Béâracié kâra tii
Ioane
Bétapoo popai
Wàilàapà na wii tii bèeni?
Wà Ioane. (Côo 1 Ioane Bétapoo popai.)
É wii wiidà?
Nabibiu kâra *naja 85 ma 100.
É wii tâî?
Tà pwi jè a pitûâ kâra wâra pwapwicîri, na nee Gaïus. Pwiri pwi jè ârapàara tèpa âracié âboro na inarà naa na *Tii Pwicîri. É, pwiri pwi jè âboro, na é pwi a pitûâ kâra wâra pwapwicîri wâ Pergame.
Cina é wii?
Pwa pwi jè âboro na nee Diotrèphe na é dau pwa na èpà naa na wâra pwapwicîri. Tàutêe na é pitêre dàra ê pitûâ kà Ioane, ba é pwi maina nüma. Â é pacoo pàra tèpa pwa pupûra gée na wâra pwapwicîri (1.9–10). Êco na càcaa wàrapwiri ê pai pwa kà Gaïus. Â wà Ioane, âna é wii têe, ba na é pagòoé, ba na é ciburà pwa na wâdé, ma pa-icôoê goo wà Diotrèphe.
Rà niimiri wà pàra tèpa dotée goro ê Tii Pwicîri pâ, wà Ioane, âna é wii âracié tii kêe na caapwi pàara, â é naa tà Démétrius (1.12), ba na é naa tà Gaïus ma wâra pwapwicîri kêe:
1 Ioane, âna pupûra târa diri pâ wâra pwapwicîri naa na province Asia (wâ napô Turquie nabà), ba ticè ipwabwàcu ma ipicijii naa na tii.
2 Ioane, âna tii târa ê wâra pwapwicîri kà Gaïus (â câé caa ina neerà ba péa o tubaèpà tàra).
3 Ioane, âna tii tà Gaïus co, ba na é paari têe wà Démétrius, pwi a popa tii, ma pa-icôoê goo Diotrèphe.
Dà êre ê tii bèeni?
Âracié âboro na, na jè pa cè napârajè gée goorà, naa na tii bèeni:
• Gaïus, ba wâro kêe, âna wâdé ma *tàrù, â é tòpi bwàti diri tèpa âboro kà Pwiduée, na rà tèepaa naa napô kêe (1.3,5)
• Démétrius, ba é pwi âboro na é pâra na âjupâra (1.12)
• Diotrèphe (côo naadòbà), ba é pwa na èpà, â jè cibwaa ipwacèwiié!
Wà Ioane, âna é ina ba wâdé tèpa âji ênawéna kà Pwiduée na rà ipâra gée na jè ére naa na jè ére, ba na rà picémara ê popai ma pagòo tèpa cèikî wê. Napârajè, wàijè tèpa naî Pwiduée, na jè tòpirà bwàti ma pitu tàra (1.6–8).
Wà tàpéebà, âna càcaa tèpa pacâmu na é inarà ba èpà, naa na 2 Ioane 1.7. Jè pinadàrù du pubu goro âboro bèepwiri, wiâra ê popai na 2 Ioane 1.8. Ba wà pàra pwi, âna rà déi goo ê picémara kà Kériso; â wà pàra tàpé, âna rà pâiti jii.
Pai pitàgoo tii 3 Ioane
Ipwabwàcu (1.1–4)
Wâdé pai tòpi'gà wà tèpa béejè (1.5–12)
É pi-ina Ioane wà Diotrèphe (1.9–11)
Ipicijii (1.13–15)
1
Ipwabwàcu
+Wâgo [Ioane] pwi ijiao [naa na cèikî] âna go pwa tii tâgà, co Gaïus, na dau wânümoo tâgà*.
Pwi âji béeò, dau nümoo na gà piêgòtùru naa na diri pai pwa goo. Ba gà jèe piétò, naa na ê nyuâa, â nümoo mwara, na gà piêgòtùru, naa na naiiri âboro. +Na ia rà wâjué côwâ maribà wà tèpa cèikî béejè, â rà ciburà piwiâ tâbà ê wâro'gà na wâdé ma *tàrù, ma pai tà mwü'gà naa goo ê *âjupâra. Â go nye dau ipwàdée kaa na go têre pwiri! Ba nye ticè muru na é nama go dau ipwàdée, jii na go têre pâ, rà pâra bwàti wiâra ê âjupâra, wà tèpa naîô naa na nee Pwi Ukai.
