11
Dioswan rimanapag Jesús yachrachingan
(Mt 6.9-15; 7.7-11)
Jucpaychru Jesusga Taytanwanmi rimayara juc pampachru. Nä rimayta usharuptinmi juc discïpulunga nira: “Tayta, yachrachipäcamay Dioswan rimayta, Bautizag Juan discïpuluncunata yachrachingannuy”.
Niptinmi Jesusga nira: “Dioswan rimarga cay nipäcunquim:
‘Jana pachachru cayag Tayta Diosnïcuna,
gamga lapan juchapita caruchrümi cayanqui,
shamuynar mandagnïcuna canaypag.
Canan junag gopäcamay micunäcunata.
Nätan jucha rurapäcungäcunapita perdonayärimay,
lutan ruramagnïcunata perdonapäcungänuy.
Jinaman lutan rurachiyta Asyag munapäcamaptin amar cachraripäcuychu’ ”.
Chay nircurmi Jesús cay nira: “Maygaypas canman cuyanacungay runa, payman chraupi pagas aywar ninquiman: ‘Prestayämaynar quima tantalata. Juc cuyanacungä runam chayrag chraramun jucläpita. Manam capanmanchu imas garacunäpag’.
Niptiquim, chay cuyanacungayga wayin ruyipita nimunman: ‘Ama gayarämaychu. Wayïsi shumag wichrgasham cayan, nätan wamracunatam oglayä’. Chaynuy niyarsi chay cuyanacurcangay runaga, mana munayarsi sharcamunmanmi yapay yapay gayachracurcaptiquiga. Jinarcurmi gorärishunquiman lapan manacungayta.
Chaymi nircayag: Manacurcay Diosta, payga yanapapäcushunquim. Ashipäcurga, taripäcunquim. Gayacurcaptiquiga, mayapäcushunquim. 10 Pi maysi Diosta manacugga, chrasquinmi, ashigsi tarinmi. Diosta gayacugsi cayan mayasham.
11 Gamcunapita maygaytas wamray pescäduta manacurcäshuptiqui, ¿culebrata gorärinquimanchu? 12 Nätan ruruta manacurcäshuptiqui, ¿alacrán curuta gorärinquimanchu? 13 Gamcunaga lutancama carcayarsi alicagtam gorcayanqui wamraycunata. Manacurcaptiquiga masran jana pachachru Taytaycunaga yanapapäcushunquis Santu Espiritunwan ali rurayta”.
“Asyagpa munayninwanmi Jesusga runacunata cuticächin” nipäcungan
(Mt 12.22-30; Mr 3.20-27)
14 Chaypitam juc junagchru Jesusga gargora lutan espirituta juc runapita. Chayga chay runatam mana rimachinagchu. Nä lutan espirituta Jesús gargoruptinga chay runa rimariruram. Chayta chranin runa ricarärir mayacasha niragmi ricacarärira. 15 Nätan waquincag runacunam nipäcura: “Cay runaga lutan espirituta gargoyan, chay lutan espiritupa mandagnin Beelzebüpa munayninwanmi” nir. 16 Nätan waquinga lutan rurachiyta munarmi Jesusta nipäcura, munayninwan imatas jana pachapita ricacächimunanta.
17 Chay lutan pinsiarcayanganta musyarurmi Jesusga nira: “May nacionchrüsi runacuna punta punta raquicarurga quiquincamam peliayälar ushanacurcan. Chaynuytan juc wayilachru yachragcunas chay castala cayarsi raquicarärirga quiquincamam limpu ushanacarärin. 18 Chaynuymi Asyagsi quiquincama gargonacurga, quiquincamam ushanacarärinman. Cayta nircayag: ‘Quiquin Asyagpa munayninwanmi, lutan espiritupa cachran ruragcunata gargoyan’ nipäcamaptiquim. 19 Chaura noga chay Beelzebüpa munayninwan lutan espiritucunata gargoyaptïga, nätan Israel castapita waquinniquicunaga, ¿pipa munayninwantag gargorcayanqui? Nogatanuy paycunatas nipäcuptiquiga, paycunataga ‘Manam chaynuychu’ nirärishunquimanmi. 20 Nätan lutan espiritucunata Diospa munayninwan noga gargoyaptïga, chaura nämau chraramun Diospa munayninchru cawapäcunay wichan.
