9
Señor Jesucristo cuticätsin, yuringanpitana gapra runata
Tsaypa päsaycarnam Señor Jesucristo ricaycurgan, yuringanpitana juc gapra runata. Tsaynam discïpuluncuna tapuyargan: “Maestru, ¿imanirtan cay runaga gapra yurishga? ¿Taytancunapa jutsancunapitacu o quiquinpa jutsanpitacu?”
Señor Jesucristonam nirgan: “Manam quiquinpa ni taytancunapa jutsanpitatsu gapra yurishga. Sinöga noga cuticätsiptï Dios Yaya poderöso canganta runacuna musyayänanpagmi tsaynö yurishga. Tsaymi cay patsachö cangäyag cachamagnï Dios Yaya munanganta rurashwan, imayca juc runa junagpa trabajangannö. Pero tutapasquiptinmi sïga ni pipis trabajayannatsu mana ricayta puedir. Tsaymi nogaga cay patsachö cangäyagga, imayca actsinö llapan runacunapag caycä.”
Tsaynö nisquirnam patsaman togaycurnin getäta rurasquir gaprapa ñawinta llushircurgan. Tsaypitanam nirgan: “Canan ayway Siloé niyangan pösuman ñawiquita mayllacamunayquipag.” (Siloé ninanga “Cachamushga” ninanmi cargan.)
Gapra runanam aywarnin mayllacascamur, ñawin allish ricarna cutiscamurgan. Tsaynö ñawin sänutana ricarmi, vecïnuncunawan limushnata mañacur canganta regegnincuna tapunacuyargan: “¿Cay runaga manacu imaypis jamaycur limushnata mañacug gapra?”
Waquinnam niyargan: “Aumi, paymi cayga.” Waquinnam niyargan: “Manam paytsu, aunqui payricugcarpis.”
Pero quiquinnam nirgan: “Aumi. Nogam cä.”
10 Tsaynam tapuyargan: “¿Imanötan cananga ñawiqui allishna rican?”
11 Paynam contestargan: “Tsay ‘Jesús’ niyangan runam patsaman togaycur getäta rurasquir ñawïman llushircamurgan. Tsaypitanam ‘Siloé’ niyangan pösuman ñawïta mayllanäpag mandamargan. Tsaychö ñawïta mayllascamurmi cananga allishna ricällä.”
12 Tsaypitanam tapuyargan: “¿Maychötan tsay runa caycan?”
Paynam nirgan: “Manam musyätsu.”
Fariseocuna obligarnin tapuyan gapra canganpita cuticashga runata
13 Tsaypitanam tsay gapra canganpita cuticashga runata pushayargan fariseocunaman. 14 Señor Jesucristo tsay gapra runapa ñawinta cuticätsinanpag getäta rurangan junagga sabado jamay junagmi cargan. 15 Tsayman chaycatsiyaptinmi, imanöpa ñawin allishna ricanganta tapuyargan. Paynam contestargan: “Ñawïman getäta llushircamuptin mayllacusquirmi, cananga allishna ricä.”
16 Waquincag fariseocunanam niyargan: “Tsay cuticätsignin runaga manam Dios Yaya cachamungantsu. Tsaymi sabado jamay junagtapis respetantsu.”
Pero waquincagnam niyargan: “¿Imanötan cayläya señal milagrutaga ruranman jutsasapa caycarga?” Tsaynö mana entendinacur llapan mana acuerdu carmi, quiquincuna pura raquicar, 17 unay gapra canganpita cuticashga runata yapay tapuyargan: “Gamga ¿pï cangantan yarpanqui tsay cuticätsishugniqui runapag?”
Paynam contestargan: “Nogalläpagga Dios Yayapa profëtanami.”
18 Pero judiucunaga manam criyiyta munayargantsu, gapra canganpita allishna ricanta. Tsaymi gapra canganpita cuticashga runapa taytantawan mamanta gayatsiyämur, 19 tapuyargan: “¿Caycu gamcunapa wamrayquicuna? ¿Rasumpacu gapra yurirgan? ¿Imanöpatan canga allishna rican?”
20 Tsaynam mamanwan taytan contestayargan: “Aumi. Payga nogacunapa wamräcunam. Rasumpam yuringanpita gapra cargan. 21 Pero manam musyayätsu imanöpa cuticanganta ni pï cuticätsingantapis. Payga yashga runanam. Quiquinta tapuyay rasuncagta willayäshunayquipag.”
