14
Bautizaq Juanta wañuchisqankumanta
(Mar 6.14-29; Luc 9.7-9)
Chay tiempopin Herodes Antipas sutiyoq runa Galilea provinciapi kaq llapallan llaqtakunata gobiernasharan. Hinaspan Jesusmanta tukuy ima rimasqankuta uyariran. Chaymi chay Herodes Antipasqa serviqnin runakunata huk p'unchaw niran:
—Chay Jesusqa wañusqanmanta kawsarimuq Bautizaq Juanmi. Chaymi payqa ancha atiyniyoq milagrokunata ruwananpaq, nispa.
Herodes Antipasqa Bautizaq Juantan ñawpaqtaraq hap'ichiran. Hinaspan chaqnarachispa, carcelman churachiran. Herodes Antipasqa saynataqa ruwaran Herodías warmi niqtinmi. Chay Herodías warmiqa ñawpaqtan karan Herodes Antipaspa wawqen Felipepa warmin. Ichaqa chay cuñadan warmiwanmi Herodes Antipasqa tiyaran. Chayraykun Bautizaq Juanqa ñawpaqtaraq Herodes Antipastaqa khaynata niran:
—Leyman hinaqa manan cuñadaykiwanqa tiyawaqchu hermanoyki kawsashaqtinraqqa, nispa.
Chaymi Herodes Antipasqa Bautizaq Juanta, wañuchiytapuni munaran. Ichaqa llapallan runakunan Juantaqa reqsiranku Diosmanta willakuq profeta kasqanta. Chaymi Herodes Antipasqa chay runakunata manchakuspa, Juantaqa mana wañuchiyta atiranchu. Hinaspan Herodes Antipasqa cumpleañon p'unchaw chayaramuqtin fiestata ruwaran. Chay fiestapin Herodías warmipa ususinqa llapallan runakunapa ñawpaqninpi tusuran. Hinaqtinmi Herodes Antipasmanqa chay sipaspa tususqan anchatapuni gustaran. Chayraykun Herodes Antipasqa chay sipasman juramentota ruwaspa prometeran, ima mañakusqantapas chay sipasman qonanpaq. Chaymi Herodiaspa ususinqa, mamitanpa consejasqanrayku, Herodes Antipasta niran:
—Kunanpunin munani, Bautizaq Juanpa umanta huk platopi qowanaykita, nispa.
Chaymi Herodes Antipasqa chay mañakusqanta uyarispa anchata llakikuran. Ichaqa llapallan invitadonkunapa ñawpaqninpi juramentota ruwaspa prometesqanraykun, Juanpa umanta chay sipasman qonankupaq kamachiran. 10 Chaymi Herodes Antipaspa kamachisqan runakunaqa, carcelman rispanku, Bautizaq Juanpa kunkanta kuchumuranku. 11 Hinaspan Bautizaq Juanpa umanta huk platopi apamuspanku, Herodiaspa ususinman qoranku. Chay ususinñataqmi mamitan Herodiasman Juanpa umantaqa entregaran.
12 Chaymantañataqmi Bautizaq Juanpa discipulonkunaqa cuerponta apaspa p'ampamuranku. Hinaspan tukuy chaykuna pasasqanmanta Jesusman rispanku, willamuranku.
Pishqa waranqa runakuna mikhunanpaq milagrota Jesús ruwasqanmanta
(Mar 6.30-44; Luc 9.10-17; Juan 6.1-14)
13 Bautizaq Juanta wañuchisqankuta yacharuspanmi, Jesusqa huk boteman qespispa, pasatamuran mana pipa kasqan ch'inñeq desierto lugarman. Ichaqa chayta yacharuspankutaqmi, chay llaqtakunapi tiyaq runakunaqa, Jesuspa risqan lugarman chakillapi riranku. 14 Jesusqa chay lugarman chayaruspanmi, risqan botemanta uraykuran. Hinaspan chaypi ashka runakunata qawayuspa, anchata khuyapayaspa, onqosqakunata sanoyachiran. 15 Tardeyamushaqtinñan Jesuspa discipulonkunaqa ashuykamuspa, khaynata niranku:
—Nishu tardeñan kashan. Aswanyá kay llapallan runakunataqa despedipullayña, enteron muyuriqninchispi llaqtakunaman rinankupaq, hinaspa chaykunapi mikhunata mashkaspa rantikamunankupaq. Kaypiqa ch'inñeq desierto lugarpin kashanchis, nispanku.
16 Ichaqa Jesusñataqmi contestaran khaynata:
—Paykunaqa ama ripuchunkuchu. Aswanqa qankunayá mikhunata qomuychis, nispa.
