APUSTUL SAN JWANMI
KAY PUNTA KARTATA ISKIBRIRQAN
(1 JWAN)
¿Pitaq karqan San Jwanqa? San Jwanqam Jisukristupa dusi yach'akuqningunamanda suqnin karqan. Liyishunllapa chay punta parti San Jwanda, masta yach'ananchiq San Jwambaq.
¿Pikunapaqmi iskibrirqan kay kartataqa? Manam allitaqa yach'anchiqchu, piru kinsapch'i iskibrirqanqa Jisukristupi kriyiqkuna tukuy partipi tiyaqkunapaq.
¿Imaraykum iskibrirqan kay librutaqa? Jwan ancha byijituna kaptinqam, wakin runakuna Jisukristupi kriyiqkunawan tandakaqllapa. Piru paykunaqam llullata yach'achikuqllapa kayshina: “Noqanchiqkunapa kwirpunchiqqam ancha uchayuqkuna. Chaymi Dyuspa Churin Jisukristuqa mana kwirpuyuqchu karqan”, nishpa. Chaymi Jwan chay mana baliq duktrinapaq yach'ashpa, kay kartataqa iskibrirqan, Jisukristupi kriyiqkuna chay llullakuqkunata ama kriyinambaqllapa.
¿Imapaqmi yach'achiwanchiqllapa kay libruqa? Jwanqam kayshina iskibrirqanqa: “Noqa kikiymi rikashqa kani, uyashqa kani Jisukristutaqa. Chaymi mana nimata llullakushpachu, allip kaqtalla niykillapa Jisukristu yach'achikushqandaqa”, nishpa. Jwanqam kay kartapiqa yach'achikurqambis, kuyanakunanchiq suqwan suqwan.
1 Jn 1.1-4 niwanchiqllapa, Jwan kikinmi Jisukristuta rikarqan. Chaymi iskibrirqan, Jisukristupi kriyinanchiq.
1 Jn 1.5–2.17 yach'achiwanchiq, Dyuspi kriyiqkunaqa kawsanqa, ama uchakunata rurashpachu. Piru uchata rurashpallapaqar, Dyusman mañakushunllapa pirdunawananchiq. Kriyiq masinchiqkunatar kuyashunllapa. Kay pachapa imangunataqar ama munashunchu.
1 Jn 2.18-29 niwanchiq, mayqan runa Jisukristupaq llullakunata yach'achikuptinqa, ama kriyishunllapachu.
1 Jn 3.1-24 niwanchiq, Dyuspa wambrangunam kanchiq. Chayri kuyanakushun suqwan suqwan.
1 Jn 4.1-6 niwanchiq, mayqan runa yach'achikuptinqa, allita intyindishun: “¿Rimaykanchu Dyus munashqanda ichu dyablu munashqanda?”, nishpa.
1 Jn 4.7–5.12 yach'achiwanchiq, Dyusmi yanapawanchiq kuyanakunanchiq. Chaqa mayqan runa, warmi kuyakushpaqam, allipta Dyuspi kriyiqkuna.
1 Jn 5.13-21 niwanchiq, Tayta Dyuspa Churin Jisukristupi yuyakushpam, yach'anchiq: Tukuy tyimpum Dyuswan rinchiqllapa kawsaq. Dyusmi mañashqanchiqta uyawaqninchiq, rin qowaqninchiq, nishpa.
1
Jisukristum kawsachiwanchiqllapa
Kay kartatam iskibriykillapa, yach'anayki suq ancha allin Rimaqpaq. Manaraq kay mundu kaptinmi, chay Rimaqqa karqanna. Chaymandaqam payqa noqaykunawan purirqan. Chaymi paytaqa uyashqallapa kani kikiy rinriyllapawan. Rikashqallapa kani kikiy ñawiyllapawan. Kikiy makiyllapawanmi paytaqa llamkarqayllapa. Chay Rimaqqam yanapawanchiq, tukuy tyimpu kawsananchiq. (Paymi Jisukristu.) Payqam Tayta Dyuspa pullan karqan. Chaymandaqam Dyusmanda shamushpaqa, noqaykunawan purirqan. Payta riqsishpam, tistigunguna kanillapa. Paymi washawanchiq, tukuy tyimpu kawsananchiq. Chaymi pay rurashqanda parlachiykillapa. Chayraykum rikashqayllapata, uyashqayllapata niykillapa, qamkunapis noqaykunawan suq yuyayniyuqlla kanaykillapa. Chaqa Jisukristupi kriyishpam, noqaykunaqa Tayta Dyuswan, Churin Jisukristuwambis allipta suq yuyayniyuqlla kanillapa. Chaymi kay kartata iskibriykillapa, tukuy shunqoykiwan kushikunaykillapa.
Tayta Dyusmi michashina
Jisukristu kay niwashqandam qamkunataqa yach'achiyki. Paymi niwashqallapa: “Tayta Dyusqam mana nima uchayuqchu. Chaymi paypiqa mana kanchu tutayaqqa. Ashwan ancha allin kashpam, rupayshina ancha achikchakun”, nishpa.
Chayri uchakunata rurashpaqa, ama nishunllapachu: “Dyustam riqsini. Paywanmi purini”, nishpaqa. Chayshina nishpaqam, llullakuykanchiq. Chaqa Dyus niwashqanchiqtaqam mana kasuykanchiqchu. Piru Dyusshina allitalla rurashpa, achikpishina kawsaptinchiqqam, suq yuyayniyuqlla kanchiqllapa. Chaymi Tayta Dyusqa yumbay uchanchiqmanda pirdunawanchiq, Churin Jisukristu yawarninda noqanchiqkunapaq ich'ashqanrayku.
Piru “Manam noqaqa uchayuqchu kani” nishpaqam, noqanchiqlla ingañakaykanchiq. Chaqa chayshina nishpaqam, ancha llullakuykanchiq. Piru mana nimata pakashpachu, Dyusman mañakuptinchiqqam, uchanchiqkunata pirdunawananchiq, payqam mañashqanchiqta rin ruraq. Chaqa ancha allin, ancha kumplidu kashpam, yumbay uchanchiqmanda rin pirdunawaqninchiq, ama nima uchayuqna kananchiqllapa. 10 Piru “Manam nima uchayuqchu kani” nishpaqam, Dyustaqa riqsiykanchiqllapa llullakuqtashina. Chaqa payqam niwashqa kanchiq: “Uchayuqmi kangillapa”, nishpa. Piru manam kriyinchiqllapachu.