2 PEDRO
1. Kay cartatari, ¿pitaq escribiran? Kay cartataqa apóstol Pedron escribiran (2 Pedro 1.1). Pedroqa Señor Jesucristopa akllasqan apostolninmi karan (Mat 10.2). Pedropa huknin sutinmi karan Simón (Juan 1.42). Payqa manaraq Jesucristopa discipulon kashaspanqa, challwata challwaqmi karan (Mat 4.18-20).
2. Kay cartari, ¿hayk'aqtaq escribisqa karan? Kay cartaqa escribisqa kanman karan Señor Jesucristopa nacesqanpa qepanta 62 otaq 67 watakunapin. Hinaspapas kay cartaqa Roma llaqtapin escribisqa kanman karan.
3. Kay cartari, ¿pikunapaqtaq escribisqa karan? Kay cartaqa escribisqa karan Jesucristopi iñiq llapallan creyentekunapaqmi.
4. Kay cartari, ¿imapaqtaq escribisqa karan? Kay cartaqa escribisqa karan, falso yachachiq maestrokunamanta Jesucristopi creyentekuna allinta cuidakunankupaqmi, hinallataq iñiyninkupipas kallpanchakuspa sumaqta kawsaspanku, Señor Jesucristomanta astawan yachanankupaq iman.
5. Kay cartapiri, ¿mayqen versiculotaq aswan más importante yuyanapaq? Kay versiculon aswan más importanteqa: “Saynaqa khuyasqay wawqe panaykuna, kunanqa ñan qankunaqa allintaña yachankichis. Chayraykuyá Señorninchis Jesucristopi allinta creespa, qaqa hina sayaychis. Hinaspa huchallapi kawsaq chay runakunamantapas allinta cuidakuychis, ama engañasunaykichispaq, hinallataq ama urmachisunaykichispaq ima” (2 Pedro 3.17).
6. Kay cartari, ¿imayna dividisqataq kashan? Kay cartaqa khayna dividisqan kashan:
(1) Diospa munasqanman hina kawsananchismanta (2 Pedro 1.1-15).
(2) Jesucristopa sumaq k'anchaynin rikusqankumanta (2 Pedro 1.16-21).
(3) Llullakuspa yachachikuqkunamanta (2 Pedro 2.1-22).
(4) Señor Jesucristopa kutimunan p'unchawmanta (2 Pedro 3.1-18).
1
Cartapa qallariyninmanta
Wawqe panallaykuna, noqaqa Jesucristota serviq apóstol Simón Pedron kani. Jesucristoqa Diosninchismi, hinallataq Salvawaqninchis ima. Payqa ancha justo kaspanmi qankunataqa yanapasurankichis, Diospi cheqaqta confianaykichispaq, imaynan noqaykutapas yanapawaranku paypi confianaykupaq chay hinata. Chaymi kay cartata qankunaman escribimuykichis.
Noqaqa Diosmantan mañakushani, qankunata tukuy ruwasqaykichispi yanapasunaykichispaq, hinallataq hawkayaypi kawsachisunaykichispaq, saynallataq Diosmanta, hinallataq Señorninchis Jesucristomantapas astawan yachanaykichispaq.
Diospa munasqanman hina kawsananchismanta
Diosqa atiyninwanmi tukuy imapi yanapawanchis, paypa munasqanman hina kawsananchispaq. Saynataqa yanapawanchis, payta reqsisqanchisraykun. Diosqa ancha atiyninwan, hinallataq ancha khuyakuyninwanmi waqyawaranchis, payllapaqña kawsananchispaq. Hinaspan Diosqa ancha sumaq prometesqanman hina yanapawanchis, tukuy imatapas munasqanman hina ruwaspa, payman rikch'akunanchispaq. Hinaspapas Diospa chay prometesqanqa ancha valorniyoqmi. Chaykunatan qankunaqa (paypi creesqaykichisrayku), huk hatun bendicionta hina chashkirankichis, tukuy wañuyman apaq huchakunamanta ayqekunaykichispaq.
