Los Hechos de los Apostoles
1
Lucas Teofiloma cuti quillcan
Ñáuca llaquishca Teófilo, canda ñaupa quillcasha tucui Jesus rashcagunatas pai yachachishcagunatas quillcashcani. Jesus purishca urasmanda jahuama apaitucuna urasgama pai rashcamanda canda quillcashcani. Paiga chunga ishcai (12) runagunata japira paihua shimita apasha cuintangahua. Diospa Samai yuyaihuanmi Jesusca pai japishca runagunama cuintasha paiguna imata rangaraushcata yachachira.
Huañushcahuasha cuti causarisha paigunahuacpi ricurirami. Chasna ricurisha chuscu chunga (40) punzha tuputa ashcata rasha ricuchira pai sirtu causarishcata. Chasnallata Diospa ali mandanamanda paigunahuan cuintasha purira.
Jesus puchucai punzhai rimashca shimigunamanda
Pai japishca runagunahuan tiyaushcaibi Jesus paigunata rimara, Jerusalenmanda ama llucshinguichichu, Yaya Dios rimashca shimi pactarinagama chillai chapaichi. Ñáuca ñaupa cangunata chi rimashcataga yachanguichi nira. Huañuc Bautisac Juan yacuibi bautisara. Chasnallatami ashilla punzhahuasha Diospa Samai bautisashca tucunguichi nira.
Chasna paiguna Jesushuan tandarisha tiyaushcaibi tapunaura, Cunan uraschu israel llactata lugaryachingui señor paigunallata mandangahua.
Tapucpi rimara, Canguna mana minishtinguichichu yachanata. Yaya Diosllami yachan pai munashca ushaihuan rangaraushcata, chasnallata ima punzha rangaraushcatas yachan. Chasna acpi cangunahuacpi Diospa Samai yaicucpi canguna ushaiyuc tucungaraunguichi. Chasna tucusha tucui partita ñucamanda rimac runa tucunguichimi. Jerusalen llactaibi, tucui Judea Samaria provinciagunaibi risha rimanguichimi, chasnallata tucui mundu llactagunatas ñucamanda rimagringuichimi.
Jesus jahuapachama rishcamanda
Chasna rimashcahuasha paiguna ricuusha shayaushcai Jesus ña jahuapachama apaitucungahua callarira. Shuc puyu paita catacpi mana mas ricunata ushanaurachu. 10 Chara paiguna jahuama ricuusha shayaushcai cungaimanda ishcai (2) runa ruyac churarishca paiguna mayanbi shayaucta ricunaura. 11 Chi jahuama ricuusha shayaucunata tapunaura, Galileamanda runaguna, imaraicuta jahuamalla ricusha shayaunguichi. Cai cangunahuan auc Jesusca jahuapachama rishcacuintallata cuti cai pachama shamungami ninaura.
Judas randimanda Matiasta japishcamanda
12 Angelguna chasna rimasha rishcahuasha Jesuspa runaguna Olivos nishca urcumanda Jerusalen llactamallata bulltiamunaura. Chi urcuga Jerusalen mayanllaibi mashca, mana yapa caru, ñalla shuc kilometro tupui man. 13 Jerusalen llactama shamusha paiguna tiyana jahua cuartoma yaicunaura. Chibi tandarigrinaura Pedro, Santiago, Juan, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Alfeohua churi Jacobo, cananeo muntunmanda Simon, chasnallata shuc Jacobohua huauqui Judas. 14 Paiguna shuc yuyaillahuan Diosta mañangahua tandarigrishcauna. Chasnallata paigunahuan tandarinaura Jesuspa huauquigunahuas, paihua mama Mariandi, shuc huarmigunandi. 15 Shuc patsac ishcai chunga (120) runa tupuchari anaura, Yaya Diosta mañangahua tandarisha causaunaura.
Pedroga shuc punzha tucui chi quiriccuna ñaupacpi rimangahua shayarira. Casna nisha camachira, 16-17 Uyaichi huauquiguna panigunas. Diospa Samai rimashcaga pactarina mara. Diospa Samai unai ñaupa israelgunata mandac rey amu Davidta quillcachira Judas Iscariotemanda. Judasca ñucanchihuan pariu yanapasha puric ashallata runagunata pushara Jesusta apangahua japisha huanchinauchun nisha. 18 Paiga Jesusta japichingahua apashcamanda pagashca cullquihuan allpata randira. Chihuasha huañushcahuasha huicsa putasyasha partiricpi chunzhuli llucshira. 19 Chasna acpi Jerusalen runaguna chita yachasha chi allpata shutichishcauna Rahuai Allpa nisha, paiguna shimibi Aceldama nin. 20 Ñáaupa urasmi Judasmanda Salmos nishca libroibi israelgunata mandac rey amu David quillcara casna nisha:
Paihua huasi jichurichun, ama pihuas chibi causachun.
Shuc runa randi yaicuchun paihua tarabanaibi, nisha quillcashca ara.
21-22 Pedro mas paigunama cuintara, Cai quiric muntunmanda shuc runa Judas randimanda yaicuna man. Chi runaga Jesus caibi causaushcaibi ñucanchihuan pariu puric runa achun. Juan Jesusta bautisashca punzhamanda Jesus jahuapachama rina urascama ñucanchihuan pariu puric runa achun. Jesus causaricta ricuc asha, ñucanchishina yachachic runa achun.
23 Pedro chasna rimacpi tucui runagunamanda ishcai (2) shutita anllanaura maicandata japishun nisha. Shuc runa Jose Barsabas, paihua shuc shutiga Justo nishca mara. Chi shuca Matiasmi. 24-25 Chi shutigunata tupashcahuasha Diosta casna mañanaura, Yaya Dios can tucui shungugunata yachangui. Cunanga ñucanchima ricuchingui cai ishcai (2) runamanda cai tarabanaibi Judas randimanda maicandas can anllangui Jesuspa shimita apasha puric runa tucuchun nisha. Judas paihua jucha rashcamanda paihua tarabanata saquira, huañusha turmintaringahua rishca, nisha mañanaura.
26 Mañasha tucuchishcahuasha maicanshi surtita charin nisha camangahua callarinaura. Chasna racpi Matiasta japisha yaicuchinaura. Chi anllashca punzhamanda chi Jesuspa shimita apasha puric chunga shuc (11) runagunahuan Matias yanapangahua callarira.