27
Gobernador Poncio Pilatoman Jesusta apasqankumanta
(Mar 15.1; Luc 23.1-2; Juan 18.28-32)
Achiqaramuqtinmi sacerdotekunapa llapallan jefenkunaqa, Israel nación llaqtapi autoridadkunapiwan huñunakuranku. Hinaspan Jesusta wañuchinankupaq acordaranku. Saynata acordaruspankun, sacerdotekunapa jefen Caifaspa palacio wasinmanta, Jesustaqa chaqnasqata orqomuranku. Hinaspan gobernador Poncio Pilatopa kasqanman aparanku.
Judas Iscariote seq'okuspa wañusqanmanta
Judas Iscarioteqa, Jesusta wañunanpaq sentenciasqankuta yacharuspanmi, Jesusta traicionaspa entregasqanrayku ñakapakuran. Hinaspan sacerdotekunapa jefenman, hinallataq Israel nación llaqtapi kamachiq runakunamanwan ima, chay kinsa chunka qolqe qosqankuta kutichipuran. Hinaspan Judasqa paykunata niran:
—Jesusta qankunaman entregasqaywanqa, Diospa contranpin noqaqa huchallirukuni. Payqa mana huchayoq runan karan, nispa.
Chaymi paykunañataq contestaranku:
—Noqaykumanri, ¿imataq qokuwankú? ¡Chayqa qanpa problemaykin! nispanku.
Saynata niqtinkun, Judasqa chay qolqe qosqankuta templo ukhupi wikaparan. Hinaspan Judasqa templomanta ripuspa, seq'okuran.
Sacerdotekunapa jefenkunañataqmi chay qolqe wikapasqanta oqarispanku, khaynata niranku:
—Kay qolqetaqa manan ofrenda churana cajamanqa churasunmanchu. Kay qolqetaqa huk runata wañuchinapaqmi pagaranchis, nispanku.
Hinaspan chay sacerdotekunapa jefenkunaqa huk Manka Ruwaq Runapa Allpanwan sutichasqa allpata rantiranku, chay lugarpi forastero runakunata p'ampanankupaq. Hinaspan chay rantisqanku allpataqa suticharanku: “Yawar Allpawan”, asta kunan p'unchawkamapas. Saynapin cumplikuran Diosmanta willakuq ñawpaq profeta Jeremiaspa nisqan. Paymi niran:
“Israel nación llaqtapi tiyaq runakunaqa, preciotan churanqaku kinsa chunka qolqellata.
10 Hinaspan paykunaqa chay qolqewan, Manka Ruwaq Runapa Allpanwan sutichasqa allpata rantinqaku, imaynan Diospa kamachiwasqanman hina”, nispa.
Jesusta Poncio Pilato tapupayasqanmanta
(Mar 15.2-5; Luc 23.3-5; Juan 13.33-38)
11 Poncio Pilatopa ñawpaqninpi Jesús kashaqtinmi, Poncio Pilatoqa tapuran:
—¿Qanchu kanki Israel nacionniyoq runakunapa reynin? nispa.
Chaymi Jesusqa contestaran:
—Arí, qanpa nisqaykiman hinan, nispa.
12 Hinaqtinmi chaypi kaq sacerdotekunapa jefenkunaqa, hinallataq Israel nación llaqtapi kamachiq runakunapiwan, Jesusta Poncio Pilatopa ñawpaqninpi acusaranku. Ichaqa manataqmi Jesusqa ni ima nispapas paykunataqa contestaranchu. 13 Chaymi Poncio Pilatoqa Jesusta tapuran:
—¿Uyarishankichu qanpa contraykipi tukuy ima rimasqankuta? nispa.
14 Jesusqa manataqmi ni imanispapas contestaranchu. Chaymi Poncio Pilatoqa ancha admirasqallaña karan.
Jesusta cruzpi chakatanankupaq sentenciasqankumanta
(Mar 15.6-20; Luc 23.13-25; Juan 18.38–19.16)
15 Sapa watanmi, Poncio Pilatoqa Pascua fiesta chayamuqtin, huk presochasqa runata kachariran, llaqta runakuna mañakusqanman hina. 16 Chay tiempopin carcelpi kasharan Barrabás sutiyoq runa. Payqa criminal kasqanraykun, runakunapa reqsisqan karan. 17 Chaymi Poncio Pilatoqa chaypi huñunasqa kaq llapallan runakunata tapuran khaynata:
—¿Mayqentataq qankuna munawaqchis kunan kacharinayta? ¿Barrabastachu icha Diosmanta Hamuq Salvadorwan sutichasqa Jesustachú? nispa.
