17
Tesalónica marcacho Pablupa contran sharcuyashgan
Saypita Anfípolis y Apolonia marcacunapa päsar Pabluwan Silas Tesalónica marcaman chäyargan. Saychömi sinagoga cargan. Saymi sinagogaman imaypis aywashganno Pablo say sinagogamanpis aywargan. Saychömi quimsa sábado yachasergan: “Palabranchöga Tayta Diosninsi nimansi salvamagninsi wanunanpä cashganta y nircur cawarimunanpä cashgantami. Say guelgarashgannölami wanushganpita Jesusga cawarimush. Saynöpami musyansi salvamagninsi Cristo cashganta. Saycunatami noga wilacur puriycä” nir.
Sayno yachasiptinmi waquin Israel runacuna, waquin mana Israel runacuna y waquin rïca warmicunapis Jesucristuta chasquicuyargan. Israel runacunapa autoridänincunami isanga fiyu runacunata shuntaycur shimita goyargan Pablupa y Silaspa contran sharcuyänanpä. Say fiyu runacunanami asca runacunata shuntarcur Jasunpa wayinman rabiash aywayargan Pablutawan Silasta prësu sariyänanpä.
Saycho mana tariycurna Jasuntawan waquin wauguicunatana autoridäcunaman garachashga apayargan. Paycunami levantayargan: “¡Pablo y paywan pureg runacunami may-saychöpis lutanta yachaycäsin! ¡Cananga nogansimanna shayämush lutanta yachasimänansipä! ¡Jasunmi say runacunata wayinman posädasish! ¡Say runacunaga niyan Romacho mandamagninsi emperadorpitapis Jesús jutiyog runa más munayyog rey cashgantami! ¡Sayno niyashpanmi leyninsicunataga cäsucuyannasu!” nir.
Sayno niyaptinmi saycho cag runacuna y autoridäcunapis fiyupa rabiacuyargan. Sayno rabiacuyaptinpis Jasunwan waquin cag wauguicuna guellayta garantía churaycur yarguyargan.
Pabluwan Silas Berea marcacho Jesucristupa wilacuyninta wilacuyashgan
10 Say sacaymi Pablutawan Silasta waugui-panicuna cachayargan Berea marcaman. Bereaman chaycurmi sábado jamay junag aywayargan sinagogaman. 11 Berea marca runacunaga manami Tesalónica marcacho runacunanösu cayargan, sinöga Jesucristupa wilacuyninta cushishmi chasquicuyargan. Sayno carmi waran waran Pablo yachasishgancunata Tayta Diosninsipa palabranman tincusiyargan rasun cagta yachaycäsishganta musyayänanpä. 12 Say marcachöga Jesucristuta ascagmi chasquicuyargan, Israel runacuna y mana Israel runacunapis. Saynömi chasquicuyargan mana Israel rïca warmicunapis.
13 Berea marcachöna Pablo yachaycäsishganta wiyarmi Tesalónica marcacho contran cag runacuna Bereaman aywayargan saychöpis Pablupa contran sharcuyänanpä. 14 Saymi waugui-panicuna Pabluta gueshpisiyargan lamar cuchunman jucläpa aywacunanpä. Silaswan Timoteunami Bereacho quëdacuyargan. 15 Lamarpa cuchunman chaycurmi walquegnincuna Pabluta pushayargan Atenas marcaman. Saypitana Bereaman cutiyargan Silastawan Timoteuta Pablo cagman jucla cachayänanpä.
Atenas marcacho Jesucristupa wilacuyninta Pablo wilacushgan
16-17 Atenas marcacho Silastawan Timoteuta shuyacushganyagmi sinagogaman Pablo aywargan. Saychömi Israel runacunata y mana Israel runacunatapis tantyasergan Jesucristo pï-maytapis chasquicogcunataga salvananpä cashganta.
