9
Jesús ñausata alliyachin
Jesús purichcaspa uj runata ricorkan, naciskanmantapacha ñausata. Discipuloncunataj taporkancu:
—Yachachej, ¿imaraycutaj cay runa ñausa nacerkan? ¿Tata mamanpaj juchancumantachu, icha pay quiquinpaj juchanmantachu?
Jesús contestarkan:
—Ni pay quiquinpaj juchanmantachu, ni tata mamanpaj juchanmantachu, astawanpas paypi Diospaj ruwaskanta ricuchinapaj. Ruwana p'unchaycuna cachcajtin, cachamuwajniypaj ruwananta ruwananchis can; imaraycuchus ruwana p'unchaycuna pasapojtin, pipas llanc'ayta atenkañachu. Cay pachapi cachcajteyka, c'anchay cani cay pachapi caj runacunapaj.
Cayta niy pasayta, Jesús pampapi thokaspa, thokayninwan uj chhican t'uruta ruwarkan. Chaywantaj ñausapaj ñawincunata jawiycorkan. Nerkantaj:
—Puriy, Siloé niska estanque unupi majchicamuy. (Siloé niyta munan: “Cachaska”.)
Ñausataj puripuspa majchicorkan. Cutimorkantaj allin ricucuchcaj. Kayllamasincuna, limosna mañacojta ricojcunapiwan tapunacorkancu:
—¿Manachu cayri limosnata mañaspa tiyachcarkan chay?
Ujcunataj nerkancu:
—Arí, chaypuni.
Wajcunataj nerkancu:
—Mana, mana paychu, payman rijch'acun chaywanpas.
Pay quiquintaj nerkan:
—Arí, noka cani —nispa.
10 Taporkancutaj:
—¿Imaynapitaj cunan ricucapunquiri? —nispa.
11 Paytaj contestarkan:
—Chay Jesús sutiyoj runa t'uruta ruwaspa, ñawiycunaman jawiycuwan. Niwantaj: ‘Puriy, Siloé estanque unupi majchicamuy’ nispa. Nokataj purini, majchicuytawan ricucapuni.
12 Chhicataj taporkancu:
—¿Maypitaj cachcan chay runa?
Paytaj paycunaman nerkan:
—Mana yachanichu.
Fariseocuna tapuncu ñausamanta alliyachiskata
13 Ñausa carkan chay runata fariseocunaman pusarkancu, 14 imaraycuchus samana p'unchaypi Jesús t'uruta ruwaspa ñausata ricuchipuska. 15 Chayraycu fariseocuna alliyachiska runata taporkancu imaynata ricucapuskanta. Paytaj contestarkan:
—T'uruta ñawiycunaman churawan; majchicuspataj, cunan ricucapuni.
16 Waquin fariseocuna nerkancu:
—Cayta ruwajka mana Diosmantachu canman, imaraycuchus samana p'unchayta mana respetanchu.
Waquincunataj nerkancu:
—¿Imaynatataj uj juchasapa chay jina milagrota ruwanmanri?
Ajinamanta iscayman particorkancu. 17 Alliyachiska ñausata tapullarkancutaj:
—Ñausamanta khawachisunqui chaymantari, kan, ¿ima ninquitaj?
Paytaj contestarkan:
—Uj profeta, nini.
18 Judiocunataj mana creeyta munarkancuchu ñausapuni caskanta, cunantaj ricucapuskanta, tata mamanta wajachimunancucama. 19 Taporkancutaj:
—Cayri, ¿churiyquichischu? Niychis, ¿ñausapunichu nacerkan? ¿Cunan imaynamantataj ricunri?
20 Tata mamantaj contestarkancu:
—Arí, churiycupuni, ñausapuni nacerkan. 21 Cunanka mana yachaycuchu imaynamanta ricucuskanta, ni pi ñawinta alliyachiskantapas. Tapuychis payta, achqha watayojña. Pay quiquin razonta niyta atin.
22 Tata mamanka chayta nerkancu, judiocunata manchacuspa; yacharkancu pillapas Jesusta Cristo nejtaka, sinagoga wasimanta wijch'orkonancuta. 23 Chayraycu tata mamanka nerkancu: ‘Tapuychis payta, achqha watayojña’ nispa.
24 Judiocuna ñausamanta alliyachiskata ujtawan wajaspa, nerkancu:
—Diospaj ñaupakenpi verdadta niwaycu. Nokaycu yachaycu chay runaka juchasapa caskanta.
25 Paytaj contestarkan:
—Mana yachanichu juchasapachus manachus chayta. Ujllata yachani: ñausa carkani, cunantaj ricucuni.
26 Tapullarkancutaj:
—¿Imanasunquitaj? ¿Imatataj ruwasunqui ricunayquipaj?
27 Contestarkan:
—Ña niyquichisña. Mana creewajtiyquichisri, ¿imapajtaj ujtawan willanayta munanquichisri? ¿Kancunapas paypaj discípulon caytachu munanquichis?
28 Chayta nejtin, insultaspa nerkancu:
—Kan chay runapaj discípulon canqui; nokaycoka Moisespaj discípulon caycu. 29 Nokaycu yachaycu Dios Moisesman parlaskanta. Chay runamantataj ni maymanta llojsimuskallantapas yachaycuchu.
30 Runataj contestarkan:
—¡Musphana jina! Kancuna mana yachanquichischu maymanta llojsimuskanta, nokatataj ñausamanta khawachiwan. 31 Allinta yachanchis Dios mana uyariskanta juchasapacunataka, manachayri payta adorajta munaynin ruwajllata uyarin. 32 Jayc'ajpas uyaricojchu ni pimantapas nejtaka: ‘Ñausa nacejta khawachin’ nispa. 33 Cay runa mana Diosmanta caspaka, ima ruwaytapas atinmanchu.
34 Paycunataj nerkancu:
—Kanka jucha atipaska nacerkanqui. ¿Kanchu nokaycuta yachachiwanquichisman?
Sinagogamantataj katerkorkancu.
Espiritupi ñausacuna
35 Jesús yacharkan chay runata katerkoskancuta. Taripaspataj nerkan:
—¿Creenquichu Tataj Churinpi?
36 Paytaj nerkan:
—Señor, niway, ¿pitaj chayri, paypi creenaypaj?
37 Jesús nerkan:
—Ña payta ricunquiña; noka cani, kanwan parlachcaj.
38 Jesuspaj ñaupakenpi konkoriycuspa, nerkan:
—Creeni, Señor.
39 Jesustaj nerkan:
—Noka cay pachaman jamuni juicio ruwanaypaj, ñausacuna ricunancupaj, ricojcunataj ñausaman tucunancupaj.
40 Waquin fariseocuna paywan cachcaj, chayta uyarispa taporkancu:
—¿Nokaycupas ñausachu caycu?
41 Jesús contestarkan:
—Ñausa cawajchis chayka, mana juchayojchu cawajchis. ‘Mana ñausachu caycu’ niskayquichisraycutaj, juchayoj canquichis.