5
Dyuspir allita yuyakushunllapa, ama uchayuqkunashina kawsananchiq
Dyuspa yumbay lijitimu wambrangunaqam kriyinchiqllapa: Jisukristum Dyus Akrashqan Washadur, nishpa. Chayri Tayta Dyusta allipta kuyashpaqa, wambrangunatapis kuyashun. Chayshina Dyusta kuyashpa, kamachikushqanda kasushpaqam, yach'anchiqna: Dyuspa wambrangunatapismi kuyaykanchiq, nishpa. Chaymi Dyusta kuyashpaqa, kamachikushqanda kasunchiqllapa. Kanan chay kamachikushqanqam mana trabajuschu kasunanchiqqa. Chaqa Dyuspa wambranguna kashpa, paypi kriyishpaqam, binsinchiq kay mundupi tiyaqkunapa mana baliq yuyayningunata. Atinanchiq binsiytaqam ancha allita kriyishunllapa: Siñurninchiq Jisukristum Dyuspa Churin, nishpa.
Kaykunam yach'achiwanchiq Jisukristupaq
Kimsa tistigu layakunam yach'achiwashqa kanchiq: Jisukristum syilumanda shamurqan, nishpa. Puntata Jisukristu yakupi shutikuptinmi, suq tistigushina karqan. Chaymandaqam kruspi wañushpa, yawarninda ich'aptin, suq tistigushina karqan. Dyuspa Santu Ispiritumbismi Jisukristupa faburninda rimarqan. Chay Santu Ispiritumbismi mana llullakuq tistigu karqan. Jisukristupaqqam ˻syilupipis˼ kimsa tistigukuna kan. ˻Suqmi Tayta Dyus. Suqqam Jisukristu kikin. Suqqam Dyuspa Santu Ispiritun. Chay tistigukunaqam kimsa kashpapis suqlla. Chay nishushqayshinam kay pachapipis kimsa tistigu layakuna yach'achiwanchiq Jisukristupaq.˼ Suqmi Dyuspa Santu Ispiritun, suqqam chay shutikushqan yaku, suqqam kruspi ich'ashqan yawarnin. Chay kimsandinmi suq yuyaytalla Jisukristupaq yach'achiwanchiq. Chaqa allin runakuna niwashqanchiqtam kriyinchiqllapa, ¿manachu? Piru Dyus niwaptinchiq Churin Jisukristupaqqa, masta kriyishunllapa. Chaqa Dyusqam mas allin tistigu chay allin runakunamandaqa. 10 Jisukristupi kriyiqkunaqam tukuy shunqo yuyakunchiq: Allibmi Jisukristuqa Dyuspa Churin, nishpa. Piru suq runa Jisukristupi mana kriyishpaqam, Tayta Dyuspipis mana kriyinchu. Chaqa Tayta Dyus Churin Jisukristupaq nishqandaqam mana kriyinchu. Chaymi Tayta Dyuspaq alabis niykan: “Yanqam llullakun” nishpa. 11 Chaqa Dyusqam niwashqa kanchiq Churimbaq: “Churiy wañushqanraykum rini washashuqllapa, tukuy tyimpu noqawan kawsanaykillapa”, nishpa. 12 Chaymi Dyuspa Churimbi kriyishpaqam, tukuy tyimpu rinchiqllapa kawsaq. Piru Dyuspa Churimbi mana kriyishpaqam, mana tukuy tyimpu rinchiqllapachu kawsaq Dyuswanqa.
San Jwanmi kartanda ushyashpa, kayshina kriyiq masingunata kunarqan
13 Kay kartatam iskibriyki qamkuna Dyuspa Churimbi kriyiqkunaman, yach'anaykillapa: Dyuspa Churimba shutimbi kriyishpam, tukuy tyimpu Dyuswan rinchiqllapa kawsaq, nishpa.
14-15 Kananqam ancha yuyakunchiqllapa Dyuspi. Chaqa yach'anchiqmi: Dyus munashqanda mañakuptinchiqqam, payqa uyawaqninchiq, rin qowaqninchiq, nishpa.
16-17 Masitakuna, kanmi ishkay laya uchakuna. Suq layaqam runakunata dañachin wañunambaq. Suq layaqam dañachin, piru mana wañunambaqchu. Yumbay laya mana alli rurashqanmi uchakuna. Piru suq laya uchaqam runakunataqa ancha dañachin wañunanllapa. Chay wanchikuq uchapaqqam mana nimata niykillapachu. Piru chay suq laya uchata ruraqkunapaqmi niyki: Dyusmanri mañakuyllapa chay masaykikunata pirdunanambaq, nishpa. Qamkuna mañakuptikiqam, Dyusqa paykunata uchangunamanda rin pirdunaq.
18 Dyuspa wambrangunaqam manana kawsanchiqllapachu uchakunata rurashpaqa. Chaqa Jisukristuqam ancha allita noqanchiqtaqa kwidawanchiq, dyablu ama uchata rurachiwananchiq.
19 Chaymi yach'anchiqllapa: Dyuspam kanchiqllapa, nishpa. Piru Dyuspi yumbay mana kriyiqkunaqam dyablu kamachishqanda ruranllapa.
20 Noqanchiqkunaqam yach'anchiq: Dyuspa Churinmi shamushqa, nishpa. Chaqa payqam yach'achiwashqa kanchiq, riqsinanchiq Tayta Dyusta shunqonchiqpi. Paymi allip Dyusqa. Kananmi Jisukristupi yuyakushpa kawsanchiqllapa. Chaqa paypismi allip Dyus kashpa yanapawanchiq, tukuy tyimpu kawsananchiqllapa.
21 Chayri ijitukuna, kwidakayllapa, ama yuyakunayki yanqa amitu layakunapi. Chayshina kanqa. (Chaytallam iskibriykillapa.)