18 Poncio Pilatoqa saynata tapuran, sacerdotekunapa jefenkuna, hinallataq Israel nación llaqtapi kamachiq runakunapiwan, Jesusta envidiakuspallanku acusasqankuta yachaspanmi.
19 Hinaqtinmi juzganan sillapi Poncio Pilato tiyashaqtin, warminpa partenmanta huk willakuyta chashkiran. Chaymi khaynata niran: “Kay runaqa cheqaqtapunin mana huchayoq. Ama imanankipashchu. Paypa kawsanpin ch'isi sueñoyniypi nishuta ñak'ariruni”, nispa.
20 Chay ratollapitaqmi, sacerdotekunapa jefenkunaqa, hinallataq Israel nación llaqtapi kamachiq runakunapiwan ima, chaypi kaq llapallan runakunata convencechiranku, Poncio Pilatota khaynata mañakunankupaq: “Barrabasta kacharipuy; Jesustañataq wañuchiy”, nispa ninankupaq. 21 Hinaqtinmi gobernador Poncio Pilatoqa, chaypi huñunasqa llaqta runakunata, kaqmanta tapuran:
—Qankunari, ¿pitataq munankichis kacharinaytarí? nispa.
Hinaqtinmi chaypi huñunasqa runakunaqa contestaranku:
—¡Barrabasta kachariy! nispanku.
22 Hinaqtinmi Poncio Pilatoqa yapamanta paykunata tapuran:
—Sayna kaqtinqa, ¿imatataq ruwasaq kay Diosmanta Hamuq Cristowan sutichasqaykichis Jesustarí? nispa.
Paykunañataqmi llapallanku contestaranku khaynata:
—¡Cruzpi chakatasqa kachun! nispanku.
23 Hinaqtinmi gobernador Poncio Pilatoqa yapamanta llaqta runakunata tapuran:
—Niwaychisyá. Kay runari, ¿ima mana allintataq ruwaruran? nispa.
Saynata niqtinmi, llapallan runakunaqa aswan más altotaraq qaparispa niranku:
—¡Chay runaqa cruzpi chakatasqa wañuchun! nispanku.
24 Hinaspan llaqta runakunaqa manaña Poncio Pilatopa nisqankunata uyariyta munarankuñachu. Chaymi Poncio Pilatoqa chay llaqta runakuna ch'aqwata manaraq hatarichishaqtinku, aswan unuta apachimuspa, llapallan runakuna rikushaqtin, makinta maqchikuran. Hinaspan chaypi kaq runakunata niran:
—Noqaqa manan culpayoqchu kasaq kay runapa wañusqanmantaqa. Culpayoqqa qankunan kankichis, nispa.
25 Hinaqtinmi chaypi kaq llapallan runakunaqa niranku:
—¡Noqaykun hinallataq wawaykupas chay runapa wañusqanmantaqa responsable kasaqku! nispanku.
26 Saynata niqtinkun, gobernador Poncio Pilatoqa Barrabasta carcelmanta kacharipuran. Hinaspan soldadonkunata kamachiran alli-allinta Jesusta wasanpi waqtaruspanku, cruzpi chakataspa clavamunankupaq.
27 Hinaqtinmi gobernador Poncio Pilatopa soldadonkunaqa, chay palacio wasipa pationman Jesusta aparuspanku, chayman waqyaranku llapallan tropa soldadokunata. 28 Hinaspan chaypi Jesuspa p'achanta orqospanku, huk puka capawan churaranku. 29 Umanmantaqmi kishkamanta ruwasqa coronata churaranku. Phaña makinmantaq hap'ichiranku huk k'aspita bastonta hina. Hinaspan chay soldadokunaqa ñawpaqninpi qonqorikuspa, burlakuranku khaynata:
—¡Kawsachun Israel nación llaqtapa Reynin! nispanku.
30 Saynata burlakuspankun chay soldadokunaqa, toqaykuspa, chay k'aspi qosqankuwan umanpi p'anaranku. 31 Hinaspan burlakuyta tukuruspanku, chay puka capawan p'achachisqankuta ch'ustispa, kaq p'achallanwantaq churapuranku. Hinaspan cruzpi chakataspa clavamunankupaq aparanku.
