9
Yesu tomowa matapotapotana ivi yawasi.
Yesu ibaba inenae na tomowa sago ikitai, itupuwa da matapotapotana. Ma Yesu kana kivikivina ivi tarakiiyanei bo, “Bada, iyi ina berabero da weni wawayina itupuwa da matapotapotana? Tuna mani bo ina mamai da ina maduwa?”
Ma Yesu ivonapotesi bo, “Ke tuna, ma ke ina mamai da ina maduwa wavu ina viiya. Tuna matana ipota da God ina rewapana gwabinai ina rudeba da wawaya ina kitai. Taku na God ivonataweku ma ina biga na mariyai taberai. Ma didibara epipisi na nani kamonai ke kovokovoghina da wawaya ina biga. Wekarakava taku dobuwai amakamakai na taku na dobu kana yasegana.”*
Ivi sisiya ikovi ma ikanu ku dowa, ma kanuna dowa yavata ivoviravirai da ivi dobodobo. Ma iviiya da tomowina matana ipasiya. Ma ivonei bo, “Kenae ku toka kana vava Silowam da maghighim kuna kowai.” Silowam iyamna ‘Vonatawei.’ Ma tomowina inae matana ikowai da iyawasa. Ma ere kitakitana ivovira ina ku numa.
Turaturana ma bade wawaya viya tomowina iakovi da mara nonowa vinowi tepanai imakamakai na ivi tarakiiyana bo, “Weni na vaghina tomowina mara nonowa ivivi nowi bo?”
Ma wawaya viya ivona da vaghina wawayina, ma viya ivona da kegha, kana kita da maghimaghighina.
Ma tomowina tuna mani ivi sisiya bo, “Taku na vaghina wawayiku.”
10 Damsi ivi tarakiiyanei bo, “Ma ikikava na kekitakita?”
11 Ma ivonapotesi bo, “Tomowa kana vava Yesu dobodobo ivoviravirai ma mataku ipasini ma ivoneku bo, ‘Kenae ku Silowam ma matam kuna kowai.’ Ma anae akowai da akitakita.”
12 Ma ivi tarakiiyanei bo, “Tomowina na imapatana?”
Ivonapotesi bo, “Ke atakovi.”
Perisi damsi matapotapotana ivi tupaviravirei.
13-14 Ma tuna na viyakam marana kamonai ma Yesu dobodobo iviiya da tomowina matana ivi yawasi. Tuna kubiine wawaya tomowina irutinapiyei Perisi damsi kurisi. 15 Ma ti bade tomowina ivi tarakiiyanei da ikikava matana ikita. Tomowina ivona bo, “Yesu dobodobo ku mataku ipasiya ma akowai na akita.”
16 Ma Perisi damsi viya ivona bo, “Yesu na ke God gwabinai ita pisi, iyamna viyakam marana ke ita vovokaravei.”
Ma viya ivona bo, “Berabero wawayina na ke kovokovoghina da matakira ghamaghamasi ita berai.” Tuna kubiine Perisi damsi ti mani kamosiyai ivi bogebogesi.
17 Ma Perisi damsi tomowina ivi tarakiiyana meyei bo, “Ma tam ivi yawasim na tam am nota na tuna iyai?”
Ma tomowina ivonapotesi bo, “Anotanotai da tuna na God ina peroveta.”
18 Ma Jiu babadisi patana da ke iti tumaghanei da tuna itupuwa da matapotapotana ma wekarakava na ekitakita. Tuna kubiine ina mamai ma ina maduwa kii sisiya ivonatawei da ipisi. 19 Ma ivi tarakiiyanesi bo, “Weni tomowina na tami natumi, itupuwa da matapotapotana bo kegha? Ma ikikava da wekarakava na ekitakita?”
20 Ma ina maduwa da ina mamai ivonapotesi bo, “Kakovi da tuna na natukai, ma vonavaghata da itupuwa da matapotapotana. 21 Ma ikikava da ekitakita ma iyi matana ivi yawasi na ke katakovi. Kovi tarakiiyanei da tuna mani ini sisiya, tuna magurina.” 22 Ina maduwa da ina mamai weni nakanani ivonesi, iyamna iyabumana. Iakovi da Jiu babadisi namada sisiya iterei da iyavo kava ini tumaghana da Yesu na God ina Vivinevine Wawayina na kiki numanai ini kiibunisi. 23 Tuna kubiine ivonesi bo, “Kovi tarakiiyanei, tuna magurina.”
24 Ma mara kana viruwa tomowina ivonei da ipisi. Ma ivonei bo, “God ku matana vonavaghata kevi sisiyei. Kakovi da Yesu na berabero wawayina.”
25 Tomowina ivonapotesi bo, “Ke atakovi da tuna berabero wawayina bo kegha. Ma akovi da mataku ipota ma wekarakava na akitakita.”
26 Ma ivi tarakiiyanei bo, “Ikikava iberim da matam ikita?”
27 Ma ivonapotesi bo, “Namada avonemi ma ke koti yaneku. Ma avi kubiine kokayokayowei da koni yana meyei? Mikeda tami bade kokayokayowei da kona kivini bo?”
28 Nakanani ivi sisiya na Jiu babadisi ivi avaberowei ma ivonei bo, “Tam na Yesu kana kivikivina, ma tokai na kegha. Tokai na Moses kana kivikivina. 29 Kakovi da God na Moses kurina ivi sisiya ma nani tomowina Yesu na ke katakovi da mimei ipisi.”
30 Ma tomowina ivonapotesi bo, “Avi deyei da tami ke kotakovi da mimei ipisi ma kegha da mataku ivi yawasi. 31 Peyarita takovi da God na berabero wawayisi ke ita viviyanesi. Ma wawaya maninisi kava ina kayowana eberaberai na ti damsi iyanesi. 32 Ke meyani wawaya ita tupuwa da matapotapotana ma muriyai da ita kita. Weni berana na karako da itupuwa. 33 Mikeda Yesu ke God gwabinai ita pisi na ke kovokovoghina da bera ghamaghamasi ita berai.”
34 Ma ivonapotei bo, “Tam na berabero kamonai kutupuwa da kumagura. Ma avi kubiine kekayokayowei da kuti beyebeyekai?” Ma vaghina Perisi damsi nani tomowina kiki numana kamonai ivi kiibuni.
Kanuma ina ku nevaneva wawaya matasi ipota.
35 Yesu ivi yanei da tomowina ikwavini ikiibau na iekwai da ipanani. Ma ivonei bo, “Wawaya Natusi kitumaghanei bo kegha?”
36 Tomowina ivi tarakiiyanei bo, “Bada, tuna na iyai? Kevona bubuniku da taku ani tumaghanei.”
37 Ma Yesu ivona bo, “Wekarakava wawayina kekitakitai ma yavata koisisiya.”
38 Ma tomowina ivona bo, “Bada, aitumaghana.” Ma ivokavakavari.
39 Ma Yesu ivona bo, “Apisi ku dobu da wawaya ani tupaviresi. Ma bade apisi da wawaya matapotapotasi na ina kita ma iyavo kava ekitakita na matasi ina pota.”
40 Weni sisiyina ikaratawei na Perisi damsi viya ivi yanei. Ma ivi tarakiiyanei bo, “Aviyavisina kisisiyei? Kevonavona da tokai yavata matakii ipota bo?”
41 Ma Yesu ivona bo, “Mikeda matami ita pota na ami berabero wavuna kegha. Ma kovonavona da kokitakita, tuna kubiine ami berabero wavuna emakamakai.”
* 9:5 Mat 5:14; Jon 8:12