Wâdé pai tòpi'gà wà tèpa béejè
Pwi âji béeò wée, gà paari taaci pâ, gà pwi âji a cèikî. Ba gà cau tòpi bwàti diri tèpa béejè, [na rà tèepaa naa napô'gà]. Gà cau tòpi tàpé na gà tâmogòorirà, ma wà mwara tàpé na câgà caa tâmogòorirà. Â nye dau wâdé kaa ê pai pwa'gà. +Rà cau piwiâ târa ê wâra pwapwicîri bèeni, ê pimeaari'gà.
 go ilari jiigà mwara pâ, gà pitu tà tàpé na rà wàrapwiri, ma naa tàra cè pwina tiàu jiirà, ba na rà nye coo gòobàra wakè kàra. Ba wâdé tà Pwiduée, na jè pitu tâjè wàrapwiri. +Ba wà tàpéebà, âna rà pâra naa na nee Iésu *Kériso, ba na rà wakè ba kà tàpé na càra caa pâji cèikî naa gooé. Êco na nye ticè jè muru, cèna rà ilari jiirà. Napârajè na jè pitu tàra, wàijè tèpa naî Pwiduée, ba na jè tèpa bére wakè kàra, naa goro picémara ê âjupâra.
É pi-ina Ioane wà Diotrèphe
Go wii paé béaa ê tii§, târa ê wâra pwapwicîri'gà. Êco na wà Diotrèphe, âna tàutêe dàra têre ê pwina go ina. Ba nümee dàra pitûâ kàwà diri. 10 Â wiàna go mwa tèepaa mariwà, â go mwa inapàpari diri pâ pwina é pwâgàribà goo.
Jèpwi mwara: Câé caa tòpi tèpa âboro kà Pwiduée, na rà tèepaa dariwà. Â é papwicîri jii tèpa cèikî na rà tòpirà. Â wiàna rà tòpirà wà pàra tàpé, â é pacoorà gée na wâra pwapwicîri!
11  +Pwi âji béeò, gà cibwaa ipwacèwii tàpé na rà wàrapwiri! Ba pâ tûâ kàra na èpà, âna paari pâ càra caa tâmogòori Pwiduée. Wâdé na gà ipwacèwii tàpé na rà pwa na wâdé, ba pâ càrarà, âna paari pâ rà tèpa âji âboro kà Pwiduée.
12 Napwa naa goo wà Démétrius, [âna wâdé na guwà tòpié bwàti]. Ba wâru tèpa cèikî na rà pi-inaê ba wâdé. Â ê pâ tûâ kêe na âjupâra, âna *paâjupâraê. Â wàibà, âna bà paâjupâraê mwara. Â ê pwina bà ina, âna gà nye tâmogòori pâ, nye âjupâra.
Ipicijii
13  +Wâru ê pâ muru, na nümoo na go ina tâgà, êco na câgo caa wii paé naa na cè tii. 14 Ba go wâari pâ, o mwa nye ipitiju, â ju mwa nye pitùra gée.
15 Wâdé na tâa jaagà, ê *aupwényu-nyuâari, bau ê pinaanapô kà Pwiduée! Cidòri nyuâagà!
Wà tèpa béegà, âna rà naa paé ê bwàcu'gà. Bwàcu mwara kà tèpa cèikî béejè, na rà wâjaagà. Jèpa bwàcu kàra jècaa.
[Topai tâgà.]
+ 1:1 Apostolo 19.29; Roma 16.23 * 1:1 Na dau wânümoo tâgà—é, Na wânümoo tâgà gée goo ê âjupâra na é tâa gooju. + 1:3 2 Ioane 1.4 1:4 Tèpa naîô naa na nee Pwi Ukai—Grec: Tèpa naîô (tàpé na é nama rà cèikî naa goo Iésu). 1:5 Tèpa béejè—Pai ina wèe ni, tàpé na rà me, ba na rà pacâmuri tèpa cèikî. + 1:6 Tito 3.13 + 1:7 1 Korénito 9.12 § 1:9 Ê tii—Pwi jè tii kà Ioane, na càcaa tâa na Tii Pwicîri. + 1:11 1 Ioane 3.6–10 + 1:13 2 Ioane 1.12