Saynöpis Atenas marca cällicunapa puriycashgancho Pablo ricargan asca ïdulucuna caycagta. Sayta ricarmi Pablo fiyupa laquicorgan. Saymi pläzacho caycag runacunata tantyasergan Jesucristuta chasquicur Tayta Dioslatana adorayänanpä.
18 Pläzachömi Epicúrio nishgan y Estoico nishgan yachag runacuna imaypis shuntacäyag. Saymi paycunatapis Pablo tantyasergan Jesucristupa ali wilacuyninta. Saynöpis wilapargan wanushcuna cawariyämunanpä cayashganta. Saycunapita tantyasiptinmi waquin runacuna niyargan: “Cayga yachag-tucushpan ¿imatarä parlacunpis?” Y waquinna niyargan: “Cayga mana reguishgansi dioscuna imapitacher parlapaycämansi.”
19-20 Sayno nirmi Pabluta pushargan yachag runacuna shuntacäyashgan Areópago nishganman. Saychömi wilanacuyänanpä mayor runacuna imaypis shuntacäyag. Say runacunami Pabluta niyargan: “Gam yachaycäsinqui imaypis mana wiyayashgätami. Say yachaycäsishgayquita nogacunapis shumag musyaytami munayä.”
21 (Atenas runacunaga y saycho tag jäpa runacunapis mushog yachasicuy captenga shumag mayaytami munayag. Nircurmi waran waran say wiyashgancunalapita parlayag.)
22 Saymi yachasishganta wiyayta munayaptin Pablo nergan: “¡Atenas runacuna! Asca dioscunata adorayänayquipä capillancunata rurayashgayquitami ricashcä. 23 Capillacunata ricapacur puriycashgächömi ricashcä juc capillacho guelgaraycagta: ‘Cay capillaga mana musyashgansi diospämi’ nir. Cananga mana musyaycarpis say adorashgayqui Dios pï cashgantapis gamcunata tantyasiyäshayqui.
24 “Paymi cay pasata y lapan imaycatapis camash. Ciëlutapis y cay pasatapis munaynincho sarararmi runa rurashgan capillacho tansu. 25 Paymi cawanansipä jämaytapis gomansi. Saynölami cawanansipä nistashgansicunatapis puestupämansi. Manami nogansisu payta imatapis puestupansi, sinöga paymi nogansita lapantapis puestupämansi.
26 “Juc runalata camashganpitami ascaman mirashcansi. Paymi destinamashcansi maycho tänansipä y imay wanunansipäpis. 27-28 Cananpis pay mana yanapämashgaga manami cawashwansu. Sayno captenga manami ajasu caycan Dios cashganta tantyacunansipä. Marca mayiquipis shumag yarpachacurir cayno nirmi unay guelgargan: ‘Lapansitapis Tayta Diosninsimi camamashcansi.’
29 “Sayno caycaptenga ama yarpäshunsu goripita, guellaypita, o rumipita rurashgan ïdulucunano Tayta Dios cashganta. 30 Ïduluno cashganta runacuna yarpäyaptinpis naupataga manami castigargansu. Cananmi isanga lapan runacunata nican ídolo adorayta cacharir pay munashgannöna cawayänanpä. 31 Pay munashganno mana cawagcunata juc junag juzgananpämi juc runata churash. Say runa pï cashgantapis musyanansipämi wanushganpita cawarisimush.”
32 Wanushganpita cawarimushganta Pablo niptinmi waquin runacuna burlacur asipäyargan. Waquin runacunanami niyargan: “Yapaypis cutiycalämunqui, taytay, mastapis tantyasiyämänayquipä.”
33 Saypitanami say mayor runacuna shuntacäyashganpita Pablo aywacorgan. 34 Sayno captinpis juc ishcay runacunalami Pablo wilapashgancunata chasquicuyargan. Paycunachömi Areopagucho shuntacag autoridä Dionisio jutiyog runapis cargan. Nircur Dámaris jutiyog warmi y más waquin cagpis Pablo wilacushganta chasquicuyargan.