FILEMÓN
1. Kay cartatari, ¿pitaq escribiran? Kay cartataqa apóstol Pablon escribiran Filemon sutiyoq runaman apachinanpaq. Hinaspapas apóstol Pabloqa Timoteowan kushka kashaspanmi kay cartataqa escribiran (Filem v.1). Apóstol Pabloqa Cilicia provincia ukhupi kaq Tarso llaqtapin naceran (Hech 21.39; 22.13). Pablopa papanqa ishkay nacionniyoqmi karan: Israel nacionniyoq hinallataq Roma nacionniyoq ima. Chayraykun Pablopas chay ishkay nacionniyoq karan (Filip 3.4-5). Pabloqa ishkay sutiyoqmi karan: Hebreo rimaypin karan Saulo, Roma nacionniyoq runakunapa rimayninpitaqmi karan Pablo (Hech 13.9). Pabloqa Moisespa escribisqan leykunamanta allin yachaq runan karan. Señor Jesucristopi manaraq iñishaspaqa, Jesucristopi creeq runakunatan nishuta cheqnikuran (Hech 9.1, 2; 22.5). Ichaqa Jesucristopi iñispañan, Pabloqa huk law nacionniyoq runakunaman Jesucristomanta allin willakuykunata willananpaq riran (Hech 26.17-18; Gál 2.8).
2. Kay cartari, ¿hayk'aqtaq escribisqa karan? Kay cartaqa escribisqa kanman karan Jesucristopa nacesqanpa qepantan 60 otaq 63 watakunapin. Hinaspapas apóstol Pabloqa kay cartataqa escribinman karan Roma llaqtapi preso kashaspanmi. Kay carta apaqtaqmi karan Onésimo sutiyoq esclavo. Paymi apóstol Pablo willaqtin Jesucristopi iñiran.
3. Kay cartari, ¿pipaqtaq escribisqa karan? Kay cartaqa escribisqa karan Filemón sutiyoq runapaqmi. Filemonqa apóstol Pablopa ancha khuyakusqan amigonmi karan (Filem v.7). Apóstol Pablo willaqtinmi Filemonqa Señorninchis Jesucristopi iñiran (Filem v.19). Filemonqa Colosas llaqtapin tiyaran. Paymi karan Onésimo sutiyoq esclavopa patronnin. Filemonpa wasinpin Jesucristopi creeq creyentekunaqa huñunakuranku (Filem v.7).
4. Kay cartari, ¿imapaqtaq escribisqa karan? Kay cartaqa escribisqa karan, Onesimota Jesucristopi creesqanrayku ancha khuyakuywan Filemón wasinpi chashkinanpaqmi. Onesimoqa ñawpaqtaraqmi patronnin Filemonpa wasinmanta esclavon kashaspa ishkapakusqa (Filem v.11).
5. Kay cartapiri, ¿mayqen kaq versiculotaq aswan más importante yuyanapaq? Kay versiculon aswan más importanteqa: “…Noqaqa anchatapunin Onesimotaqa khuyakuni; qanqa noqamantapas aswan mastaraqchá khuyakunki. Saynaqa amañayá paytaqa runamasiykita hinañachu khuyakunki; aswanqa Jesucristopi creeqmasinchista hinañayá paytaqa khuyakunki” (Filem v.16).
6. Kay cartari, ¿imayna dividisqataq kashan? Kay cartaqa khayna dividisqan kashan:
(1) Cartapa qallariyninmanta (Filem v.1-3).
(2) Diosman graciasta apóstol Pablo qosqanmanta (Filem v.4-7).
(3) Onesimopaq huk favorta apóstol Pablo mañapusqanmanta (Filem v.8-25).
1
Cartapa qallariyninmanta
Ancha khuyasqay llank'aqmasiy Filemón, noqa Pablo hinallataq wawqenchis Timoteopiwanmi escribimushaykiku. Noqaqa preson kashani, Jesucristomanta willasqayrayku. Saynallataqmi noqaykuqa saludamuyku wasiykipi huñunakuq llapallan creyente masinchiskunata, hermananchis Apiata, hinallataq hermanonchis Arquipotawan ima. Arquipoqa soldado hinaraq llank'aqmasinchismi. Noqaykuqa, Dios Taytanchista hinallataq Señorninchis Jesucristotawanmi mañakushayku, tukuy imapi qankunata yanapasuspaykichis, hawkallata kawsachisunaykichispaq.
Filemonpa khuyakuyninmanta hinallataq iñiyninmantawan
Wawqéy Filemón, noqaqa Diosmanta mañakuspaymi, qanmanta yuyarispay, graciasta Diosman qoni. Noqaqa Señorninchis Jesucristota khuyakusqaykimanta, paypi iñisqaykimanta, hinallataq llapallan creyentekunata anchata khuyakusqaykimantawan iman uyarini. Noqaqa yachanin, Diospi cheqaqtapuni noqayku hina allinta confiasqaykimantaqa. Chaymi noqaqa Diosmanta qanpaq mañakushani, Diospi aswan mastaraq creenaykipaq, hinallataq Jesucristopi creesqanchisrayku, tukuy imapi bendecisqa kaspanchis, Diospa munasqanman hina allinta imatapas ruwaspa kawsananchispaq, saynapi hukkunapas chay iñiyninchista rikuspanku, paykunapas Diospi astawan creenankupaq. Wawqéy Filemón, noqapunin ancha kusisqa, hinallataq consuelasqa ima kashani, Señor Jesucristopi creeq masinchiskunata anchatapuni munakusqaykimanta, hinallataq kallpanchasqaykimantawan ima.
