3
Pablu wawkinkunata paninkunata roygan paypa oranankunapa.
Wawkinikuna, panikuna, Señorninchi Jesukristupa yachachikunanta kushikushpa allita chaskishkankichi. Chayrayku roygaykichi ñukaykunapa Tata Diosta royganaykichipa tukuy partikunaman riptinikuna allita yachachikunaynikunapa. Chashna allita yachachikuptinikuna aypa runakuna kankunashina Jesukristu yachachikushkanta allita chaskinkasapa. Manara tukuy runakuna Jesukristuta kreyinsaparachu. Chayrayku Tata Diosta roygaychi sakra mana alli rurak runakunamanta amachawanankunapa.
Jesukristu alli rurak kashpa kankunata sukaman allita yanapashunkichi allita rurashpa kawsanaykichipa. Amachashunkichi ama supay wakllichishunaykichipa. Jesukristu sukaman yanapawaptinkuna ñukaykuna yachanisapa kankuna yachachishkaynikunata allita kreyishpa kawsaykanaykichita. Yachanisapa allita kasushpa katinaykichita.
Tata Diosta roygani yanapashunaykichipa sukta sukta allita kuyanaykichipa. Roygani padesishpaykichipish Jesukristushina mana sampayashpa allita rurashpalla kawsanaykichipa.
Pablu yachachiwanchisapa allita trabajananchikunapa.
Wawkinikuna, paninikuna, Jesukristu ñukaykunata yachachiwaptinkuna willaykichi tukuy mana trabajanayak wawkinchikunamanta ashunaykichipa. Sukkuna yachachishkaynikunata mana kasunayaptinkuna paykunamanta ashuychi. Yachankichi ñukaykuna kankunawan kashpaynikuna mana killakushpa sukaman trabajashpa kawsashkaynikunata. Chashnashina kankunapish mana killakushpa trabajashpa kawsaychi. Kankunawan kashpaynikuna tukuy mikushkaynikunapa pagarashkaykichi. Diyapi tutapi sukaman trabajashkanisapa ama amichinaynikunapa mikunaynikunata mañashpa. Alli kanman karkan kankunata mikunaynikunata mañanaynikunapa. Mana nimata mañashpaynikuna trabajarkanisapa ñukaykunata kawawashpaykichi yachanaykichipa allita trabajayta. 10 Kankunawan kashpaynikuna kayta yachachishkaykichi: Suk wawkinchi mana trabajanayashpa ama mikuchunchu.
11 Yachashkanisapa suk kankunashi mana trabajanayankichichu. Wasin wasin chapakuypishi puriykankichi. 12 Jesukristu yachachiwaptinkuna chay mana trabajanayak wawkinchikunata willanisapa: Kushikushpalla mikunankunapa trabajachunsapa.
13 Wawkinikuna, paninikuna, ama shaykuychichu allita rurashpa kawsayta. 14 Suk wawkinchi suk paninchi kay yachachishkaynikunata mana allita kasushpa kawsaptin ama paywan tantanakuychichu. Payta mana kasuptikichi mana alli rurashkankunamanta pinkakunka. 15 Chay mana kasukunayak wawkinchita paninchita ama chikniychichu. Wawkinchi paninchi kaptinkuna kuyashpalla yachachiychi kashkan allita rurashpa kawsanankunapa.
Pablu kartanta tukuchashpa wawkinkunata rimachinsapa.
16 Kushichikuk Señorninchi Jesukristuta roygani tukuy tiempu kankunatapish kushichishunaykichipa. Payta roygani kankunawan tantalla kawsananpa.
17 Ñuka Pablu kay kartata tukuchashpa kikini makiniwan killkashpa rimachiykichi.
Tukuy kartaynikunata tukuchashpayni shutinita killkani yachanaykichipa ñuka kikini killkashkaynita. 18 Munani Señorninchi Jesukristu tukuy kankunata sukaman yanapashunaykichipa.
Chayllata ñuka Pablu killkashkaykichi.