APUSTUL SAN PABLUM KAY KARTATA KACH'ARQAN
FILIPUS LLAQTAPI TIYAQKUNAMAN
(FILIPINSIS)
¿Pitaq karqan San Pablu? Liyishun chay punta parti Rrumanusta, masta yach'ananchiq San Pablupaq.
¿Pikunapaqmi iskibrirqan kay librutaqa? Pabluqam iskibrirqan Filipus llaqtapi tiyaq kriyiq masingunaman. Filipusqam rrumanukunapaqqa ancha baliq llaqta karqan. Chay llaqtaqam prubinsya Masiduñapi karqan. Chayman Pabluqa rishpa, Jisukristupa shumaq nutisyanda yach'achikurqan. Masta yach'ananchiq chay filipusinu kriyiqkunapaq, liyishun Ichus 16.6-40.
¿Imaraykum iskibrirqan kay librutaqa? Pabluqam karsilpi karqan. Chaymi chay Filipuspi tiyaq kriyiq masingunaqa chaypaq yach'ashpa, munarqanllapa qellaywan ichu suq laya kusaskunawan Pablutaqa yanapayta. Chaymi Ipafrudituta Pabluman kach'arqanllapa, chay kusaskunata apanambaq. Chaymandaqam Pabluqa kay kartata iskibrirqan, chay filipusinu kriyiq masingunata ancha pagikunambaq, chay rrigalukunata kach'ashqanllaparayku. Paykunataqam animachirqambis, Jisukristupi ancha allita kriyinanllapa. Chayshina iskibrishpaqam, Ipafrudituta kach'arqan, kay kartata apananllapa filipusinu kriyiq masingunaman.
¿Imapaqmi yach'achiwanchiqllapa kay libruqa?
Flp 1.1-11; 4.10-23 niwanchiqllapa, Pablu filipusinu kriyiq masingunata ancha pagikushqambaq, Dyusman paykunapaq ancha mañakushqambaq.
Flp 1.12-30 niwanchiq, Pablu karsilpi kashpapis, yach'arqan: Suqkunam Jisukristupaq yach'achikuykanllapa, nishpa. Chaymi ancha kushikurqan. Niwanchiqpismi, Jisukristupi kriyishpaqa, ancha ñakashpapis, ama disanimakananchiq.
Flp 2.1-18 niwanchiq, Jisukristushina umildi kananchiqllapa.
Flp 2.19-30 niwanchiq, Timutiyu, Ipafruditu Pabluta ancha yanapashqambaq.
Flp 3.1–4.9 niwanchiq, Jisukristuta yuyayninchiqpi riqsishpa, allita kasunanchiq, ama pilyanakunanchiq, ashwan kushikushpa kawsananchiqllapa.
1
Pablum napaykurqan filipusinukunata
Kuyashqay kriyiq masitakuna, noqa Pablum masanchiq Timutiyuwan Jisukristupa sirbikuqnin kanillapa. Chaymi kay kartata kach'amuni qamkuna Filipus llaqtapi tiyaq kriyiq masiykunaman. Chaqa qamkunaqam Jisukristupi allipta kriyishpa, Dyuspa wambrangunana kangillapa. Chaymi ubispuykikunata, dyakunuykikunata, yumbay qamkunata napaykuykillapa. Mañakunim Tayta Dyusman, Siñurninchiq Jisukristumambis, tukuy imapi qamkunata yanapashunan, ama nimata manchashpachu, ashwan kushikushpa kawsanaykillapa.
Pablum Dyusman mañakurqan kriyiq masingunapaq
Kriyiq masitakuna, kada bwilta qamkunata yuyashushpam, Dyusman ancha pagikuni qamkunapaq. 4-5 Kanan qamkunapaq Dyusman mañakushpaqam, ancha kushikuni. Chaqa Jisukristupi kriyishqayki diyamandapacham kanangaman qamkunaqa ancha yanapawashqa kangi, Jisuspa shumaq nutisyanda yach'achikunaypaq. Kanan allitam yach'ani: Tayta Dyusmi qamkunata yanapashushqa, paypi kriyishpa, pay munashqanda ruranaykillapa. Chayshinallam mana shaykuq rin yanapashuqllapa, mas allita mas allita pay munashqanda rurashpa, kawsanaykillapa, Jisukristu shamunan diyakaman. Chaymi ancha balin, tukuy shunqo qamkunata kuyashunaypaq. Chaqa kay karsilpi kaptiy ichu libri kaptiypis, qamkuna ancha yanapawangi, kuyawaqninchiq Tayta Dyuspa shumaq nutisyanda awturidarkunapa ñawpambi yach'achikunay: “Kay nishushqayqam allip”, nishpa. Kanan Tayta Dyusmi yach'an: Churiy Jisukristu yanapaptinmi, Pabluqa tukuy shunqo filipusinukunata ancha kuyan, nishpa. Chaymi Dyusman mañakuni, chay ancha kuyakushqaykimanda masta kuyakunayki, allita Dyusmanda yach'akushpa, ancha yach'ayniyuq kanaykillapa. 10 Mañakunipismi, ancha allita yach'anaykillapa, imam alli, imam mana allichu, nishpa, Jisukristu shamuptin, ama nima uchayuq kanaykillapa, 11 ashwan Jisukristu yanapashunan, yumbayta allita rurashpa kawsanaykillapa, yumbay rikashuqkuna Tayta Dyusta alabananllapa.
