4
Abrahampaj Diospi creeskan
Abuelonchis Abraham, ¿imatataj jap'ekarkan? Abrahamchus ruwaskancunaraycu justo canman carkan chayka, alabacunman, manataj Diospaj ñaupakenpeka. Escrituraka nin: “Abraham Diospi creerkan, chayraycu Dioska justo mana juchayojta jina jap'ekarkan.” Mayken ruwajmanpas pagota koncu chayka, mana uj regalochu, manachayri llanc'askanmanta. Pipas juchamanta libraj Diospi creen chayka, Dios jap'ekan justo mana juchayojta jina creeskanraycu, mana ima allintapas ruwanchu salvanapaj jina chaywanpas. David quiquin parlarkan pitachus Dios jap'ekan justo mana juchayojta jina, mana ruwaskancunaraycuchu. David nerkan:
“¡Cusicuyniyoj cancu picunatachus Dios
perdonan millay ruwaskancu juchacunamanta!
¡Runaka cusicuyniyojmi, chay runapaj juchanta
Señor mana yuyajtin!”
¿Cay niskataj circuncidaskacunallapajchu, icha mana circuncidaska cajcunapajpiwanchu? Ninchisña, Abrahampaj creeskanraycu Dios justo mana juchayojta jina jap'ekarkan. 10 ¿Jayc'ajtaj jap'ekarkanri? ¿Abraham circuncidaskaña cajtinchu, icha ñaupajtachu? Ñaupajtaña, manaraj circuncidaska cachcajtin. 11 Chhicamantaraj Abrahamka circuncidaska carkan señal jina, creeskanraycu justo mana juchayojta jina ña Diospaj jap'ekaskantaña ricuchinanpaj. Cay jinamanta Abrahamka tucuy creyentecunapaj tatancu jina carkan, mana circuncidaska cachcajtincupas. Dios jinatacama tucuy creyenteta jap'ekan justota jina. 12 Abrahamka tata, circuncidaska creyentecunapajpas, Abraham jina Diospi creeskancuraycu. Payka creerkanña manaraj circuncidaska cachcaspa.
Dios promesanta junt'an
13 Dios Abrahamman miraynincunamanpas prometicorkan, cay pachata jap'ekanancupaj herenciata jina. Mana leyta casucunan caskanwanchu, manachayri Diospi creeskanraycu chay promesata jap'ekarkan. Diostaj payta jap'ekarkan justo mana juchayojta jina. 14 Leyta casucojcunacaj herenciata jap'ekancuman chayka, Diospi creenaka yankhallapaj canman, Diospaj promesantaj mana valorniyoj canman. 15 Leyka castigota apamun. Mana ley cajtinri, mana jucha canchu ley contraka.
16 Abrahamman tucuy miraynincunamanpas Diospaj prometicuskan seguro cananpaj, creeskancuwan chay promesata jap'ekanancu carkan. Chay promesaka mana leyta casucojcunallapajchu, manachayri Abraham jina tucuy creejcunapaj. Chay jinamanta Abrahamka tucuyninchispaj tatanchis jina. 17 Escriturapi Dios nin: “Achqha nacioncunapi caj runacunapaj tatanta ruwayqui.” Abrahampaj creeskan Dios cayta nerkan, wañuskacunata causachej Dios, manaraj cajcunatapas ruwaj Dios.
18 Abraham creerkan, manaña suyana jina cajtinpas. Ajinapi achqha nacioncunapi caj runacunapaj tatan carkan Diospaj niskanman jina: “Ajina mirayniyqueka achqha canka” nispa. 19 Abraham yaka pachaj watayoj jinaña caspa, warmin Sarapas mana wawayoj wañuska jinaña. Iscaynincu machu payaña carkancu, chaywanpas creeynin mana pisiyarkanchu. 20 Mana iscayrayarkanchu, nitaj Diospaj prometiskanta desconfiarkanchu, manachayri astawan confiaspa creerkan, alabarkantaj Diosta. 21 Creerkanpuni Dios prometicuskanta junt'ananpaj atiyniyoj caskanta. 22 Chayraycu Dios jap'ekarkan justota jina.
23 Creeskanraycu justota jina Dios jap'ekaskanka, mana Abrahamllamantachu escribicun. 24 Nokanchismantawan escribicullarkantaj. Creeskanchisraycu Dioska nokanchistapas justocunata jina jap'ekawanchis, Señorninchis Jesucristo causarichejpi creejcunata. 25 Chay Jesucristo juchanchisraycu wañunanpaj entregaska carkan, causarimorkantaj salvaska cananchispaj.