5
Kuyashqay masitakuna, manam nisisaryuchu yach'ananchiqllapa: ¿Ima tyimpum Jisusqa rin shamuq? nishpa. Chaqa allitam yach'angillapa: Manam pipis chay tyimpupaqqa yach'anchu, nishpa. Manchu suq ladrunqa qonqaylla shamun tutapi. Chayshinallam Jisusqa mana yuyashqa uraspi qonqaylla rin shamuq. Suq ukuyuq (pach'ayuq) warmipa qeshyanan urasninqam qonqaylla ch'ayamun, ¿manachu? Chayshinallam mana kriyiqkunapa kastigunqa qonqaylla rin ch'ayamuq kayshina niykaptinllapa: “Manam nimapis rinchu pasawaqninchiq. Allipim kaykanchiq”, nishpa. ¡Maychikapis paykunaqam mana rinllapachu washakaq!
Piru qamkuna masitakuna, Jisuspi allipta kriyishpaqam, manana tutayaqpishinachu kawsangillapa. Chaymi Jisukristu qonqaylla shamuptinqa, mana ringillapachu manchaq. Chaqa kananqam yumbay noqanchiqkunaqa Dyuspa wambranguna kashpa, achikpishinana kawsanchiqllapa. Mananam dyablupa tutayaqnimbichu kawsanchiqllapa. Chayraykur Siñurninchiqta ama qonqashunchu chay mana intyindiq kaqkunashinaqa. Ashwanri allita rikch'akashpa, tukuy yuyayninchiqwan, tukuy jwisyunchiqwan allita kriyishpa, Jisusta shuyashunllapa. Tutayaqpi kaqkunaqam (Jisukristuta qonqashpa) puñunllapa, mach'anllapa. Piru noqanchiqkunaqa achikpishina kashpaqar, allin jwisyunchiqwan kawsashun. Suq suldaduqam kuntranmanda washakananqa jirrumanda chilikinda rurakun, ¿manachu? Chayshinar noqanchiqkunaqa washakashun Jisuspi allita kriyishpa, kuyanakushpa. Chay alli kriyishqanchiqri jirru chilikinchiqshinaqa kanqa. Piru suldaduqam mas allita washakananqa jirru kaskundapis rurakun. Chayshinallar noqanchiqpis tukuy shunqo yuyakushunllapa: Alliptam Dyusqa rin washawaq, nishpa. Chay yuyakushqanchiqri kaskunchiqshinaqa kanqa. Chaqa Dyusqam mana rurawashqachu kanchiq, kastigadu kananchiqllapa. Ashwanmi rurawashqa kanchiqqa, Siñurninchiq Jisukristupi kriyiptinchiq washawananchiq. 10 Chaqa Jisukristum wañurqan paypi yumbay kriyiqkunapaq, kawsaqkunata, wañuqkunatapis washawaqninchiq, paypa pullan kawsananchiqllapa. 11 Yumbay nishushqayta yach'ashpaqar, chay rurashqaykishina sigiyllapa animachinakushpa yanapanakushpa, Siñurninchiqpi mas allita kriyinaykillapa.
Pablum kriyiq masingunata kunarqan
12-13 Masitakuna, ancham rrugaykillapa, chay yach'achishuqkunata shumaqta uyanaykillapa. Chaqa paykunaqam allita kunashushpa, kamachishungi, Siñurninchiqta kasunaykillapa. Chayri paykunataqa ancha rrispitashpa, kuyayllapa. Shumaqtar kawsayllapa, suqniki suqnikiwan ancha kuyanakushpa.
14 Masitakuna, chay qella kaqkunata anyayllapa trabajananllapa. Chay disanimadu kaqkunata animachiyllapa, Siñurninchiqmanda ama akrakananllapa. Chay manaraq allita intyindiqkunata yach'achiyllapa, mas allita Dyuspaq intyindinanllapa. Kanan suqkuna piñachishuptinqa agwantayllapa, ama piñakushpachu.
15 Pi mana allita rurashuptinqa, amakish kutichingichu. Ashwanri suqniki suqnikiwan shumaqta rurayllapa. Chay mana kriyiqkunatapis allita rurashpa, kawsayllapa.
16 Tukuy tyimpur kushikushpalla kawsayllapa. 17 Tukuy tyimpur mana shaykuq shunqoykipi Dyuswan parlayllapa. 18 Allilla kashpa ichu mana allilla kashpapis, kushikushpa Dyusta pagikuyllapa. Chaqa chayshinam Dyus munan ruranaykillapa, Churin Jisukristupi kriyishqaykirayku.
19 Dyuspa Santu Ispiritun kamachishuptinqa, ama fyirusyayllapachu. 20 Dyuspaq rimaqkuna yach'achishuptinqa, ama disprisyayllapachu. 21 Piru allita mallipayllapa yumbay chay uyashqaykita: ¿Allipchu ichu mana? nishpa. Chayna allip kaqtalla ch'askiyllapa. 22 Ama nima laya uchata rurayllapachu.
23 Dyus kunswilawaqninchiq kikinri yanapashunqallapa, pay munashqanshina kawsanaykillapa. Payna ancha allita kwidanqa ispirituykita, bidaykita, kwirpuykita, limpyu shunqoyuq kanaykillapa, Siñurninchiq Jisukristu shamunangaman. 24 Chaqa Tayta Dyus qayawaqninchiqqam ancha allin, ancha kumplidu. Chaymi payqa yumbay ufrisiwashqanchiqta rin ruraq.
Siñurninchiqri qamkunata yanapashunqa
25 Masitakuna, noqaykunapaqri Dyusman mañakuyllapa.
26 Yumbay kriyiq masinchiqwan ancha rrispitanakushpa muchanakushpa, qamkunapura shumaqta napaykunakuy.
27 Siñurninchiqpa shutimbi kamachiykillapa, kay kartata liyinaykillapa yumbay chaypi kaq kriyiq masinchiqkunawan.
28 Siñurninchiq Jisukristu kuyashushpa, tukuy imapi yanapashunqallapa.
(Chaytallam iskibriykillapa.) Chayshina kanqa.