Onesimopaq huk favorta apóstol Pablo mañapusqanmanta
Noqaqa Jesucristopa apostolnin kasqayraykun, derechoyoq kani qanta kamachinaypaq, saynapi Diospa munasqanman hina imatapas ruwanaykipaq. Ichaqa aswanmi ancha khuyakuywan qanta valekuyki. Noqa Pabloqa kuraqñan kani; hinallataq Jesucristorayku preso kaspaymi, 10 ruegakuyki Onesimota allinta chashkinaykipaq. Payqa Jesucristopi creesqanraykun noqapa waway hina. Noqaqa kay carcelpi kashaspaymi, payman Diospa palabranmanta willarani. Chaymi payqa Jesucristopi creesqanrayku wawaypas kanman hina.
11 Onesimoqa ñawpaq tiempopiqa manan allintachu imapipas servisuranki. Kunanmi ichaqa qanpaqpas hinallataq noqapaqpas (Jesucristopi creesqanrayku) allin servicialña kapun. 12 Chaymi ancha munakusqay Onesimotaqa qanman kutichinpushayki. 13 Noqaqa preson kashani, Diosmanta allin willakuykunata willakusqayrayku. Chaymi noqaqa Onesimota munarani, qanpa rantiykita noqawan qepakuspa, yanapawananpaq. 14 Ichaqa manan noqaqa ni imatapas ruwaymanchu manaraq primerta qanta tapushaspayqa, saynapi kay favor mañakusqayta ama obligasqa hina ruwanaykipaq, aswanqa voluntadniykiman hina ruwanaykipaq. 15 Qanmantan Onesimoqa huk tiempo ishkapakuran. Ichaqa kunanmi qanman kutimuspa wañunankama qanta servisunki. 16 Hinaspapas payqa manañan huk esclavo hinañachu servisunki. Aswanqa khuyakusqanchis wawqenchis hinañan kanqa. Chaymi aswan más allin. Noqaqa anchatapunin Onesimotaqa khuyakuni; qanqa noqamantapas aswan mastaraqchá khuyakunki. Saynaqa amañayá paytaqa runamasiykita hinañachu khuyakunki; aswanqa Jesucristopi creeqmasinchista hinañayá paytaqa khuyakunki.
17 Sichus noqata rikuwanki Jesucristopi creeqmasiykita hina chayqa, imaynan noqatapas chashkiwashankiman hinayá Onesimotapas chashkiykuy. 18 Sichus ima mana allintapas Onesimoqa qanpa contraykipi ruwaran, otaq imamantapas debesuranki chayqa, noqapa cuentaymanyá churayuy, noqa qanman pagapunaypaq. 19 Noqaqa kikiy makiywanpunin kaytaqa qanman escribimushayki: Onesimopa ima debesusqaykitapas comprometekunin, qanman pagapunaypaq. Ichaqa qanpas debewashankin Jesucristopi iñisqaykimantaqa. Chay debewasqaykimantaqa manan noqaqa cobrashaykichu.
20 Saynaqa wawqéy Filemón, Diospi creeq runa kaspaykiqa, kay valekamusqayta uyariykuway. Chay favortaqa amayá noqaraykuchu ruway, aswanqa Jesucristota khuyakusqaykiraykuyá. (Qanpas hinallataq noqapas Jesucristopi creesqanchisraykun wawqentin kanchis). Saynata chay favorta ruwaspayá, kay llakisqa sonqoyta kusirichiy.
21 Kay cartataqa escribimuyki, kasukuq runa kasqaykita yachaspaymi. Chayraykun seguro kashani, kay nimusqaymantaqa aswan mastaraq ruwanaykimanta. 22 Hinallataqmi valekamuyki, wasiykipi huk kaqnin cuartota arreglaspa, chaypi samaykachiwanaykipaq. Hinaspapas Diosmanta noqapaq mañakuqtiykichismi, noqaqa confiashani, kay carcelmanta prontolla lloqsinaypaq. Sayna kaqtinqa, ichapas Dios permitiykuwanman qankunaman visitaq hamunaypaq.
Cartapa tukukuyninmanta
23 Jesucristorayku presomasiy wawqenchis Epafrasmi qankunaman saludota apachimusunkichis. 24 Saynallataqmi saludamusunkichis noqawan llank'aqmasiykunapas: Marcos, Aristarco, Demas, hinallataq Lucaspas.
25 Noqaqa Diosmantan mañakushani, Señorninchis Jesucristo qankunawan kaspa, tukuy imapi yanapasunaykichispaq. Amén.