Jisukristupi kriyishpaqam, mushuq bidayuqna kanchiqllapa
12 Kriyiq masitakuna, noqa Pabluta karsilawaptinllapam, mas achka runakuna, warmikuna Jisuspa shumaq nutisyanda uyashqallapa. 13 Chaqa gubyirnu Sesarpa yumbay kwidakuq suldadunguna, kay atun llaqtapi yumbay tiyaqkunapismi yach'anllapana: Pablutaqam karsilashqallapa, Jisukristupaq yach'achikuptin, nishpa. 14 Kanan kay karsilpi kashpa, mana nimata manchashpachu, Jisukristupaq yach'achikuptiymi, ancha achka kriyiq masinchiqkunapis, manana manchashpachu, Jisukristupaq masta yach'achikuykan.
15 Allibmi wakingunaqa imbidyawashpa, munashpa binsiwayta, Jisukristupaq yach'achikuykan. Piru suqkunaqam, allin shunqoyuq kashpa, munashpa yanapawayta, Jisukristupaqqa yach'achikuykan. 16-17 Paykunaqam kuyawashpa, yach'anllapa: Tayta Dyusmi Pabluta numbrashqa, shumaq nutisyanda yach'achikunan. Chaymi karsilpina kidashqa, nishpa. Chay imbidyawaqkunaqam Jisukristupaq yach'achikushpaqa yuyanllapa: Pablu karsilpi kaptinqar piñachishun, paypa rrimplasun yach'achikushpa, nishpa. 18 Piru manam piñakunichu. Chaqa allin shunqoyuq kashpa, ichu mana allin shunqoyuq kashpapismi, Jisukristupaq yach'achikuykanllapa. Chaymi ancha kushikuni. Kanan mastam rini kushikuq, 19 qamkuna Dyusman noqapaq mañakuptiki, Jisukristupa Santu Ispiritun yanapawaptin washakanaypaq. 20 Piru wañushpa ichu kawsashpapis, ancha munani Jisukristupaq yach'achikuyta, mana nimatapis penqakushpachu ni manchashpachu, achka runa, warmi payta alabananllapa. 21 Chaqa kawsashpaqam, kay bidapi Jisukristuta rini alabaq. Piru wañushpaqam, suq bidapiqa paywan kawsashpa, rini alabaq. Chaymi noqapaqqa alli kanman wañunaypaq.
22 Piru manaraq wañushpaqam, mastaraq atiyman Jisukristupaq yach'achikuyta. Chaymi mana yach'anichu: Mayqanmi mas allin, kawsanaypaqraq ichu wañunaypaqna, nishpaqa. 23 Chaqa noqapaqqam allina kanman wañunaypaq, Jisukristuwanna kanaypaq. Piru noqaqam mana yach'anichu: Mayqanmi mas alli, nishpa. 24 Chaqa qamkunapaqqa mas alli kanman kawsanaypaqraq, Jisukristupaq mas allita qamkunata yach'achishunay. 25 Chaymi yuyakuni: Rinim kawsaqraq, qamkunata animachishunay, kushikushpa, mas allita Siñurninchiqpi kriyinaykillapa, nishpa. 26 Chaymi Jisukristu kay karsilmanda surqowaptin, mushuqmanda qamkunawan karinaypaqqa, ancha kushikushpa, payta ringillapa alabaq.
27 Piru mastam rrugaykillapa, Jisukristu nishqanshina kawsanaykillapa. Chayshina kawsaptikillapaqam, qamkunaman shamushpa ichu mana shamushpapis, rini yach'aq: Suq yuyayllam mana shaykuq yanapanakuykan, Jisuspa shumaq nutisyanda yach'achikushpa, nishpa. 28 Chaqa Tayta Dyusmi rin yanapashuqllapa, chay kuntrashuqkunata ama nimatapis manchanaykillapa. Chaymi chay kuntrashuqkunaqa rinllapa yach'aq: Jisuspi mana kriyishpaqam, rinchiqllapa chingaq, nishpa. Piru qamkunaqam ringillapa yach'aq: Dyusmi rin washawaqninchiq, nishpa. 29 Chaqa ancham balin qamkuna Jisukristupi kriyinaykillapa. Piru ancham balimbis chayshina kriyishqaykirayku, qesachadu kashpa, ñakanaykillapa. 30 Chaymi kananqa qamkunapis noqashina Jisukristupaq yach'achikuptiki, payta kuntraqkuna qamkunatapis qesachashungi. Manchu qamkunapa pullayki kashpa, qesachadu kaptiy rikawarqaykillapa. Kanan qamkunaqam yach'angillapa: Pabluqam karsilpi ancha ñakashpapis, Jisukristupaq mana shaykuq yach'achikuykan, nishpa.