Saynaqa kay qatiqnin consejokunata ruwaspayá kawsaychis: Allinta Diospi confiaychis. Allinta imatapas ruwaychis. Allinta Diosmanta yachaychis. Allinta ima ruwaypipas controlakuspa kawsaychis. Allinta pacienciakuspa kawsaychis. Allinta Diosmanta hap'ipakuychis. Allinta khuyakuychis Jesucristopi creeqkunata. Hinallataq llapallan runamasiykichistapas allinta khuyakuychis. Sichus Señorninchis Jesucristota allinta reqsinkichis chayqa, tukuy chaykunataqa ruwankichismi. Chaykunata aswan mastaraq ruwaspaqa, manan qankunaqa qella runakunachu kankichis; aswanqa Diosta ancha allin serviq runakunañan kankichis. Ichaqa pipas kay nisqaykunata mana kasukuqqa mana allinta rikuq ñawsa runa hinan kawsashan. Chay runaqa qonqarunmi ñawpaq millay huchankunamanta Diospa perdonasqantaqa.
10 Saynaqa wawqe panaykuna, qankunaqa Diospa waqyasqan, hinallataq Diospa akllasqan wawankunan kashankichis. Chayraykuyá qankunaqa astawanraq Diospa munasqankunata ruwaspa kallpanchakuychis. Sichus chaykunata ruwankichis chayqa, manan hayk'aqpas huchamanqa urmankichishchu, nitaqmi Diosmantapas karunchakuspa t'aqakunkichishchu. 11 Saynata kawsaqtiykichismi, qankunataqa salvawaqninchis Señor Jesucristo ancha kusikuywan chashkisunkichis wiña-wiñaypaq hanaq pacha glorianpi.
Cheqaq yachachikuymanta
12 Qankunaqa ñan allintaña yachankichis chay yachachikuykunaqa cheqaq kasqanta. Saynata iñiyniykichispi qaqa hina sayaqtiykichispas, manan noqaqa qonqasaqchu kaykunamanta qankunaman yuyarichiytaqa. 13 Hinaspapas noqapaqqa deberniymi, kawsanaykama tukuy chaykunamanta qankunata yuyarichispa kallpanchanaypaq. 14 Noqamanqa Señorninchis Jesucriston ña willawaranña pisi tiempollaña kawsanaymanta. 15 Chayraykun noqaqa qankunaman kaykunata willashaykichis, wañusqaypa qepanman kay yachachisqaykunata sapa kutin yuyarinaykichispaq.
Jesucristopa sumaq k'anchaynin rikusqankumanta
16 Señorninchis Jesucristopa atiyninmanta, hinallataq kay pachaman kutimunanmantapas qankunaman willaspaqa, manan noqaykuqa huk cuentota hinachu willaraykiku. Aswanqa kikiykupunin ñawiykuwan rikurayku Jesucristoqa ancha atiyniyoq, hinallataq ancha k'ancharishaq kasqanta. 17 Hinaspan hanaq pacha cielomanta uyarirayku Diospa khayna nimusqanta: “Paymi khuyasqay Wawayqa. Paywanmi anchata kusikuni”, nispa. Saynata nispanmi, Diosqa Wawan Jesucristota hatuncharan; hinallataq rikuchiwaranku ancha sumaq k'anchariyniyoq kasqanta ima. 18 Chaykunatan noqaykuqa kikiykupuni rikurayku, Jesuswan kushka Diospa akllasqan ch'uya orqopi kashaspayku. [Nota: kay ch'uya orqomanta astawan yachanapaqqa leenanchis Mateo 17.1-5; Marcos 9.2-7; Lucas 9.28-35].
19 Chaymi noqanchisqa seguro kashanchis, Diosmanta ñawpaq willakuq profetakunapa nisqanqa cheqaqpuni kasqanmanta. Chayraykuyá qankunaqa allinta yuyarispa, chay profetakunapa willakusqankuta kasukuychis. Ichaqa chay yachachisqankun tutayaq ukhupi asta achiqamunankama k'anchaq mechero hina. Saynan qankunapas Señorninchis Jesucristotaqa pacha achiqayta lloqsimuq qoyllurta hina suyanaykichis. Paymi rikhurimuspa, tukuy imata qankunaman yachachisunkichis. 20 Ichaqa primerotayá kayta yachaychis, Diosmanta Bibliapi escribisqa kaqkunaqa manan pipapas kikinpa munasqanman hinalla yachachinanpaqchu. 21 Ñawpaq tiempokunapipas, manan ni mayqen profetakunapas kikinkupa munasqankuman hinallachu imatapas rimaranku. Aswanqa llapallankun chay ñawpaq profetakunaqa Diospa partenmanta rimaranku, Santo Espíritu paykunata yanapasqanrayku.