5
Diosga gopäcamanga imaycamas cawacug cuerputam
Noganchi musyayanchim cay pachachru cuerpunchi juc toldunuysi ushacagla almanchipag canganta, jinaman musyayanchitan cay toldunuyla cayag cuerpunchi wanuruptinga juc wayita gognuysi Diosninchi juc mushog cuerpu mana wanuy yachragta gomänanchitas. Chay mushog cuerputaga Dios gomäshun manam runacuna rurangantachu. Chaymi nogacunaga alisca munarcayä nä mushog cuerpuyog cayta. Chay mushog cuerpuga almanchipag cayan juc jacunuymi mana garapachranuy cananpag. Chaypitas nogacunaga munarcayä cawayälarmi cay wanucug cuerpücuna, chay mushog cuerpuman nä muyunanta. Nogacuna manam munapäcüchu almäcuna juc garapachranuy cananta, antis nä munarcayä chay mushog cuerpuyog caytam, juc mushog jacuta jacucuy munagnuysi. Chaynuypa cay wanucug cuerpücuna imaycamas cawacug mushog cuerpuman muyunanpag. Nätan Diosga runanman muyuchimaranchi chay mushog cuerputa gomänanchipagmi, jinaman paytan cachramura Santu Espiritutas chay mushog cuerpu gomänanchi cayagta musyachimänanchipag. Chaymi “Diosga razonpam ruranga” nir, chaynuyla yupachicuyar cawayanchi. Nätan nogacunaga musyarcayämi cay pachachru cawarcayangäcama cay aycha cuerpuwan cayar Munayniyog Jesuspita caruchrünuyrag carcayangäta. Antis cawarcayä payman yupachicuyarmi canan mana ricapurcayarsi. Nätan razonpam paylaman yupachicurcayä. Chaura munarcayä cay wanug cuerpupita yargorcur nä Munayniyog Jesuscagman aywacuytam. Chaymi nogacunaga imanaypanuysi Diosninchi munangannuy alita rurayar cawarcayä. Chaynuy cawaytam nogacuna munapäcü cay wanug cuerpuwanrag cayarsi u jana pachata aywacursi. 10 Noganchiga lapanchis juc fiyisnuysi cayag Cristopa naupanman aywachisharan cashun, chaychru pay juchanchita taripämänanchipag. Chaychrümi lapanchita nimäshun cay wanucug cuerpuwan cayar payta ali servinganchipitas u mana ali servinganchitas. Chaura Dios munangannuy cawagcunaga alipa ricasham capäcunga, nätan chaynuy mana cawagcunaga lutanpag ricasham capäcunga.
Runacuna Dioswan amistapäcunanpagmi nogaga yachrayächï
11 Chaymi nogacunaga Munayniyog Jesusta manchacur alita rurayar cawarcayä. Chaynuy cawarcayangäta Diosga shumagmi musyayan. Nätan nogacunapita gamcunas shumag musyapäcunaytam munarcayä. 12 Chaynuy nircayag manam alinninpag ricapäcamänayta munarchu, antis nircayag nogacunapita alicagta chay conträ rimagcunapa naupanchru rimapäcunaypagmi. Chaycunaga lutan carcayarmi alitucur, olgotucusha nogacunapa conträ lutanta imatas yanga rimarcayan. 13 Chaura gamcunapita waquinniquicunaga nogacunata ricarcayämanqui fisyun perdisha runapagmi Dios munangannuy cawapäcungäpita. Nätan waquinniqui ali fisyogpag ricarcayämangayga alim cayan, chaymi ali cawarcayä yanapapäcunag raygo. 14 Chaypitas nogacunaga Cristo chaynuyla cuyayämanganchita musyarmi willapacurcayä paypita. Chaymi willapacurcayä Cristo cuyamarninchi lapan juchasapapa trucan alisca cunchur wanunganta. Cananga chaymi Diosga juchanchicunapita wanushapagnuy ricamarninchi juchanchicunapita perdonayämanchi. 15 Chaura Cristoga wanusha lapanchipa trucanchim pi may cawayagcunas nä mana shongon munangannuy cawapäcunanpag, antis pay munangannuy cawapäcunanpagmi.
16 Chaymi nogacunaga Diospa runanpitaga nä mana pipitas lutanta pinsiapäcüchu. Lutantaga pinsiapäcun Diosman mana yupachicug runacunalam. Unayga chaynuymi nogacunas pinsiapäcurä Cristopita. Cananga nä manam chaynuychu pinsiapäcü paypita. 17 Chaura pi maysi Jesucristoman yupachicugga muyun nä mushog runamanmi. Manam nä cawan unay cawangannuychu lutanlata rurayar, antis muyun ali rurag runamanmi. 18 Chaynuy ali cawagman Diosmi muyuchimasha canchi. Payga noganchipa trucanchi wanunanpagmi Cristota cachramusha. Nätan paymi nogacunataga cachrarcayäman runacunata “Quiquiquicamas, jinaman Dioswansi amistarcur ali cawapäcuy” nipäcunagpagsi. 19 Chaura Cristo juchasapacunapa trucan wanunganpam cay pachachru runacunaga Dioswan nä amistarcayan. Chaymi Dioswanga nä amistashacunataga nä mana cunchuchingachu pitas. Chay lapanpita willapacurcänäpagmi Diosga cachrararcayäman. 20 Chaymi paypa willapanta gamcunata willapäcur Cristo quiquin ningannuy cay nircayag: Amanar nä masta juchäcurcaychu, jinaman “Juchaycunapita Diosta perdonämay” nipäcuy. Chauragar Dioswan amistapäcuy. 21 Cristoga manam pasay juchäcushachu, jinatam Diosga noganchi juchasapacunapa trucanchi wanunanpag nisha. Chaura chaynuy wanunganpam Diosga mana juchaynagpag ricayämanchi.