3
Diospa huahuagunamanda
Ricuichi huauquiguna, Yaya Diosca ñucanchita ashcata llaquishcami. Pai llaquishcamandami Diospa huahuaguna nishca tucuranchi. Chasnami anchi. Chiraicumi jucha munduibi causac runagunaga Yaya Diosta mana ricsishcamanda ñucanchitahuas mana ricsitucunchi. Cunanga Diospa huahuaguna manchi llaquishca huauquiguna. Ñáucanchi huasha imasna tucunatas mana yachanchichu. Randi Jesucristo cai pachama ricurimungaraushcaibiga pai imasna acta ña paglla pambai ricushcamandami ñucanchihuas paishinallata tucungaraunchi. Jesucristo jucha illac sumac man. Chasna acpimi paita ricunata cushiyasha chapauc runagunahuas paishinalla jucha illac causangahuaca cuirarinchi.
Juchata ranaga Dios mandashcata mana uyanachan. Chasna acpiga tucui juchata rac runagunaga Dios mandashcagunata mana pactachinzhu. Cunanga ña yachanguichimi Jesucristo cai munduma shamushcata juchagunatas anchuchingahua, chasnallata pai ima juchahuas illac acta yachanguichi. Chasna acpiga tucui Jesucristohuan pariu causacca mana juchata raunzhu. Randi maicanbas juchata rasha causac runaga Jesucristota mana ricsicchan.
Pihuas cangunata ama umachitucunauchun llaquishca huauquiguna. Maican Jesucristota caticca paishina achun nisha alita rasha causac runaga Diospacpi ali runa man. Supaiga pundamandapacha juchata rac ara. Chasnamandami juchata rasha causac runaga supaibac an. Chiraicumi Diospa Churi cai pachama shamura supaita binsisha pai rashcagunata chingachingahuami.
Maicanbas Yaya Diospa huahua ac runaga mana juchata rashachu puriun Dios cushca causaita charishcamanda. Yaya Diospa huahua ashcaraicu juchata rausha catinata mana ushanzhu. 10 Ñáa maican Diospa huahua acta, supaiba runa actas yachanalla man. Maicanbas mana alita rac runaga, chasnallata quiric huauquigunatas mana llaquicca mana Diospa huahuachan.
Pariumanda llaquinacushunchi
11 Cai rimashca shimiga canguna pundamandapacha uyashca shimi man pariumanda llaquinacuna manchi nisha. 12 Ama Cain nishca runashina aichichu, paiga supaibac tucushami paihua huauqui Abelta huanchira. Imangahuata huanchira. Pai rashcagunaga mana alichanaura, randi Abel rashcagunaga ali ashcamandami Cainga pai huauquita huanchira.
13 Llaquishca huauquiguna ima manzharinguichichu jucha munduta catisha mana quiric runaguna cangunata piñacpihuas. 14 Caitaga yachanchi, Jesusta quirisha paita quiriccunata llaquishcamandami ñucanchi chi huañuima apana ñambita saquishcanchi, ña Dioshuan causaima apana ñambita puriunchi. Maicanbas quiric huauquigunata mana llaquishaga chara huañui ñambibimi puriuc an. 15 Maican quiric huauquigunata piñasha mana ricunayasha puric runaga shuc runata huanchiccuinta tucun. Canguna ña yachanguichimi runata huanchicca mana Diospa huiñai causaita charinzhu.
16 Jesucristo ñucanchimanda huañushcaraicumi sirtu llaquishcata yachanchi. Pai huañunagama llaquishca tupullatatami ñucanchihuas shuc quiric huauquita llaquina anchi. 17 Maicanbas huibagunatas charic cullquiyuc runa ashaga, shuc yanapanata minishtiu huauquita ricushallata mana yanapashaga, Dios llaquinataga paihua causaibi mana charinzhu.
18 Llaquishca huauquiguna, ñucanchi llaquinaga ama shimillahuan achun, astahuanbas imatas rasha shungumanda sirtu llaquic ashcata rana achun.
Yaya Diospa ñaupacpi cushi angahua
19 Ñáucanchi chasna llaquisha causashaga Diospa sirtu shimita quiriccuna aucta yachanchi. Chasna ashami tucui shunguhuan paihuanmi cushiyasha causanchi. 20 Ñáa ima uras ñucanchi shungu mana quiricchangui nicpiga Dios ñucanchi shungumanda yuyaimandahuas mas yali yachac ashami tucui ñucanchi raushcagunata yachanmi.
21 Llaquishca huauquiguna ima juchata perdonda tapusha alichicpi ñucanchi yuyai ñucanchita mana caudsayachin. Ñáa ñucanchi yuyai mana caudsayucchangui nicpiga Yaya Diospa ñaupacpi ima manzharisha causanchichu. 22 Ñáucanchi Dios mandashcagunata pactachishcamanda, pai munashcata rashcamandahuas tucui ñucanchi paita mañasha tapushcata cuitucushunchimi. 23 Dios mandashcaga cai man: Paihua churi Jesucristota quirina, chasnallata quiricpura pariumanda llaquinacuna pai ñucanchita mandashcashina.
24 Dios mandashcata pactachiccunaga paihuanmi causaunguna, chasnallata paihuas paigunahuanmi causaun. Yaya Dios paihua Samaita cushcamandami yachanchi pai ñucanchihuan causaushcata.