21 Juc calpanlan runa alisca camapacusha wayinchru cayaptin, ima-aygansi pachalanmi cacun. 22 Nätan paypita mas calpayog runa sharamurmi ichaga yalirunman. Jinarcurmi guechrurunman chay arman yupachicuyangantas. Chaypitam apacunman lapan ima-aygantas.
23 Chaymi pisi wacga manam alitachu ruran nimagga, nä conträ cayan. Nätan pisi nogata mana yanapämarga runäcunatam wichicayächin”.
Lutan espiritucuna gangalanta runaman cutiyungan
(Mt 12.43-45)
24 “Chaura runapita lutan espíritu nä yargorurga, purin chaqui pampacunapam ‘Maychrütag jamayüman’ nir ashiyar. Chaypita jamananpag mana tarirga, ‘Mä cutishag yargocungä runaman’ ninmi. 25 Nä cutirurga, chay runata tarin juc wayi alisca shumag pichachracushatanuysi, jinaman chrurachracushanuysi cayagtam. 26 Chaynuyta tarirur lutan espirituga, ‘Caychrümi yapay yachrashag’ nirmi, cuticun lutan espiritu-mayincunaman. Chaypitam pushamun ganchrista, quiquinpitas mas juyunnincunata. Chaura chay runaga naupa canganpitaga mas lutan ruragmanmi muyun”.
27 Chay nir Jesús rimayaptinmi juc warmi chay achca runacagpita lapan calpanpa cay niramun: “¡Ima cushisharag cayan gamta wachrashugniqui, jinaman chuchushugniqui warmi!”
28 Niptinmi Jesusga cay nin: “Antis cushishaga capäcunman Dios ninganta mayacugcunam, jinaman cäsucugcunam”.
Munayniquiwan imalatas ruray nipäcunganpita Jesús rimangan
(Mt 12.38-42; Mr 8.12)
29 Chaura nä chranin runacuna Jesuscagman gotucarcayämuptinmi Jesusga cay nira: “Gamcunaga carcayanqui lutancamam, munaynïwan imatas ruranalätam munarcayanqui. Nätan manam ruray nircayämangaytaga rurashagchu. Antis ricapäcunquiga Diospa unay willacugnin Jonaswannuysi ruracaglatam. 30 Jonastachu Ninivechru runacuna musyarärira Dios cachramunganta. Chaynuymi noga jana pachapita shamusha runapitas juc junagga musyapäcunqui Diospita shamusha cangäta. 31 Chaura juchacunata Dios taripänan junagga Arabiachru mandag warmiga wanushapita cawacaramur: ‘Diosta mana chrasquicurcanganpita cunchuchisha capäcuchun’ nipäcushunquim. Chay warmiga aywamura caru nacionpitam Jerusalenta, Rey Salomón rimanganta mayacunanpag. Nätan nogaga caychru cayä Salomonpitas mas munayniyogmi. 32 Chaynuytan Ninivechru cagcunas wanushapita cawacarcamur ‘Diosta mana chrasquicurcanganpita cunchuchisha capäcuchun’ nipäcushunqui. Paycunaga Diosman cutipäcuram Jonasta mayacur, nätan nogaga caychru cayä Jonaspitas mas munayniyogmi”.
Ñawinchiga achquinuymi
(Mt 5.15; 6.22-23)
33 “Manam pisi achquita ratarcachirga, pacarunchu u imawansi chaparunchu. Antis chrurcun chruracunanmanmi, wayiman yaycugcunata achicyapänanpag. 34 Chaura ñawiqui shumag ricapugnuysi Diospa willapanta shumag tantiaptiquiga alila rurag runam canqui. Nätan ñawiqui mana shumag ricapugnuysi Diospa willapanta mana shumag tantiarga lutanla rurag runam canqui. 35 Nätan ichic ichiclata tantiayarsi mana masta tantiayta munarga, mana pasay tantiag runamanmi muyunqui. 36 Chaura Diospa willapanta shumag tantiaptiquiga, jinaman tantiangaynuy cawarga, canqui alisca shumag achicyag achquinuymi. Chaura gamga manam lutan rurag runachu canqui”.
