2
Jerusalencho cag apostolcuna Pabluta chasquicuyashgan
Saypita chunca chuscu (14) watatarämi Bernabëwan Jerusalenman yapay cutergä Tituta pushacurcur. Sayman cutergä Tayta Diosninsi aywanäpä tantyasimash captinmi. Mana Israel runacunata imata wilapashgätapis Jerusalencho cag apostolcuna manami musyayargansu. Saymi paycunawan shuntacar tantyasishcä: “Maypa aywarpis mana Israel runacunata wilapä cuerpunta mana señalacurpis Jesucristuta chasquicuptin Tayta Diosninsi jusancunata perdonananpä cashganta.” Sayno nir tantyasergä apostolcuna lutanta yachaycäsishgäta mana yarpäyänanpämi. Lutanta yachasishgäta paycuna yarpäyaptin rimanacuyaptëga wilacushgäpis manacaglapämi canman cargan. Saymi wilacushgäta tantyasiptë paycuna niyämargan ali wilacushgäta. Noga tantyashgänölami paycunapis tantyayash cuerpunta mana señalacuptinpis Tayta Diosninsi runacunata salvananpä cashganta. Saymi mana Israel runa cashganta musyarpis Tituta obligayargansu cuerpunta señalacunanpä.
Tito señalacunanpä o mana señalacunanpäpis sayno wilanacuyargä waquin Israel runacuna shuntacäyashgä cagcho señalacunanpä niptinmi. Paycuna mana parlacuyaptenga manami pipis parlacunmansu cargan Tito señalacush o mana señalacush cashganpita. Señalacunanpä obligayta munag runacunaga Jesucristuta chasquicuyashganta nicarpis manami rasunpaypasu payta chasquicuyash. Paycunaga niyan Moisés guelgashgan leycuna lapanta cumplinansipä cashgantami. Sayno yachasiyaptinmi nogacunaga michäyashcä manana yachasiyänanpä. Nogacunaga manami munayäsu Jesucristupa ali wilacuyninman pipis lutan yarpaycunata tacurcur yachasiyänanta.
Mana Israel runacunata imata yachasishgätapis wilapaptë Jerusalencho cag apostolcuna tantyacuyashpan cushicuyarganmi. Wilacunäta paycuna michäyämaptinpis Tayta Diosninsi tantyasimashgannölami imaypis wilacushä. Wilacunäta michäyämaptenga apostolcuna cayaptinpis Tayta Diosninsi juzgangapämi. 7-8 Imano captinpis paycuna manami michäyämargansu, sinöga tantyargan mana Israel runacunata wilapänäpä Tayta Diosninsi churamashgantami. Saymi paycunaga niyämargan: “Israel runacunata wilapänanpä Pedruta Tayta Diosninsi churashgannömi gamtapis Tayta Diosninsi churashushcanqui mana Israel runacunata wilapänayquipä.”
Sayno captinmi Santiago, Pedro y Juanpis tantyayargan ali wilacuyninta wilacur purinäpä Tayta Diosninsi acramashganta. Saymi Bernabëtawan nogata maquinta goyämargan nogacunapis paycunanöla wilacog cayashgäta waugui-panicuna musyayänanpä. Saypitanami wilanacuyargä paycuna Israel runacunaman ali wilacuyta wilacog aywayänanpä y nogacunana mana Israel runacunaman ali wilacuyta wilacog aywayänäpä. 10 Saynöpis paycuna niyämargan may-saychöpis muchogcunapä ofrendata shuntayänäpä. Paycuna niyashgannölami nogapis naupapita-pasa muchogcunapä ofrendata shuntayta munargä.
Pedruta Pablo olgutupashgan
11-12 Saypita Antioquiaman Pedro chaycamur mana Israel waugui-panicunawan cushishmi shuntacaycur micuyag. Santiaguwan pureg wauguicuna chämuptinmi isanga jamuräyänanta mansacushpan mana Israel waugui-panicunawan shuntacargannasu.* 13 Pedruta ricacurmi waquin waugui-panicunapis y Bernabëpis mana Israel waugui-panicunawan micuyänanpä manana shuntacäyargannasu. 14 Sayno manana shuntacäyaptinmi waugui-panicunapa naupancho Pedruta cayno olgutupargä: “Mana Israel waugui-panicunawan micunayquipä shuntacayta mana munarga manacagmanmi paycunata churaycanqui. Quiquiquipis mana Israel runano cawaycarga ¿imanirtä munaycanqui paycunawan micunayquipä Israel runacunanörä cawayänanta?
15-16 “Yurishgansipita-pasa Israel runa caycar Moisés guelgashgan leycunata cumplish carpis cananga tantyacunsi say leycunata cumplishgalanwan pipis mana salvacushgantami. Saymi nogansega Jesucristuta chasquicur payman yäracuycansi Tayta Diosninsi perdonamänansipä.” Sayno nirmi Pedruta tantyasergä.
17 Leycunata cumplir salvacunansipa trucanga Jesucristuta chasquicurmi salvacushcansi. Sayno captinmi waquin Israel mayëcuna niyan Jesucristuta chasquicushgansipita jusayog cashgansita. Paycuna sayno niyaptinpis manami rasunpaypasu jusayog caycansi. 18-19 Moisés guelgashgan leycunata liyir tantyansi Jesucristo shamushgana captin say leycunapa munaynincho manana cawanansipä cashganta, sinöga Jesucristupa maquinchöna cawanansipä cashgantami. Sayno caycaptenga say leycunapa munaynincho yapay cawarga Tayta Diosninsita manami cäsucuycansisu. Jesucristupa maquincho cawarrämi Tayta Diosninsita cäsucuycansi.
20 Jesucristuta chasquicush carmi pay cruzcho wanush cashganno nogapis jusalicuypä wanushnöna caycä. Saymi quiquin Jesucristo yanapaycäman Tayta Diosninsi munashganno cawanäpä. Saymi cawashgäyäga Tayta Diospa surin Jesucristuman yäracur cawaycä. Paymi cuyamashpansi nogansi-raycu cruzcho wanush. 21 Manami Moisés guelgashgan leycunata manacagmansu churaycä. Sayno captinpis say leycuna manami perdonash canansipäsu caycan. Moisés guelgashgan leycunata cäsucushgarä Tayta Dios perdonamashgaga walälami Jesucristo cruzcho wanunmanpis cargan.
* 2:11-12 Moisés guelgashgan leycuna nishganno Israel runacuna waquin uywacunata manami micuyargansu. Mana Israel runacunami isanga micuyargan Israel runacuna mana micushgan cag uywacunata. Saymi Israel runacunaga mana Israel runacunata segaypa melanäyashpan paycunawan shuntacaytapis munayargansu.