18
Pablota Corinto llactaibis israelguna piñanaura
Chihuasha Atenas llactamanda llucshisha Pablo Corinto nishca llactama rira. Chima pactasha tupara shuc israel runa Aquilo nishcata paihua huarmi Prisilandi. Chi Aquiloga Ponto nishca partimanda runa mara. Chibi aushcai Italia capital Roma nishca llactamanda jatun romano amu Claudio nishca tucui israelgunata callpachira. Chasna callpachicpi Corinto llactama mushuc pactamushalla Aquilo aura. Chasna aupi Pablo paigunahua huasima pasiangahua rira. Chibi pasiasha Pablohuas, chi runahuas, carpata huasiraicu tarabaccuna asha, Pablo chillai paigunahuan saquirira pariu tarabangahua. Chasna asha israelguna caran samana punzhai Pablo israelguna tandarina huasima ric ara israelgunahuan mana-israel runagunahuanbas cuintasha paigunata binsina yuyaihuan raura.
Chasna rasha Silas, Timoteondi Macedonia partimanda pactamushcai Pablo tucui israelgunata camachisha tiyaura casna nisha, Cai Jesusmi quishpichic Cristo nishca ara.
Pablo chasna camachiupi chi israelguna mana uyanata munasha Pablota piñasha caminaura. Paiguna chasna racpi Pablo paihua capata chausi chausi rasha ricuchisha paigunata saquisha rira. Riusha paigunata nira, Israelguna ñuca rimashcata canguna mana quiricpi mana culpayucchani. Ñáuca basta camachigllaita mana uyahuaranguichichu. Chasna acpi cangunata saquisha, cunan mana-israel runagunahuagmami riuni Diospa shimita paigunata yachachingahua.
Chasna nisha chi israel tandarina huasimanda llucshisha chi mayanllaita Ticio Justo nishca runahua huasima rira. Chi runaga Diosta uyac runa mara. Chi israel tandarina huasita mandauc Crispo nishca runaga Jesusta quirira tucui paihua huasibi tiyaccunandi. Chasnallata Corinto llactaibihuas ashcaguna Pablo camachishcata uyasha Jesusta quirisha bautisarinaura.
Chasna ranaupi shuc tuta muscuibi Dios Pablota casna nisha rimara, Ama manzhasha camachinguichu, ñucamanda yachachinata ama saquinguichu. 10 Ñáuca canhuanmi tiyauni. Mana pihuas ushangaunachu canda imasna ranatas. Cai Corinto llactaibi ashca runagunami ñucata quirihuangaraunguna nira.
11 Dios chasna nicpi Pablo shuc huata chaupita (1 ½) chi llactaibi Diospa shimita chi runagunama camachisha tiyaura.
12 Chasna camachiupi shuc punzha israelguna Pablota piñasha japisha Acaya provincia gubirnadur Galion nishca tiyaushcama caudsayachingahua apanaura. 13 Chima apasha pactachisha amuta ninaura, Cai runaga mana ñucanchi camachishca samitachu camachiun nisha. Diosta alabanamanda shuc samitami camachisha quirichiun ninaura.
14 Chasna ninaupi Pablo ña rimangaraushcai mandac amu Galion randi chi israelgunata rimara, Ricuichi israelguna, cai runa ima mandashcata mana pactachicpis, ima jatun caudsayanata racpihuas, ñuca cangunata uyashcanguichimi alichisha cungahua. 15 Randi canguna piñashcanguichimi cai runa camachiushcamanda, canguna quiquin yachaigunata pai mana rashcamandahuas. Chitaga cangunapura alichichi, ñuca chi samimanda caudsayachinata mana munanichu nira.
16 Chasna nisha paihuagmanda paigunata llucshichisha cachara. 17 Chasna cachacpi chi mana-israel runaguna israel tandarina huasita cuirac amu Sostenes nishcata japisha, mandac amu Galionba ñaupacpi libachinaura. Randi amu mana imatas paigunama rimarachu.
18 Pablo chi llactallai unaita tiyashcahuasha quiriccunata dispirisha rira, Aquilohuas Prisilandi pariu rinaura. Chasna risha Cencrea nishca llactai pactasha Pablo pai Dioshuan cuintashca shimita pactachisha nisha paihua acchata ruturira. Chihuasha chimanda llucshisha barcoibi yaicunaura Siria nishca partima chimbangahua. 19 Efeso nishca llactaibi pactagrisha Aquilota paihua huarmindi saquisha Pablolla israel tandarina huasima yaicura chi tandarisha auc israelgunahuan cuintanacungahua. 20 Chibi Pablo camachishca shimita uyasha paita ruganaura paigunahuan unaita saquirisha tiyachun nisha, randi Pablo mana munarachu. 21 Chasna ruganaupis paigunata dispiriusha nira, Jerusalenbi tiyana mani jistata pasangahua. Chihuasha Dios munacpi cangunahuagma cuti shamushami nira.
Chasna nishcahuasha Pablo barcoibi yaicusha Efesomanda llucshisha rira. 22 Cesarea llactai pactasha barcomanda llucshisha Jerusalenma rira chi llactaibi tiyauc quiriccunata saludangahua. Saludasha cuintashcahuasha rira Antioquia llactama. 23 Chi Antioquiaibi mana yapa unaita tiyashcahuasha cutillata Diospa shimita yachachisha puringahua callarira Galacia, Frigia nishca provinciagunai pasiasha pasiasha risha chibi tiyac quiriccunata camachisha sinzhiyachira.
Apolos nishca israel runa Efesoibi camachin
24 Chi uraspi Alejandria llactamanda Apolos nishca israel runa Efesoma pactamura. Ali yuyaiyuc camachic runa chasnallata Diospa shimita ali yachac runa mara. 25 Jesucristota quirinamanda yachachishca ashca. Chasna yachachishca asha camachiusha sinzhita camachira. Chasna ashallata paiga Bautisac Juan Jesusmanda yachachishcallata yachasha camachira. 26 Apolos mana manzhashami israel tandarina huasibi Diospa shimita yachachiura.
Chasnata uyasha Aquilo Prisilandi paiguna huasima paita cayasha Jesus quiquin yachachishcata quirichishcatahuas Apolos pai mana uyashcagunata yachachinaura. 27 Yachachishcahuasha Apolos Acaya nishca partima chimbasha risha nicpi quiriccuna ali man nisha paita cushiyachinaura. Chasnallata shuc cartata quillcasha cachanaura, Apolos chi llactaibi pactacpi chibi tiyac quiriccuna quillcata ricusha ali yuyaihuan yaicuchinauchun nisha. Chasna quillcasha cachacpi Apolos risha pactasha, chibi tiyac Dios llaquishcamanda Jesucristota quiriccunata ashcata yanapara. 28 Tucui runagunahua ñaupacpi Apolos Diospa shimita ricusha cai Jesusca canguna chapaushca Quishpichicca Cristo man nisha camachira. Chasna camachisha binsicpi tucui israelguna chunlla tucunaura.