Fariseocunawan Moisés isquirbinganpita yachrachigcuna cunchunanpita Jesús rimangan
(Mt 23.1-36; Mr 12.38-40; Lc 20.45-47)
37 Chaychru Jesús nä rimayta usharuptinmi, juc fariseo runaga “Wayïta aywashun micug” nira.
Niptin Jesusga nä wayiman chrarurga micucurcänancagman yaycurcur tayucura. 38 Nätan chay pushag runaga mayacasha niragmi ricacarura, mana maquinta maylacular micunanpag tayuruptin. 39 Chaura Jesusga nirunmi chay runata: “Gamcuna fariseocunaga, wishgocunata pucucunata janalanpa maylagnuymi ali rurag nirag carcayanqui, nätan shongoycunaga manam alichu suwacuycunawan, jinaman lutan ruraycunawan. 40 ¡Gotara runacuna! ¿Manachu musyapäcunqui janan cuerpuycuna rurag Dios shongoycunatas ruranganta? 41 Gamcuna imalatas rurarga rurapäcuy lapan shongoycunapa. Chaynuy rurarga, alim capäcunqui Diospag.
42 Alisca cunchuchisham capäcunqui, fariseocuna. Gamcunaga yarpaylapam Diosta gorcayanqui chruncapita jucta, mentatas rüdatas, jinaman lapan ima-ayga verdüracunapitas. Nätan ali ruraytawan, lapan shongoypa Diosta cuyaytam icha gongarärinquiga. Chaytam naupataga rurapäcunquiman cara, mana chay naupa rurarcayangayta gongalar.
43 Alisca cunchuchisham capäcunqui fariseo runacuna. Gamcunaga Israel castacuna gotucarcänan wayichrüsi, alinnin tayucunachrüran tayucuyta munarcayanqui. Pläzachrüsi lapan runapitas saludasha caytaran munarcayanqui.
44 Gamcunaga alisca cunchuchisham capäcunqui. Gamcunaga carcayanqui pampachru runa enterrasha mana ricacagnuymi. Chaytachu runacuna mana ricacaptin jarur juchäcurcan. Chaynuymi gamcunaga runacunata lutanta rurarcayächinqui”.
45 Chaynuy niruptinga, Moisés isquirbinganpita yachrachigga cay ninmi: “Tayta, chaynuy nirga nogacunatawanmi ashlircayämanqui”.
46 Niptin Jesusga cay niram: “Gamcunas alisca cunchuchisham capäcunqui Moisés isquirbinganpita yachrachigcuna. Gamcunaga juc runa lasagta guepiyaptin, jananman masta chrurcapagnuymi, Dios ninganman masta yaparcur yachrarcayächinqui. Chaytaga manam pi runas rurayta atipanchu. Nätan gamcunaga manatan yanapapäcunquis ni manatan rurapäcunquipishchu yachrachipäcungaynuyga.
47 Gamcunaga alisca cunchuchisham capäcunqui. Unay awilluycuna Diospa willacugnincunata wanurcachir enterrapäcunganta, cuyagtucur uryapapäcungaypita. 48 Chaynuy rurapäcur aygas mayapam carcayanqui unay awilluycunanuysi lutancama. Paycuna wanurcachir enterrapäcungantam gamcunaga alchaparcayanqui”.
49 Chaymi Diosga alisca yachrag cayninchru cay nira: “Paycunaman cachrashagmi willacugnïcunatawan cachrä ruragcunata. Paycunapitam waquinta wanuchipäcunga. Nätan waquintam ashipäcunga wanuchipäcunanpag. 50 Chaymi Diosga gamcunataga juchaycunapita taripapäcushunqui cay pachata camacanganpita canancama, willacugnincunata wanuchipäcungaypita. 51 Chaynuy ruranga Abel wanungan junagpita Zacariasta wanuchipäcungancamam. Zacariasta wanurärichira Diospa wayin ruyichrümi chay altarwan tincucugchru. Diosga razonpam gamcunataga juchachapäcushunqui lapan willacugnin wanushacunapita. 52 Aliscam cunchupäcunqui Moisés isquirbinganpita yachrachigcuna. Gamcunaga wayipa llävinta charicuyugnuymi ali yachrayta pacararcayächinqui. Nätan manam ni quiquiquicunas yachracurcanquichu, ni manatan munapäcunquichu pi yachracunantas”.
53 Chaynuypa Jesús niruptinga, Moisés isquirbinganpita yachrachigcunawan fariseocunaga alicusam piñäcarärira Jesuspag. Jinaman yangam tapupayta galacayärira ima-aygacunapitas.
54 “Pagta imalatas lutanta rimarachichwan” nir, chaypita juchachapäcunan raygo.