11
Lasaras irabobo.
Tomowa sago kana vava Lasaras na mara sago igubaga. Tuna Betani meyagina kamonai novunovuna Meri da Mata yavata imakamakai.* Weni Meri na karakava oira ghabughabuna ina viiya da Bada ku kaena ina tepoi ma uyawinai ina kiipupuni. Tuna wavinena novuna Lasaras igubaga kirakai.* Tuna kubiine Meri da Mata sisiya ivonatawei Yesu kurina. Ivona bo, “Bada, novukai na kwinam kiimatanina. Ma tuna na igubaga.”
Ma Yesu weni sisiyina ivi yanei na ivona bo, “Weni gubagina ina damona na ke rabobo. Gubagina itupuwa da God kana kadara ini debei. Ma bade itupuwa da taku God Natuna kaku kadara ina rakata.” Yesu ina nuwaviina ghamana na Mata da Meri ma novusi Lasaras. Sisiya ivi yanei da Lasaras igubaga, ma kegha da ke ita nae. Imakai da mara ruwa ikovi na muriyai kana kivikivina ivonesi bo, “Tavovirame ku Judiya.”
Ma ivonapotei bo, “Kegha Bada, ke kovokovoghina da tavovirame. Raviraviyota Jiu babadisi kam diri itetei da wakimiyai ita kiivunum. Avi kubiine kekayokayowei da kuna vovirame nake?”
Ma Yesu ivonapotesi bo, “Mara etomtom na madegha egheghae ma yasegana everevereta enenae da raviyai eororu da evovokutuvi. Ma nani yaseganina kamonai wawaya ekitakita da ina baba bubuna ma ke kaesi ina takurei. 10 Ma wawaya didibarai ina baba na kaesi ina takurei, nubakutuva kubiine ke ina kita bubuna.”* 11 Weni sisiyina ivi kovini ma ivonesi bo, “Kwinata Lasaras ikenanunuwapa, ma ana nae da ana kiivimataki.”
12 Ma kana kivikivina ivonapotei bo, “Bada, mikeda ekenakena na karakava ini damini.”
13 Ma Yesu, tuna Lasaras irabobo na ivivi sisiyei, ma kana kivikivina inotai da nama ita kenakenota. 14 Tuna kubiine vonavaghata ivi debei kurisi, ivona bo, “Lasaras na irabobo. 15 Ma tami kubiimi ainuwabiibai da taku ke nani dobunai, iyamna taraboga ina veremi da ami vitumaghana ina rakata. Tavomiiri ma tanae kurina.”
16 Ma Tomas, kana vava sago Didimas, na turaturana ivonesi bo, “Peyarita tanae, da Bada yavata tarabobo.”
17 Yesu ku Betani meyagina inenekiibau na akova iviiya da Lasaras tupuwina na buba ku kamona iterei da mara ruwamaruwa ikena. 18 Ma Betani da ku Jerusalem na ke ita rabaraba. 19 Tuna kubiine Jerusalem kamonai Jiu damsi peyarisi ivi piyana da Mata ma Meri nuwanuba ita veresi, iyamna novusi ivi wapai.
20 Mata ivi yanei da Yesu ipipisi na ikiibau da ita nepotei ma Meri tuna numiiyai imakai. 21 Ma Mata, Yesu ivonei bo, “Bada, mikeda tam weni dobunai na novuku ke ita rabobo. 22 Ma akovi da wekarakava aviyavisina God kurina kuni nowi na ina verem.”
23 Ma Yesu ivonapotei bo, “Novum ina vomiiri.”
24 Ma Mata ivona bo, “Akovi da mara damonai wawaya kudubisi ina vovomiiri na novuku yavata.”
25 Ma Yesu ivona bo, “Taku aku rewapanai da raborabobosi ina vomiiri ma bade taku yawasa makamakii nonowina ana veresi. Iyavo kava ini tumaghaneku na namanaki ina rabobo ma kegha da yawasa ina panani. 26 Ma iyavo kava itumaghaneku na yawayawasisi ma kanumisi ke meyani ina rabobo. Weni sisiyina kitumaghanei bo kegha?”
27 Ma Mata ivonei bo, “Bada, weni sisiyina na vonavaghata. Taku aitumaghanem da tam na God Natuna, ina Vivinevine Wawayina. Ma kunumai kuoru ku dobu.”
Yesu itou.
28 Mata, Yesu yavata ivi sisiya ikovi ma murinai ivovira ku numa da Meri ikwatui. Ma gavunai ivonei bo, “Bada ipisi ma tam ivi tarakiiyanem.” 29 Meri weni sisiyina ivivi yanei na ivomiiri da yaghiyaghinai inae Yesu kurina. 30 Ma Yesu na karakava ku meyagai ita rui, imapatana Mata ipanani na nani gawarinai imakamakai. 31 Ma iyavo kava numiiyai Meri itutuviiviiyei na ikitai da yaghiyaghinai ikiibau ma damsi ikivini, iyamna inotai da inenae ku karawaga da ita tou.
32 Ma Meri inekiibau Yesu kurina na maghinonai itawotei. Ma ivonei bo, “Bada, tam namada kuta pisi na novuku ke ita rabobo.”
