4
Tayta Diosninsi promitishgan jamayta tarinansipä cashgan
Unay Israel runacunata Canaán nacionman yaycasinanpä promitishgannölami nogansitapis Tayta Diosninsi nicämansi gloriaman pushamänansipä cashganta. Sayno nicämashgaga cuidä mana cäsucog cashwan. Mana cäsucog carga manami gloriaman chäshunpäsu. 2-4 Nogansi Jesucristupa wilacuyninta musyashgansinömi unay Israel runacunapis musyayargan Tayta Dios nishganta. Musyaycarpis mana cäsucuyashganpitami Tayta Dios nergan: “Paycunaga promitishgä jamayta manami imaypis tariyangasu.”* Tayta Dios nishganno say jamayta paycuna mana tariyaptinpis nogansimi isanga cäsucog carga tarishunpä. Say jamayga canga Tayta Dios lapanta camayta ushasquir jamashgannömi. Tayta Diosninsi jamashganpitaga palabranchöpis caynömi nican: “Lapanta camarcurmi ganchis cag junagcho Tayta Dios jamargan.”*
Saymi gloriaman chaptinsi cay pasacho nacashgansipita Tayta Diosninsi jamayta gomäshunpä. Sayno captinpis mana cäsucogcunaga manami say jamayta tariyangasu. Paycunapäga Tayta Diospa palabrancho caynömi nican: “Paycunaga promitishgä jamayta manami imaypis tariyangasu.”*
Say nishgannölami unay Israel runacuna mana cäsucog cayashpan Tayta Dios promitishgan jamayta tariyargansu. Sayno captinpis nogansega Tayta Diosninsi promitimashgansi jamayta chasquishunpä pay nishgancunata cäsucurmi. Say jamayta chasquinansipämi Tayta Diosninsi rey Davidta tantyasergan guelgananpä:
“Shonguyquicunata chucruyäsiyänayquipa trucanga Tayta Dios nishushgayquita canan junag jucla wiyacuyay.”*
Tayta Dios nishganta chasquicur nogansipis promitishgan jamayta chasquinansipä captenga ama yarpäshunsu Canaán nacioncho unay Israel runacuna say jamayta tariyashganta. Canaánman yaycur say jamayta tariyash captenga Tayta Diosninsi manami promitimashwansu cargan say jamayta tarinansipä cashganta. Say jamayga canga rasunpaypa cag jamaymi. 10 Cay pasata camar usharcur Tayta Diosninsi jamashgannömi nogansipis nacashgansicunapita jamar gloriacho payta cushish alabashunpä. 11 Sayno caycaptenga shumag yarpachacushun gloriaman char say jamayta tarinansipä. Cuidä Israel runacuna mana wiyacog cayashganpita Canaán nacionman mana yaycuyashganno nogansipis mana wiyacog cashgansipita gloriaman yaycushwansu.
12 Tayta Diosninsipa palabranga munayyogmi caycan. Saymi ishcan wagtanpa ali afilash espädano car shongunsimanpis, yarpayninsimanpis y togshunsimanpis chaycun imano cashgansitapis tantyasimänansipä. 13 Lapan camashgancuna nawilancho captinmi Tayta Diosninsipita pacacuyta camäpacunsisu. Imata rurashgapis payga ricaycämansimi. Saymi lutanta rurashgansitapis parlashgansitapis juzgamäshunpä.
Lapanpitapis más munayyog mandag cüra Jesucristo cashgan
14 Tayta Diosninsipa surin Jesucristo gloriacho mandag cüransimi caycan. Sayno caycaptenga payman yäracur mana ajayaypa Tayta Dios munashganno imaypis cawashun. 15 Cay pasacho caycaptinmi Jesucristuta Satanás jusalicasiyta munargan. Sayno munaptinpis Jesucristoga manami jusalicushgasu. Saymi nogansitapis Satanás jusalicasiyta munamashgaga Jesucristo tantyaycan tentación imano cashgantapis. Sayta tantyarmi yanapämansi tentacionta mana cäsupänansipä.
16 Imaypis yanapämänansipä caycaptenga cuyapäcog Diosninsita mana mansacuypa manacushun. Payta manacorga trönuncho paywan parlaycagnömi caycansi. Tayta Diosninsita manacushgaga ima nacaycho cashgapis pay yanapämäshunmi.
* 4:2-4 Salmo 95.11 * 4:2-4 Génesis 2.2 * 4:5 Salmo 95.11 * 4:7 Salmo 95.7-8