Jesusta cruzpi chakatasqankumanta
(Mar 15.21-32; Luc 23.26-43; Juan 19.17-27)
32 (Poncio Pilatopa palacionmantan soldadokunaqa Jesusta aparanku). Hinaspan Jerusalén llaqtamanta lloqsichishaspanku, Cirene llaqtayoq Simonwan ñanpi tuparuspa, payta obligaranku Jesuspa cruzninta wikriysinanpaq.
33 Hinaspan cruzpi chakatanankupaq Gólgota nisqa moqoman Jesusta chayachiranku. Chay Gólgota moqoqa rimayninkupiqa “Calavera moqo”, ninantan nin. 34 Chaypin qatqellaña qorakunawan chapusqa vinagreta Jesusman qoranku. Ichaqa chay qatqe vinagreta malliyuspanmi, Jesusqa mana tomayta munaranchu.
35 Chaymantan Jesustaqa cruzpi chakataspa clavaranku. Hinaspan chay soldadokunaqa Jesuspa p'achanta rakinakunankupaq sortearanku. {Saynapin Diosmanta willakuq profetapa nisqan cumplikuran. Paymi niran: “P'achaypa hawanpi sorteaspankun, paykunapura p'achayta rakinakunqaku”, nispa} [Salmos 22.18]. 36 Hinaspan soldadokunaqa Jesusta cuidaranku, cruzpa ladonpi tiyaspanku. 37 Saynallataqmi cruzpa puntanpipas, huk letrerota churaranku khayna niqta: “kay runan jesús; paymi israel nacionniyoq runakunapa reynin”, nispa.
38 Hinallataqmi ishkay suwakunatapas chakatallarankutaq, hukninta Jesuspa phaña ladonpi, huknintataq lloq'e ladonpi. 39 Saynallataqmi chayninta pasaq runakunapas, umankuta maywirisparaq, Jesusta k'amiranku khaynata:
40 —Qanqa nirankitaq: “Kay Jerusalén llaqtapi templota thuñirachispaymi, noqaqa kinsa p'unchawllapi hatarirachiyman”, nispa. Chayqa, ¡sichus Diospa wawan kaspaykiqa, kikiykitayá kunan salvakuy! ¡Hinaspa chay cruzmanta urayamuy! nispanku.
41 Saynallataqmi sacerdotekunapa jefenkunapas, leykunata yachachiq runakunapas, hinallataq Israel nación llaqtapi kamachiq runakunapas Jesusmanta burlakuspa, khaynata parlaranku:
42 —Hukkunataqa salvaranmi, ichaqa pay kikintataqmi mana salvakuytaqa atinchu. ¡Sichus cheqaqtapuni kay Israel nación llaqtapa Reynin kaspaqa, kunanyá chay cruzmanta urayamuchun, paypi creenanchispaq! 43 Hinaspapas payqa Diospi confiaspan niran: “Diospa wawanmi kani” nispa. ¡Sichus cheqaqtapuni Dios munakuspaqa, kunanyá salvachun! nispanku.
44 Saynallataqmi Jesuswan kushka chakatasqa runakunapas Jesustaqa k'amillarankutaq.
Cruzpi Jesús wañusqanmanta
(Mar 15.33-41; Luc 23.44-49; Juan 19.28-30)
45 Jesuspa wañusqan p'unchawmi inti tutayaran chawpi p'unchawmantapacha asta kinsa horas tardekama. 46 Hinaqtinmi yaqaña kinsa horas tarde kashaqtin, Jesusqa altota qaparispa, khaynata niran:
—Elí, Elí ¿lama sabactani? nispa.
Kay rimayqa khayna ninanmi: “¡Diosnilláy, Diosnilláy! ¿Imanaqtintaq sapallaytari saqerullawankí?” nispa.
47 Hinaqtinmi chay nisqanta uyarispanku, chaypi kaq wakin runakunaqa, mana allinta entiendespanku niranku:
—Uyariychis, payqa Diosmanta willakuq ñawpaq profeta Eliastan waqyakushan, nispanku.
48 Chaymi kasqan ratolla chaypi kaq huknin runaqa, huk largo soqos k'aspipa puntanman apurayllamanña esponjata wataran. Hinaspan chay esponjata qatqe vinagreman challpuspa, Jesuspa siminman aypachiran ch'unqananpaq. 49 Hinaqtinmi chaypi kaq wakin rikuq runakunaqa, khaynata niranku:
—Ama saynata ruwaychu. Aswan suyasunchis Diosmanta willakuq profeta Elías hamunqachus kay cruzmanta salvananpaq icha manachus chayta, nispanku.
