3
Yesu ma Nikodimas.
Jiu damsi i bada ghamana sago, tuna na Perisi ma kana vava Nikodimas. Didibarai ipisi Yesu kurina ma ivonei bo, “Bada, kakovim da tam vibeyebeyena wawayim ma God ivonatawem, iyamna iyavo kava gwabisiyai God ke ita makamakai na ke kovokovoghina da weni berasi ghamaghamasi ina berai.”
Yesu ivonapotei bo, “Vonavaghata avonavonem da iyavo kava ina tupuwame na ti kava God ina vikiivavona ina kitai.”
Ma Nikodimas ivona bo, “Ikikava tomowa magurina ina tupuwame? Ke kovokovoghina da ina ruime ina maduwa ku manawina da ina tupuwame!”
Yesu ivonapotei bo, “Vonavaghata avonavonem da wawaya God ina ku vikiivavona ke ina rui da kunona okowai ma Kanuma Vovokaravinai ina tupuwame na ina rui. Wawaya ina maduwa ini tuwei na wawayota. Ma wawaya Kanuma Vovokaravinai ina tupuwa na tuna God rapenai. Aku sisiya ke kuna tataghanei. Ma ketupuwame. Ikikava yanunu ina kayowanai everaverau, gugurina kuni yanei ma ke kutakovi da mimei epipisi bo mike enenae, bade nakanani wawaya Kanuma Vovokaravina ina rewapanai ina tupuwame.”
Ma Nikodimas ivi tarakiiyanei bo, “Weni berana na ikikava?”
10 Ma Yesu ivona bo, “Tam na Israel damsi i vibeyebeyena wawayina ghamana. Ma weni berasi ikikava na ke kutakovi? 11 Vonavaghata avonavonem da aviyavisina kakakovi na kaisisiyei, ma aviyavisina kakitakitai na kavonavonaverena. Ma kegha da tami na akii vonaverena ke kota kayokayowei. 12 Dobu kana bera aisisiyei na ke kota vivitumaghana, na bade kunuma berasi ati sisiyei na koti tumaghaneku bo kegha? 13 Ke sago iyai ku kunuma ita ghae, ma wawaya sago kava kunumai ioru, tuna na Wawaya Natusi.”
14 “Ma ikikava Moses warereyai mota iyamoni ma kii tepanai iterei ma iruepai, nakanani Wawaya Natusi ina ruepai ina ghae, * 15 da wawaya iyavo kava ini tumaghanei na yawasa makamakii nonowina ina panani. 16 God wawaya dobuwai nuwanuwasi ivii kirakiiyei da Natuna sago kava ma iverena da iyavo kava ini tumaghanei na ke ina rabobo ma yawasa makamakii nonowina ina viiya. 17 Ma God Natuna ivonatawei na ke dobuwai kovogha ita rereghi kubiine ma dobu iti yawai kubiine.”
18 “Ma iyavo kava God Natuna itumaghanei na kovogha ke ina panani. Ma iyavo kava ke ita vivitumaghana na namada ivonakiiyaragha da kovogha ina veresi, iyamna Natuna sago kava ke iti tumaghanei. 19 Ikikava God wawaya ini tupaviresi ma ini wavusi na weni. Yasegana ipisi ku dobu, ma wawaya ibarei da didibara ekayokayowei, iyamna i bera na beroberosi. 20 Wawaya berabero eberaberai na yasegana ke ita kayokayowei, ma ku yasegana ke ina pisi, iyamna eyabuyabumana da i bera beroberosi ina kayovidebei. 21 Ma wawaya vonavaghata tepanai emakamakai na ekayokayowei da ku yasegana ina rui, iyamna yaseganina ini debei da ina bera kudubina na God ina kayowana kava eberaberai.”
Yesu da Jon Babataito.
22 Weni berana murinai Yesu ma kana kivikivina yavata inae ku Judiya, ma nani dobunai imakii gisina ma wawaya ibababataitosi. 23 Ma Jon na Ainon dobunai ibababataito. Tuna Salim kwanatuna baranai, iyamna nani gawarina na okowa dobuna. Tuna kubiine wawaya peyarisi inenae nani ku gawarina da ita babataito. 24 Weni berasi ivi nao, muriyai da Jon ku gabura iterei.*
25 Mara sago Jon kana kivikivina ma Jiu wawaya sago yavata ivivi vonapasipasiyana da ikikava i kiki ita nunura bubuni da tupuwisi ita kowai da iti matakira da nuwanuwasi yagharina. 26 Ma inae Jon kurina ma ivona bo, “Bada, nani tomowina Yesu kenotanotai, tota Jodan okowinai ma wawaya kubababataitosi na tuna yavata nani dobunai ma bade kuvi sisiyei kurikai. Ma karako tuna ivi karei da wawaya ebababataitosi na peyarisi enenae kurina.”
27 Ma Jon ivonapotesi bo, “Wawaya puyo ke ina vii wapawapai. God kunumai ina kina kava biga ina rereghi. 28 Tami kovi yaneku da avi debeku, avona da taku ke God ina Vivinevine Wawayina. Ma God ivonataweku da avi nao.* 29 Taku nakanani ma tomowa ita tavine na kana miiritana. Ma ina wavine ivopapari na tuna kava rapenai. Tuna kubiine maranai aiyanei da tuna ina wavine yavata ivi kiisagosi na ainuwabiibii kirakai kubiisi. 30 Tuna ini wawayaghama da kana kivikivina ina peyari ma taku na wawayota, aoru kirakai.”
Wawaya kunumai ipisi.
31 Wawaya kunumai ipisi, tuna na ighe kirakai. Ma wawaya dobuwai ipisi, tuna na dobu rapenai ma dobu ina bera isisiyei. Ma meni wawayina kunumai ipisi na tuna na wawaya peyarisi ighekuyowesi.* 32 Tuna aviyavisina ikitai ma ivi yanei na isisiyei ma wawaya ke peyarina ina sisiya ita viiya. 33 Ma iyavo kava ina sisiya iviiya na ivi debei da God na vonavaghata isisiyei. 34 Ma wawayina God ivonatawei na God vonana isisiyei, iyamna God, Kanuma Vovokaravina ivere kudubi. 35 Mamai God, Natuna nuwanuwana ivii kirakiiyei da rewapana kudubina iverei.* 36 Ma tam iyai God Natuna kuni tumaghanei na yawasa makamakii nonowina kuna panani. Ma tam iyai God Natuna kuna barei na nani yawasina ke kuna panani, iyamna God ina nuwapughu kuna kamowani.
* 3:14 Num 21:9 * 3:24 Mat 14:3; Mak 6:17; Luk 3:19-20 * 3:28 Jon 1:20 * 3:31 Jon igiruma bo, ‘wawaya kunumai ipisi’ na Yesu Keriso isisiyei. Ma igiruma bo, ‘wawaya dobuwai ipisi’ na Jon Babataito isisiyei. * 3:35 Mat 11:27; Luk 10:22