15
Greipi uravina miibiina.
“Taku na greipi uravina kunukununa vaghata ma aku Mamai na vao kana koyakoyagha. Ma meni raghana ke ita amame na ina kiiyaraghatawei. Ma bade meni raghana iamame na ina kuya bubuni da ina ruyaghari na iname kirakai. Ma tami na aku vibeyebeyena kovi tumaghanei, tuna kubiine namada ami yawasa na yagharina. Gwabikuwai komakai ma bade taku gwabimiyai ana makai, iyamna ke kovokovoghina da greipi raghana ita kiiyaraghatawei da tuna mani ita makii duma da itame. Nakanani bade gwabikuwai kota turataweyana na ke kovokovoghina da kotame.”
“Taku na greipi uravina kunukununa ma tami na ragharaghana. Meni wawayina gwabikuwai ina makai, ma bade taku gwabinai ana makai na iname kirakai. Iyi tam gwabikuwai kuna turataweyana na ke sago aviyavisina kuni tupuwi. Meni wawayina ke gwabikuwai ina makai, tuna nakanani ma greipi raghana ikiiyaraghatawei ma itawei da ina poki. Ma ragharaghasi pokipokisi wawaya ina yuna da ku keyama karakaratina ini tawetaweyana da ina karai. Ma gwabikuwai kona makai ma vonaku kona vokikini ma koni nowi na aviyavisina kokayokayowei na aku Mamai ina veremi. Ma koname kirakai na koni debe meyemi da tami na kaku kivikivina vaghata. Nakanani kona berai na aku Mamai kana kadara ina rakata. Ikikava aku Mamai nuwanuwaku iviiya, nakanani nuwanuwami aviiya. Ma tami na aku nuwaviina kamonai komakai, ke kona kiibutawei. 10 Ma ikikava taku aku Mamai ina sisiya bagibagisi avovotekatekei da ina nuwaviina kamonai amakamakai na tami bade nakanani, aku sisiya bagibagisi kona votekatekei da tami aku nuwaviina kamonai kona makai.”
11 “Weni tuna avonavonemi da aku nuwabiibai damina kona viiya, da tami yavata koni nuwabiibai. Ma nani nuwabiibiina nuwanuwami ini tupoi. 12 Ma aku sisiya bagibagina na weni, ikikava taku nuwanuwami aviiya na bade nakanani kovi nuwaviinavivirana.* 13 Nuwaviina ghamanakina na weni, meni wawayina kwinana kubiine ina rabobo na tuna wawayina ina nuwaviina irakata kirakai. 14 Ma aku sisiya kona votekatekei na tami na turaturaku. 15 Wekarakava na ke ata vonavonemi da tami na aku bigabiga wawayimi, iyamna bigabiga wawayisi i bada aviyavisina eberaberai na ke itakovi. Ma tami na avonavonemi da turaturaku, iyamna aku Mamai ina bera kudubina avi damani kurimi. 16 Ma ke tami kota vineku, taku tami avinemi da kona kiibau ma koname da amemi ina makii nonowa. Nani maranai aviyavisina kona kayokayowei na avakuwai aku Mamai kurina koni nowi na ina veremi. 17 Aku sisiya bagibagina kurimi na weni, kovi nuwaviina bubuna.”
Wawaya, Yesu kana kivikivina ina baresi.
18 Yesu ivona bo, “Wawaya dobuwai ina babaremi na konotai da kunona na taku ikiibareku. 19 Ami dobu vaghata dobuwai ita makamakai na wawaya ita kayowana kirakiiyemi. Ma tami na ke weni dobuna ina wawaya, iyamna taku dobu kamonai avinetawemi. Tuna kubiine na dobu ina wawaya ebabaremi. 20 Ami nota evovira da aku sisiya ikikava aterei kurimi na kona notai. ‘Biga kana kavakavara wawayina ke ina ghae da ina bada ina ghekuyowei.’ Taku ikikava itupaketowaneku na bade tami nakanani ini tupaketowanemi. Ma ikikava aku vibeyebeyena iviiya na bade nakanani tami ami vibeyebeyena ina viiya.* 21 Tami na kaku kivikivina kubiine na wawaya ini tupaketowanemi, iyamna ti na God ke itakovi ma tuna ivonataweku ku dobu. 22 Mikeda ke ata pisi da ati sisiya kurisi na i berabero wavuna ke ita kavari. Ma avi sisiya kurisi, tuna kubiine ke sago iyai ina vona bo, ‘Tokai weni berasi kaberaberai na ke katakovi da tuna na berabero.’ 23 Ma iyavo kava taku ebabareku na bade aku Mamai ebabarei. 24 Mikeda taku bera ghamaghamasi ke ata berai na wawaya i berabero wavuna ke ita kavari. Ma nani berasi gwabisiyai aberai na ke sago wawaya dobuwai nakanani ita berai. Wawaya bera ghamaghamasi matasiyai ikitai ma kegha da taku aku Mamai yavata ebabarekai. 25 Giruma katamana kamonai weni berasi namada ivi sisiyei na itupuwa. Ivona bo, ‘Ke sago aviyavisina gigituna ma ibareku.’ ”*
26 “Ma kami Vivita na ana vonatawei kurimi. Tuna na Kanuma Vovokaravina ma vonavaghata ina vividebei kurimi. Tuna na aku Mamai gwabinai ina pisi ma kubiiku ini mamatara. 27 Ma tami bade kubiiku nakanani koni mamatara, iyamna karena da ku damona na tami gwabikuwai ma bera peyarina matamiyai kokitai da koni mamatarei.”
* 15:12 Jon 13:34, 15:17; 1Jon 3:23; 2Jon 5 * 15:20 Mat 10:24; Luk 6:40; Jon 13:16 * 15:25 Psa 35:19, 69:4