, pwiri pai ina wèe pâ, na o tâbawêe ê pai pa-udòjè kêe. + 2:11 Mataio 25.40 § 2:11 É popajè…pâdari wà Pwiduée—é, É tipi tèpa âboro jii ê pâ èpà kàra. Grec: É nama rà pwicîri. + 2:12 Psaume 22.23 * 2:12 Popai me gée Psaume 22.23, muru wii kà ukai Davita. Wà pwi awii ê tii bèeni tà tèpa Hébéru, âna é ina pâ, nye wà Iésu na é mara ina pâ popai bèepwiri tà Pwiduée, na ia ru tâa napwéretòotù, béaa kâra pai tòpò wàra ê gòropuu. + 2:13 Ésaïe 8.17,18 2:13 Wàibà diri tèpa naîê—Grec: Ba rà cau tèpa naîô naa na Tii kà Isaia. Êco na naani, âna é popa pâ popai bèepwiri wà pwi awii ê tii bèeni, ba naa popai goo wà Iésu, bau diri tèpa âboro kêe, na rà cau tèpa naî Pwiduée ma wàé. + 2:14 1 Ioane 3.8; Auinapàpari 12.10 + 2:16 Ésaïe 41.8–9 2:17 Pwi a-ipa popai… Wàépwiri wakè kà pwi apwa ârapwaailò. Côo note goo Hébéru 6.19–20.