22 Taytanwan maman tsaynö niyargan judiucunapa autoridänicunapita mantsacurmi. Puntatam autoridäcuna willanacushga cayargan maygan runapis “Jesús Dios Yaya cachamungan Cristom” nigcagtaga Dios Yayaman mañacuyänanpag goricäyänan wajipita gargosquir manana ni imaypis consentiyänanpag. 23 Tsayta mantsacurmi taytanwan mamanpis niyargan: “Payga yashga runanam. Quiquinta tapuyay.”
24 Tsaynam gapra canganpita cuticashga runata judiucuna yapay gayascatsimur niyargan: “Rasumpacagta willayämay Dios Yaya ricaycäshunquim. Cuticätsishugniqui Dios Yayata alabayga. Nogacuna musyayämi tsay runaga jutsasapa canganta.”
25 Paynam contestargan: “Nogaga manam musyatsu jutsasapa o mana jutsannag cangantapis. Pero imatam sïga musyä gapra cangäpita, cananga cuticashga allina ricangäta.”
26 Yapaynam tapuyargan: “¿Imatatan rurashurgoyqui? ¿Imanötan ñawiqui ricänanpag cuticätsishurgoyqui?”
27 Tsaynam contestargan: “¡Nogaga willayashcagnam, pero gamcunaga manam wiyayämanquitsu ni criyiyämanquitsu! ¿Imanirtan alläpa tapupäyämanqui yapay yapay wiyaytacu munayanqui? ¿Gamcunapis Paypa gatirag discïpulun caytacu munayanqui?”
28 Tsaypitanam insultarnin niyargan: “¡Gammi tsay runapa gatiragninga canqui! ¡Pero nogacunaga unay Moiséspa gatiragninmi cayä! 29 Nogacunag musyayämi unay Moisésta quiquin Dios Yaya parlapanganta. Pero tsay runapagga manam ni pï canganta ni maypita shamungantapis musyayätsu.”
30 Tsay gapra canganpita cuticashga runanam contestargan: “¡Imanötan tsayga! Gamcunaga musyayanquitsu maypita shamungantapis, pero nogatam sïga ñawï allish ricänanpag cuticätsimashga. 31 Musyantsicmi jutsasapa runacunataga Dios Yaya mana wiyanganta. Pero Pay munanganllata rurar mañacurnin adorayaptinmi sïga, rasumpa wiyan. 32 Manam ni pipagpis ni imaypis wiyashgatsu cantsic, yuringanpitana gapra runata cuticätsinganta. 33 Si tsay runa Dios Yayapita mana shamushga carga, manam ni imata ruraytapis puedinmantsu.”
34 Tsaymi autoridäcuna niyargan: “¡Gamga yuringayquipitanam alläpa lluta jutsasapa canqui! ¿Jinapis nogacunatam yachatsiyämayta munanqui?” Tsaynö nirmi, Dios Yayaman mañacuyänanpag goricäyänan wajipita gargoyargan manana ni imaypis cutinanpag.
Shongoncunachö imayca gapranö mana criyicugcuna
35 Tsay cuticashga runata Dios Yayaman mañacuyänanpag goricäyänan wajipita gargoyangantam Señor Jesucristo musyasquirgan. Tsaynam runata ashirnin tarisquir tapurgan: “¿Gamga criyinquicu Diospita Shamushga Runaman?”
36 Paynam nirgan: “Señor, ¿pitan tsay runa? Willaycamay payman firmi criyicunäpag.”
37 Señor Jesucristonam nirgan: “Gamga ricashcanquinam. Nogam rasumpa cä, gamwan parlaycag.”
38 Tsaynam runaga Señor Jesucristopa puntanman gongorpacuycur adorarnin nirgan: “Señor, criyillämi.”
39 Señor Jesucristonam nirgan: “Nogam cay patsaman shamushcä llapan runacunapa jutsancunata juzganäpag. Tsaynöllam shamushcä gapracunata ricätsirnin, allish ricagtucugcunataga imay gapramannö ticrananpag, chucru shongo cayanganpita.”
40 Señor Jesucristo tsaynö ninganta wiyasquirnam, tsaychö waquincag fariseocuna niyargan: “¡Imanö! ¿Acäsu nogacunapis gapracu cayä?”
41 Señor Jesucristonam contestargan: “Aumi, rasumpa gapranö carga manam jutsayquicunapita culpayogtsu cayanquiman. Pero ‘allish ricä’ nirmi, gamcunaga jutsayquicunapita rasumpa culpayog cayanqui.”