33 Yesu ikitai da itutusiyasiyapa ma bade iyavo kava Meri yavata ipisi na ikitisi da ivivi tutuwana. Ma ivi nuwapoya kirakai da nuwanuwana idugari. 34 Ma ivi tarakiiyanesi bo, “Tupuwina na imapatana koterei?” Ma damsi ivonapotei bo, “Bada, kepisi ma tanae da kuna kitai.”
35 Ma Yesu matadogana isororo. 36 Ma damsi ivona bo, “Kokitai, ina nuwaviina kurina irakata kirakai.”
37 Ma viya ivona bo, “Tomowa matapotapotana ivi yawai da ikita, ma kade kovokovoghina da Lasaras ita vonatani da ke ita rabobo?”
Yesu iberai da Lasaras rabobowai ivomiiri.
38 Lasaras tupuwina na buba kamonai ma matuketa na wakimiyai igudui. Ma Yesu ku karawaga inekiibau ma ivi nuwapoya kirakai da nuwanuwana idugara meyei. 39 Ma ivona bo, “Buba guduna kovotabiri.”
Ma Mata ivona bo, “Bada tupuwina katerei ikena da mara ruwamaruwa ikovi. Namada bowana everaverau.”
40 Ma Yesu ivona bo, “Namada avonemi ikovi da koni tumaghana na God kana kadara kona kitai.” 41 Ma damsi guduna ivotawei ma Yesu itepa ku kunuma ma ivona bo, “Mamai, aikiikiiwem da kuvi yaneku. 42 Akovi da mara nonowa kiyaneku. Ma debiiyai aisisiya kurim da weni wawayisi imiiriyana na ini yaneku ma ini tumaghana da tam kuvonataweku.” 43 Yesu inipowana ikovi na gamo tepanai ikiirara bo, “Lasaras, kekiibau.” 44 Vaghina ma tomowa raborabobona ere geregerena ivomiiri ma ibaba ikiibau. Ma Yesu ivonesi bo, “Karawaga garasi korupamatawei.”
Wawaya Yesu kana diri itetei da ita kiivunui.
(Mat 26:1-5; Mak 14:1-2; Luk 22:1-2)
45 Iyavo kava ipisi da Meri irurugenari na ikitai da Yesu bera ghamana iberai na peyarisi ivi tumaghanei da tuna na God ina Vivinevine Wawayina. 46 Ma kegha da viya na ivovira Perisi damsi kurisi da Yesu aviyavisina iberai na ivi mamatara. 47 Tuna kubiine taparoro babadisi i babada ma Perisi damsi ivi kiidaburana da Sanhidran dughuna ivi kwatuwei. Ma ivona bo, “Nani tomowina Yesu bera ghamaghamasi eberaberai na ikikava taberai? 48 Takitakuyowei na kana vava ina rakata da wawaya peyarisi ini tumaghanei da tuna i kiivavo ma ina kivini. Ma Rome damsi varana ini yanei na ina pisi da ita dobu, ita wawaya ma ita Taparoro Numana ina gwaramutui.”
49 Ma nani dughuna kamonai tomowa sago kana vava Kayapas, tuna nani madeghinai na taparoro badana ghamana. Ivona bo, “Tami neghaneghami. Ke sago aviyavisina kotakovi. 50 Konotai, ibiibai da wawaya sago kava ina rabobo ita wawaya kubiisi da ita dobu ke ina gwaramutui.” 51 Weni sisiyina na ke tuna mani ina nota iti sisiyei. Nani madeghinai tuna taparoro badana ghamana, tuna kubiine sisiyina God gwabinai iviiya ma ivonakiiyaragha da Jiu damsi kubiisi na Yesu ita rabobo. 52 Ma ke nani dobuna damsi kava ma bade God natunatuna dobu ku kudubina kamonai emakamakai na ti yavata ini kiisagosi da dam sago.
53 Tuna maranai Jiu babada Sanhidran kamonai ivi karei da Yesu kana diri itetetei da iti raboboi. 54 Tuna kubiine Yesu ivi karei da ke debiiyai ita bababa Jiu damsi kamosiyai. Ikiibau ku meyagai sago kana vava Epraim, tuna warere ririnai. Ma nani dobunai kana kivikivina yavata imakai.
55 Gisina kava Jiu damsi i kamporagha marana iti karei, kamna kana vava Pasova, wawaya peyarisi Israel kamonai igheghae ku Jerusalem da ita konuwa, ita vovunagha meyesi ma muriyai da kamporagha. 56 Ma wawaya peyarisi na ikitakitavirevire ma ivivi tarakiiyana Yesu kubiine. Taparoro Numana garina kamonai ivivi miiriyana ma ivonavona bo, “Ikikava konotanotai? Mikeda ke ita pisi weni kamna kubiine bo?” 57 Ma taparoro babadisi i babada ma Perisi damsi wawaya ivonesi da iyavo kava Yesu ita kitai na iti akovisi da tuna ita paniya.
* 11:1 Luk 10:38-39 * 11:2 Jon 12:3 * 11:10 Weni miibiina iyamna ruwa. Sago na Yesu ivonavonesi da tuna na i yasegana ma gisina kava ina kuyowesi, ina rabobo da ti na nuwapoya kamonai ina makai. Ma kana viruwa na taraboga wekarakava gwabisiyai da God ina biga ina berai na tarabogina ke ini rekwei. 11:18 Betani da ku Jerusalem na kilomita aroba.