50 Hinaqtinmi Jesusqa kaqmanta altota qaparispa, chay ratolla wañuran. 51 Chaymi chay ratollapitaq, Jerusalén templo ukhupi rakiq cortinapas kushkanmanta llik'ikuran altonmanta urayman. Saynallataqmi kay pachapipas terremoto pasaqtin, qaqakunapas partikuran. 52 Saynallataqmi panteonpi sepulturakunapas kicharikuran. Hinaqtinmi Diospi ashka creeq ñawpaq tiempokunapi wañuq runakunapas kawsarimuranku. 53 Chay kawsarimuq runakunaqa, Jesuspa kawsarimusqan p'unchawpa qepantan Jerusalén llaqtaman haykuranku. Hinaspan paykunataqa ashka runakuna rikuranku.
54 Jesús cruzpi wañuruqtinmi, soldadokunapa jefenqa, wakin soldadonkunapiwan Jesusta cuidasharanku. Paykunan chay ratopi terremoto pasaqtin, hinallataq chaypi tukuy imakuna pasasqanta rikuranku. Hinaspan anchata mancharikuspanku, khaynata niranku:
—¡Cheqaqtapunin kay runaqa Diospa Wawan kasqa! nispanku.
55 Chaypin kasharanku ashka warmikunapas karullamanta qawaspanku. Chay warmikunaqa Galilea provincia lawmantapachan Jesusta servispa hamuranku. 56 Chay warmikunawan kushkan karanku: María Magdalena, Zebedeopa warmin, saynallataq Jacobopa hinallataq Joseypa mamitan María ima. [Nota: María Magdalena nispaqa niranku, Magdala sutiyoq llaqtamanta kasqanraykun].
Jesusta p'ampasqankumanta
(Mar 15.42-47; Luc 23.50-56; Juan 19.38-42)
57 Arimatea llaqtayoq Joseymi tutayaykushaqtinña, Poncio Pilatopa kasqanman hamuran. Joseyqa karan huk qapaq runan, hinallataq Jesuspi creeq ima. 58 Chaymi Joseyqa gobernador Poncio Pilatopa palacionman chayaruspa, Jesuspa cuerponta mañaran, apaspa p'ampamunanpaq. Hinaqtinmi Poncio Pilatoqa Joseyman Jesuspa cuerponta qomunankupaq kamachiran. 59 Chaymi Joseyqa Jesuspa cuerponta mosoq sabanaswan p'istuyuspa, 60 qaqa sikipi mosoq sepultura t'oqochisqanman churaran. Chaymantan chay sepulturaman haykuna punkunta, huk hatun rumiwan tapaspa, ripuran. 61 Chaypin qepakuranku María Magdalena, hinallataq huknin Mariapiwan sepulturapa ñawpaqninpi.
Jesuspa cuerponta sepulturapi cuidasqankumanta
62 Paqarisnintin p'unchawmi samana p'unchaw karan. Chay p'unchawmi tardeyaykuytaña, sacerdotekunapa jefenkunaqa, fariseo religionniyoq runakunapiwan gobernador Poncio Pilatoman rispanku, khaynata niranku:
63 —Señor gobernador Poncio Pilato, noqaykuqa yuyashaykun, chay llulla Jesusqa kawsashaspanraqmi niran: “Noqaqa wañuchiwaqtinkun kinsa p'unchawmanta kawsarimusaq”, nispa. 64 Chayraykun kunan qanta valekuykiku, guardiaykikunata kamachispayki, chay sepulturata allinta cuidachimunaykipaq, asta kinsa p'unchaw pasarunankama. Mana chayqa discipulonkunan tuta rispanku cuerponta suwarukuspanku, llaqta runakunaman ninkuman: “Jesusqa wañusqanmantan kawsariramun”, nispanku. Sayna kaqtinqa chay discipulonkunapa llullakusqanchá, Jesuspa ñawpaq llullakusqanmantapas aswan masraq karunman, nispanku.
65 Chaymi Poncio Pilatoqa paykunata niran:
—Kaypin kashan soldadokunaqa. Paykunata pusaspayá chay sepulturataqa alli-allinta cuidachimuychis, munasqaykichisman hina, nispa.
66 Chaymi paykunaqa Jesuspa p'ampasqanku sepulturaman rispanku, chay sepulturapa punkuntaqa ama ni pipas haykunanpaq hatun rumiwan alli-allinta seguraranku. Hinaspan huk señalta churaranku, pipas ama kuyuchinanpaq. Hinaspan guardiakunata kamachiranku chay sepulturata tuta p'unchaw allinta cuidanankupaq.