17 Hinaqtinmi Jesuspa discipulonkunaqa niranku:
—Noqaykupaqa kashan pishqa t'antawan, hinallataq ishkay (kankasqa) challwallapiwanmi, nispanku.
18 Jesusñataqmi discipulonkunata niran:
—Apamuychis chay pishqa t'antata, hinallataq chay ishkay challwatawan, nispa.
19 Jesusqa saynata nispanmi, llapallan runakunata pasto pampapi tiyanankupaq kamachiran. Hinaspan pishqa t'antata ishkaynin challwatawan hap'iyuspa, hanaq pachata qawarispa, Diosman graciasta qoran. Graciasta qoruspanmi t'antata partiyuspa, discipulonkunaman qoran, paykuna runakunaman rakimunankupaq. 20 Chaymi llapallan runakunaqa saqsanankukama mikhuranku. Hinaspan puchuqkunatapas chunka ishkayniyoq canasta hunt'ataraq huñuranku. 21 Chaypi mikhuq qarikunaqa pishqa waranqa hinan karanku. Ichaqa warmikunatapas hinallataq wawakunatapas manan yuparankuchu.
Laguna qocha hawapi Jesús purisqanmanta
(Mar 6.45-52; Juan 6.16-21)
22 Chaymantan Jesusqa discipulonkunata kamachiran khaynata:
—Qankunaqa boteman wichaspa laguna qochapa chimpanman ñawpashaychis. Noqaqa llapallan runakunata despediruspayñan hamusaq, nispa.
23 Hinaspan Jesusqa runakunata despediruspa, Diosman orakunanpaq huk moqo pataman riran. Chaypin Jesusqa asta tutayanankama Diosmanta sapallan orakuran. 24 Ichaqa Jesuspa discipulonkuna laguna qochapa chawpintaña botepi rishaqtinkun, wayra paykuna lawman nishuta wayramuran. Chaymi chay laguna qochapi olakuna nishuta qallchikamuspa, risqanku boteta tukuy lawman apakacharan. 25 Yaqaña achiqaramushaqtinmi, Jesusqa laguna qochapi mana hundikuspa unupa hawanta purispa paykunaman ashuyuran. 26 Hinaqtinmi discipulonkunaqa rikuranku, chay laguna qochapi unupa hawanta huk runa hamushaqta. Hinaspan paykunaqa chayta rikuspanku, anchata mancharikuspa niranku:
—¡Fantasman kayqa! nispanku.
27 Chaymi Jesusqa paykunata niran:
—¡Noqan kani! ¡Ama mancharikuychishchu! Aswan kallpanchakuychis, nispa.
28 Hinaqtinmi Pedroqa contestaran:
—Señor, sichus qanpuni kanki chayqa, mana hundikuspa ununtakama qanpa kasqaykiman purispa hamunaypaq nimuway, nispa.
29 Jesusñataqmi payta niran:
—¡Hamuyá! nispa.
Chaymi Pedroqa botemanta urayuspa, Jesuspa kasqanman rinanpaq unu hawanta puriyta qallariran. 30 Ichaqa nishuta wayra-wayramusqanta qawarispanmi payqa mancharikuran. Hinaspan unu ukhuman chinkayuyta qallarispa, qapariran khaynata:
—¡Señor, yanapaykuway! nispa.
31 Hinaqtinmi Jesusqa makinmanta aysarispa, Pedrota niran:
—¡Pisi iñiyniyoq runa! ¿Imanaqtintaq noqapi mana allinta creespa ishkayashankirí? nispa.
32 Chaymantan Jesusqa Pedropiwan boteman qespiranku. Hinaqtinmi chay nishu wayrapas chay ratolla thañiran. 33 Chaymi botepi llapallan kaqkunaqa, Jesuspa ñawpaqninpi qonqorikuspanku adoraranku khaynata:
—¡Cheqaqtapunin qanqa kanki Diospa Wawan! nispanku.
Genesaret llaqtapi onqosqa runakunata Jesús sanoyachisqanmanta
(Mar 6.53-56)
34 Jesusqa discipulonkunapiwanmi laguna qochata chimparuspanku, Genesaret llaqtaman chayaranku. 35 Hinaqtinmi chay llaqtapi tiyaq runakunaqa, Jesusta reqsiruspanku, llapallan muyuriqnin llaqtakunapi willanakuranku. Chaymi llapallan onqosqa runakunata Jesusman apamuranku. 36 Hinaspan Jesusta ruegakuranku, p'achanpa patallantapas llamiykunankupaq. Chaymi llapallan onqosqa runakunaqa Jesuspa p'achanta llamiyuspanku, chay onqoyninkumanta sanoyaranku.