1 TIMOTEO
Apóstol Pablopaj Escribiskan Ñaupajcaj Carta
1
Saludo
Noka, Pablo, Jesucristopaj apostolnin, Salvadorninchis Diospaj Señor Jesucristopajwan mandacuskanwan cachaska cani. Jesuska confianzawan suyacuyninchis. Cay cartata escribimuyqui, creeypi verdadero churíy, Timoteo. Dios Tatanchis Señorninchis Jesucristopiwan favorninwan, qhuyapayacuyninwan, sonko tiyaycuyninpiwan kanta bendicichun.
Llulla yachachejcunamanta
Macedoniaman purichcaspaña rogarkayqui Efeso llajtapi quedacunayquipaj, waquin runacunata mandanayquipaj ama llulla yachachiycunata yachachinancupaj, nitaj cuentoncunata ni abuelocunapaj sutincunamanta mana tucucuy atej tapuycunatapas uyarinancupaj. Chaycunaka ch'ajwaycunaman apan, manataj Diospaj ruway munaskancunata creeywan jap'ekanata yanapanchu.
Chay mandacoyka uj ujcuna munanacunanchispaj limpio sonko munacuywan, sumaj yuyaywan, ch'uwa mana iscayrayaj creeypiwan. Waquincuna caymanta pantaspa, yankhapaj parlaycunallapi cachcancu. Diospaj leyninmanta yachachej cayta munancu, chaywanpas quiquin parlaskancuta yachachiskancutapas mana entendincuchu, “yachachiyneyka verdad” nincu chaywanpas.
Yachanchis ley allin caskanta, Diospaj munaskanman jina yachachiska cajtenka. Yuyarina, ni mayken leypas allin ruwajcunaman koskachu. Leyka koska castiganapaj leyta p'aquejcunata, mana casucojcunata, millay sajracunata, juchasapacunata, Dios mana respetajcunata, religión contra cajcunata, tata maman wañuchejcunata, tucuy runa wañuchejcunata, 10 adulterio jucha ruwajcunata, mana casaraspa meticojcunata, kharipura khelli ruwajcunata, patronman runa vendejcunata, llullacojcunata, falso juramento ruwajcunata. Tucuy chay jina ruwajcuna mana causancuchu sumaj allin yachachiycunaman jina. 11 Cay sumaj allin yachachiycunaka glorioso salvación evangeliopi taricun; bendiciska Dios mandawan cay evangeliota willanaypaj.
Diosman graciasta kona
12 Señorninchis Jesucristoman graciasta koni. Pay callpata kowan, imaraycuchus fielpaj jap'iwan, paytataj sirvinaypaj churawan. 13 Ñaupaj pay contra millaycunata parlarkani, creyentencunata ñac'aricherkani, insultarkanitaj. Chaywanpas Dios qhuyapayawarkan manaraj creyente caskayraycu, ruwaskayta mana allin caskanta mana yachaskayraycu. 14 Ajinata Señorninchis favorninwan achqhata bendiciwan; creeyta munacuytawan kowan Cristo Jesuswan ujchaska caskanchiswan.
15 Cayka sinchi cierto, tucuy creenancu: Cristo Jesús cay pachaman jamun juchasapacunata salvananpaj, tucuy chaycunamanta nejtin noka cani astawan juchasapaka. 16 Chayraycu Dios qhuyapayawan, Jesucristo tucuy paciencianta nokapi ricuchinanpaj. Ajinapi ejemplo cani Cristopi creespa wiñay causayta jap'ekajcunapaj. 17 ¡Honorwan alabaska cachun wiñaypaj Rey, mana wañoj, mana ricuy atina, ch'ulla Dios! Ajina cachun.
18 Churiy jina Timoteo, mandayqui mana allin yachachejcunawan soldado jina tupanayquipaj, ñaupajta hermanocuna kanmanta parlaskancuman jina Diospaj sutinpi. 19 Mana allin cajcunawan tupaspa, creeyniyquita allin yuyayniyquitawan cuiday. Waquincuna allin yuyaynincuta mana casuspa, creeynincupi urmaycuncu. 20 Cay pasarkan Himeneowan Alejandrowan; paycunata supay Satanasman entregarkani yachakanancupaj Dios contra millaycunata mana parlanancupaj.